Немачки језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (ГЕРМАНИСТА)

Садржај и начин полагања пријемног испита
Пријемни испит за упис на основне академске студије Немачког језика и књижевности се састоји из писменог и усменог дела.

Вредновање пријемног испита
Писмени део испита укупно носи 45 поена и то распоређено на следећи начин:

  • провера знања из граматике (морфосинтаксички тест) – 40 поена
  • теорија књижевности – 5 поена

Усмени део испита укупно носи 15 поена и то распоређено на следећи начин:

  • читање – 5 поена
  • превод или препричавање – 5 поена
  • конверзација – 5 поена

САДРЖАЈ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
Граматика
Морфологија
Глаголи према њиховој форми – јаки, слаби, неправилни, са одвојивим и неодвојивим префиксом, повратни, помоћни глаголи и модални. Место глагола у реченици. Глаголска времена. Облици и употреба партиципа. Заповедни начин. Коњунктив. Конструкција инфинитива + зу, трансформација актива у пасив, рекција и глагола, падешки систем.
Род, број и промена именица, члан, падежи са предлозима. Рекција именица. Предикативна и атрибутска употреба придева, компарација придева, рекција придева, придевска деклинација. Промена и употреба упитних, односних и присвојних заменица, облик за исказивање поштовања, неодређене заменице. Предлози. Основни и редни бројеви, уобичајене фразе друштвеног опхођења: одбијање позива, изражавање жаљења, негодовања, радости.

Синтакса
Основне реченичне структуре. Врсте реченица. Место глагола у реченици и реченични оквир. Безличне реченице. Слободне ознаке за време, место, узрок, начин. Негација. Независно-сложене реченице са везницима и без везника. Зависно-сложене реченице: субјекатске, атрибутске, објекатске. Адвербијалне реченице: темпоралне, узрочне, финалне, модалне, компаративне, кондиционалне, консекутивне и каузалне.
Теорија књижевности
Књижевни родови и врсте. Строфа, стих и рима. Стилске фигуре.

САДРЖАЈ УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
Читање наглас, препричавање/ превођење текста на немачком језику. Конверзација на немачком језику на теме из свакодневног живота и давање личних података:
- представљање, породица, пријатељи, љубимци, родно место, школовање
- хоби, музика, књиге и филмови
- празници, свечаности
- биоскоп, позориште, музеј
- спортови, путовања
- саобраћај, медији и савремена средства комуникације.

Литература:
Уџбеници прописани за последња два разреда гимназије по важећем наставном плану и програму општег или друштвено-језичког смера.
Јован Ђукановић; Оливера Дурбаба: Граматика немачког језика за средње школе. Београд: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, 2008.
Драгиша Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености за средње школе. Београд: Драганић, 2001.
Иво Тартаља: Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике, 2008.  

Додатне информације:
Одсек за геманистику ради информисања заинтересованих кандидата о студијском програму Немачког језика и књижевности сваке године организује и ДАНЕ ОТВОРЕНИХ ВРАТА.   

 

Врх стране