Словачки језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

Пријемни испит полаже се писмено на словачком језику.

Бодовање на пријемном испиту:
·        писмени део испита из словачког језика: 30 бодова
·        писмени део испита из словачке књижевности: 30 бодова.

PROGRAM PRIJÍMACEJ SKÚŠKY Z PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK

Skúška z tohto predmetu sa skladá v podobe testu.

Program prijímacej skúšky
Hlásky slovenského jazyka (samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky); podelenie spoluhlások podľa pravopisu (mäkké, tvrdé, obojaké); pravidlá o písaní i,í/y,ý po mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhláskach; vybrané slová; podelenie spoluhlások podľa znelosti (znelé, neznelé, nepárové znelé) a spodobovanie spoluhlások; rytmický zákon (platnosť a výnimky); slovné druhy (ohybné, neohybné); ohýbanie podstatných mien – vzory; ohýbanie prídavných mien – vzory; stupňovanie prídavných mien; časovanie slovies; synonymá, homonymá a antonymá; jednoduchá veta; súvetie; spisovná slovenčina vo Vojvodine.

Odporúčaná literatúra
1. Myjavcová, M.: Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia. Belehrad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.
2. Myjavcová, M.: Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia. Belehrad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006.
3. Myjavcová, M.: Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia. Belehrad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007.

PROGRAM PRIJÍMACEJ SKÚŠKY Z PREDMETU SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Skúška z tohto predmetu sa skladá v podobe testu.

Program prijímacej skúšky 

Slovenský literárny klasicizmus: hlavní predstavitelia.
Slovenský literárny romantizmus: J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Botto, S. Chalupka – najznámejšie básnické útvary; J. M. Hurban, J. Kalinčiak – najvýznamnejšie prozaické diela. 
Slovenský literárny realizmus: S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, J. Čajak, M. Kukučín, B. S. Timrava, J. G. Tajovský – najvýznamnejšie diela.
Slovenská literatúra 1. polovice 20. storočia:  I. Krasko, J. Smrek, J. C. Hronský, F. Švantner – najvýznamnejšie diela.
Slovenská literatúra 2. polovice 20. storočia: V. Šikula, R. Sloboda, D. Mitana, M. Rúfus, M. Válek, J. Ondruš.
Literatúra Slovákov vo Vojvodine. Poézia: Paľo Bohuš, Michal Babinka, Ján Labáth, Víťazoslav Hronec. Próza: Juraj Tušiak, Miroslav Demák, Zoroslav Spevák. 
Literárna teória. Základné výrazové prostriedky umeleckého štýlu: metafora, personifikácia, epiteton, symbol. Lyrické žánre: sonet. Epické žánre: román, poviedka. Dráma.

Odporúčaná literatúra
1. Valihora, Jozef: Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia
2. Michal Harpáň: Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 4. ročník gymnázia
3. Čítanky pre 2. a 3. ročník gymnázia so slovenským vyučovacím jazykom.

 

 

Врх стране