Жељко Марковић

Жељко Марковић, ванредни професор

Контакт
Kабинет 325
Број тел. 021/459275
Е-адреса: zeljko.markovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду 1987. године, на студијској групи Српскохрватски језик и југословенске књижевности. Магистрирао 1993. на Филолошком факултету у Београду са темом из топономастике. Докторирао 2011. на Филозофском факултету у Новом Саду са темом из области српско-словеначке контрастивне лингвистике. У звање доцента изабран је 2012, а у звање ванредног професора 2017. године. Био је на једносеместралном студијском боравку на Јагјелоњском универзитету у Кракову (1987/88) и двосеместралном студијском боравку на Универзитету у Љубљани (1988/89). Од 2000. до 2005. лектор за српски и хрватски језик на Универзитету у Келну. Од 2017. до 2020. гостујући професор на Корејском универзитету за стране студије у Сеулу.

Наставни рад
Курсеви на основним студијама:
Упоредна граматика словенских језика
Словеначки језик
Увод у ономастику

Курсеви на мастер студијама:
Увод у контрастирање словенских језика

Курсеви на докторским студијама:
Лексикологија и лексикографија савременог српског језика

Научно-истраживачки рад
Главна поља научног интересовања: компаративна и контрастивна граматика словенских језика, лексичка семантика, топономастика.

Библиографија (избор)

Књиге
- Маја Ђукановић, Жељко Марковић, Основи граматике словеначког језика, Филолошки факултет у Београду, Београд, 2001, 146 стр.; друго издање: Београд: Лексиком, 2005.
- Жељко Марковић, Словенска писма и гласови. Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2016, 127 стр.

Чланци
- Жељко Марковић, Неодређени придевски вид у језику песама Тина Ујевића. Прилози проучавању језика, XXIII, Нови Сад, 1987, 123-127.
- Жељко Марковић, Из језичке проблематике Сретењског устава. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXVII, Нови Сад, 1994, 329-337.
- Željko Marković, Toponimija opštine Plandište. Прилози проучавању језика, XXVII, Нови Сад, 1996, 79-136.
- Жељко Марковић, Ситуациони типови глагола видети и гледати, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, L, Нови Сад, 2007, 481-488.
- Željko Marković, Die heutige Toponymie in der Vojvodina als Zeugnis deutscher Einflüsse auf das Serbische. Serbien – Identitätskrise als Kontinuum: Äusere und Innere Wandlungen in Literatur, Sprache und Geschichte (Hg. B. Zelinsky, M. Müller), Schriftenreihe des Zentrums Osteuropa, Band 2, Kirsch-Verlag, Köln, 2010, 43-54.
- Жељко Марковић, Аргументи глагола визуелне перцепције. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LV/2, Нови Сад, 2012, 71-84.
- Жељко Марковић, Српски перцептивни глаголи од основа мот-, мат- и њихови словеначки еквиваленти. Зборник Матице српске за књижевност и језик, 66/1, Нови Сад, 2018, 197-214.
- Жељко Марковић, Српски и словеначки глагол гледати с предлошко-падежном допуном у/v + акузатив. Српски језик – студије српске и словенске, ХХIV, Београд, 2019, 819-831.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране