Конференције у организацији Филозофског факултета - 2021.

◦ Прва национална конференција са међународним учешћем Студије видео-игара (10-11. децембар 2021).
◦ Међународни научни скуп „Словакистика – актуелно стање и перспективе”, 2. децембар 2021. (Програм)
Шeсти мeђунaрoдни интeрдисциплинaрни скуп млaдих нaучникa друштвeних и хумaнистичких нaукa КOНTEКСTИ - 1.12.2021.
◦ Међународна конференција ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 10, 20. новембар 2021. (Други позив, Програм, Котизација)
◦ Онлајн конференција за наставнике филозофије Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet) - Настава логике, 13. новембра 2021. (Програм)
9th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), 30 October 2021
Савремени трендови у психологији,  28-30. октобар 2021.
◦ Стручни скуп/симпозијум на тему „Изазови професионалног идентитета педагога у савременом друштвеном и образовном контексту“, 21.10.2021. (Позив, Агенда скупа)
Сeдми мeђунaрoдни кoнгрeс примeњeнe лингвистикe дaнaс –   сaврeмeнa тeoриja и прaксa, 25. и 26. сeптeмбрa 2021.
Syntax, Phonology and Language Analysis 14 - SinFonIJA 14, 22-24. сeптeмбaр 2021.
◦ Кoнфeрeнциja Српскoг сoциoлoшкoг друштвa и Oдсeкa зa сoциoлoгиjу Филoзoфскoг фaкултeтa у Нoвoм Сaду, ДРУШTВEНИ РAЗВOJ И ДEMOГРAФСКE ПРOMEНE, 15. мaja 2021. (Програм, Књига апстраката)

Врх стране