Италијански језик, књижевност и култура

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: Италијански језик, књижевност и култура
Назив дипломе: дипломирани филолог – италијански језик, књижевност и култура

I Пријемни испит

Пријемни испит за упис на студијски програм Италијански језик, књижевност и култура обухвата проверу знања из матерњег језика (српски, мађарски, словачки, русински, румунски) или италијанског језика (ниво А1.2). Испит се састоји из писменог дела, који траје укупно 90 минута. На писменом делу испита кандидат може да освоји до 60 бодова.

Максималан број бодова на пријемном испиту је 100.
Кандидат може да има максимално четрдесет бодова (40) на основу успеха у средњој школи, а укупан број бодова освојен на тесту из одабраног предмета може бити шездесет (60):

Кандидат бира да ли ће полагати тест из италијанског  или тест из матерњег језика (српског, мађарског, словачког, русинског, румунског).

Тест из италијанског језика
-  максималан број бодова  може бити  шездесет (60)

Тест се састоји из четири дела:
а) разумевање прочитаног текста (10 бодова):
Кандидати читају текст на италијанском језику након чега одговарају на понуђена питања заокруживањем тачних одговора.
б) писмено изражавање (15 бодова)
Кандидати пишу краћи састав од 60 до 90 речи на једну од три понуђене теме (свакодневне навике, исхрана, породица, опис града, опис путовања, писање разгледнице,...)
в) лексичка компетенција (15 бодова)
Основна лексика се односи на следеће области: свакодневни живот (храна, пиће, свакодневне радње...), физички и карактерни опис себе, породице и других, опис куће (намештај, делови куће) и јавних места (ресторани, пицерије, кафићи, радње, тржни центри, биоскопи, хотели, пошта, банка, полиција, болница), посао и занимања (професије, радна места), забаве, прославе и празници, спорт и спортске активности, време у хронолошком смислу (имена месеци, дана у недељи, датум), време у атмосферском смислу (киша, снег, облаци, лепо и лоше време).
г) граматичка компетенција (20 бодова)
Провера познавања следећих целина: члан, именице, заменице (личне, повратне, релативне, упитне, наглашене, ненанглашене), бројеви до 1000, придеви (присвојни, компарација), предлози (основни и са чланом), глаголи (прелазни и непрелазни, модални и повратни; времена: презент, прошло време (passato prossimo), кондиционал садашњи. 

Неопходан ниво познавања италијанског језика који кандидати треба да покажу на тесту је А1.2 према Заједничком европском референтном оквиру за језике (Табела за самопроцену: https://europass.rs/wp-content/uploads/2018/09/EuropassLangSkillsGrid-SRlat.docx.pdf).

Тест из матерњег језика
-  максималан број бодова  може бити  шездесет (60)

Српски језик

Тест садржи питања из српског језика, из следећих области:
– правопис (велико слово, спојено и одвојено писање речи, интерпункција и скраћенице);
– прозодија (природа акцента и правила акцентовања речи у српском језику);
– гласовне алтернације (једначење сугласника по звучности, једначење по месту изговора, палатализација и сибиларизација, јотовање, непостојано А, алтернација Л/О, дисимилација и губљење сугласника);
– врсте речи (према променљивости) и њихова категоријална обележја: именице (род, број и падеж), заменице (именичке и придевске заменице, промена, подела заменица према значењу), придеви (род, број, падеж и компарација, дужи и краћи облици придева), бројеви (променљивост/непроменљивост и подела бројева), глаголи (категорије лица, вида, рода, времена, стања и начина; лични и нелични гл. облици), непроменљиве врсте речи (прилози, предлози, везници, узвици и речце);
– творба речи (суфиксација, префиксација и слагање);
– лексикологија (значење речи и полисемија, метафора и метонимија; синонимија, антонимија и хомонимија; састав лексике српског језика: позајмљенице, историцизми, архаизми, неологизми, дијалектизми, термини);
– синтакса (синтаксичке јединице – речи, синтагме [независне и зависне; именичке, придевске, прилошке и глаголске], реченице);
– синтакса просте реченице (субјекат [граматички и логички]; предикат [глаголски, именски копулативни, прилошки копулативни, предикат са семикопулативним глаголом, сложени]; објекат [директни и индиректни / прави и неправи]; прилошке одредбе [за место, време, начин, узрок итд.]; атрибут, апозиција, атрибутив и апозитив; безлична реченица и пасивна реченица);
– синтакса сложене реченице (напоредносложена реченица: саставне, раставне, супротне реченице; зависносложена реченица: изричне, односне, временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене, последичне реченице).

Мађарски језик

Anyanyelvi írásbeli teszt – legföljebb hatvan (60) pont érhető el.
A teszt az anyanyelvi ismeretekkel kapcsolatos kérdésekből áll, éspedig az alábbi tárgykörökből:
– helyesíás (nagy kezdőbetű, egybeírás és különírás, központozás, rövidítések);
– mássalhangzó-változások (hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés);
– szófajok: igék, névszók (főnév, főnévi igenév, melléknév, melléknévi igenév, számnév, névmás), határozószók (valóságos határozószók, határozói igenév, módosítószók, igekötők), viszonyszók (névelő, névutó, kötőszó, indulatszó);
– szóalkotási módok (szóképzés, összetett szavak, ikerítés, rövidítés, mozaikszavak, szóvegyülés);
- szótan (a szókincs, szókölcsönzés, archaizmusok, neologizmusok, tájszavak, terminológia) ;
- jelentéstan (egyjelentésű szavak, poliszémia, metafora, szinonima, antonima, jelentésátvitel, jelentésszűkítés);
- az egyszerű mondat: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző;
- az összetett mondat: mellérendelt mondatok – kapcsolatos, választó, ellentétes, magyarázó, következtető; alárendelt mondatok – alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói, jelzői; sajátos mellékmondatok: megengedő, hasonlító, feltételes, következményes.

II Припрема за пријемни испит

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије неколико пута годишње организује Дане отворених врата, током којих представља свој студијски програм и пружа  све  неопходне информације заинтересованим будућим студентима. Одсек такође организује консултативне разговоре са кандидатима заинетересованим за упис према унапред истакнутим терминима.

Термини одржавања Дана отворених врата, као и консултативних разговора са професорима објављују се на сајту Филозофског факултета и на друштвеним мрежама.

Препоручена литература за припрему за пријемни испит на Одсеку за италијанске и ибероамеричке студије:

1. Тест из италијанског језика обухвата питања из основношколског или средњошколског градива.
Blatešić. A. Gramatika italijanskog jezika, Zmaj, Novi Sad, 2011.
Dardano, M., Trifone, P., La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 2001.
Marin T., Magnelli, S., Progetto italiano 1, Libro dello studente, Edilingua, Roma, 2009.
Marin T., Magnelli, S., Progetto italiano 1, Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma, 2009.
Ziglio, L., Rizzo, G., Nuovo Espresso 1, Alma Edizioni, Firenze, 2014.
Клајн, И. Италијанско-српски речник, Нолит, Београд, 1996. године и друга издања

2. Тест из матерњег језика обухвата питања из средњошколског градива (гимназија и средња стручна школа).

Српски језик

Правопис српског језика. Матица српска, Нови Сад, 2010.
– Станојчић, Живојин и Љубомир Поповић, Граматика српског језика – Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.
Нормативна граматика српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2013.

Мађарски језик
Papp György–Pató Imre–Vajda József, Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013.

Румунски језик
1. Metea, Alexandru (2008). Limba română actuală. Deva: Ed. Emia.
2. Popescu, Ștefania (2008). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciții. București: Ed. Orizonturi.
3. Уџбеници за гимназије општег или друштвено-језичког смера, I – IV разред

Русински језик
- Ramač, Ю. (2002). Ґramatika ruskogo яzika za I,II,III u IV klasu ґimnaziї. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.

Словачки језик
- Myjavcová, Mária (2005). Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Myjavcová, Mária (2006). Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
- Myjavcová, Mária (2009). Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.


За све додатне информације можете писати на адресу italo.iberoamericano@ff.uns.ac.rs

 

Врх стране