Листе пријављених кандидата

Језик, књижевност и култура
    Српски језик и књижевност
    Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
    Српска књижевност и језик
    Компаративна књижевност
    Мађарски језик и књижевност
    Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
    Русински језик и књижевност
    Словачки језик и књижевност
    Енглески језик и књижевност
    Немачки језик и књижевност
    Руски језик и књижевност
    Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
    Италијански језик, књижевност и култура
    Шпански језик, књижевност и култура
Филозофија
Историја
Комуникологија
Педагогија
Психологија
Социологија
Социјални рад
Лидерство у образовању
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
Културологија

 

 

Врх стране