Наташа Киш

Наташа Киш, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 327
Број телефона: 021/459-626    
Е-адреса: natasab@ff.uns.ac.rs

Биографија
- Дипломирала на Филозофском факултету  у Новом Саду 2000.
- Магистрирала на Филозофском факултету  у Новом Саду 2004. (тема магистарске тезе: Деадјективна именица као средство номинализације (у публицистичком стилу стандардног српског језика)). Стекла звање магистра лингвистичких наука.
- Докторирала на Филозофском факултету  у Новом Саду 2013. (тема докторске дисертације: Допуне придева и деадјективних именица). Стекла звање доктора лингвистичких наука.
- У звању истраживача-приправника од 2000. године на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета  у Новом Саду.
- У звању асистента-приправника од 2002. на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду.
- У звање асистента на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду изабрана 2005.
- Реизабрана у звање асистента 2009.
- У звање доцента на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду изабрана 2013.  за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
- У звање ванредног професора на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду изабрана 2018. за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

Наставни рад
Увод у лингвистику 1: Темељи језика
Увод у лингвистику 2: Темељи науке о језику
Општа лингвистика 1: Појмовник и систематизација
Општа лингвистика 2: Теорије
Општа лингвистика 3: Савремени правци
Номинализационе структуре у стандардном српском језику

Научно-истраживачки рад
Синтакса и семантика савременог српског језика
Општа лингвистика
Социолингвистика
Прагматика

Библиографија (избор)
1. Бугарски, Наташа, Деадјективна именица као средство номинализације (у публицистичком стилу стандардног српског језика), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVII / 1-2, 2004, 297–404.

2. Радовановић, Милорад и Наташа Бугарски, Номинализације: два лика, Зборник Матице српске за славистику 71–72, 2007, 199–209.             

3. Киш, Наташа, О проблему негације код деадјективних именица, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, 2007, 389–396.                                        

4. Радовановић, Милорад и Наташа Киш, Српски језик и фази логика (у неколико примера), Граматика и лексика у словенским језицима.  Зборник радова с међународног симпозијума. Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, 513–527.             

5. Киш, Наташа, O неким специфичностима валенције придева, Валентност речи и израза: морфосинтаксички, семантички и прагматички аспекти. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 2012, 319–328.                                      

6. Киш, Наташа, Социолингвистичка анализа неких аспеката фатичке функције језика, Српски језик и његове норме (дијахроно-синхрони аспекти), Лингвистичке свеске 10. Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 298–312.                                              

7. Киш, Наташа, O неким особеностима придева из угла фази лингвистике. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/2, 2016, 71‒82.                             

8. Киш, Наташа, Допуне придева у савременом српском језику. Едиција Е-дисертација, књ. 11, http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-397-2.  Нови Сад: Филозофски факултет, 2016.

9. Киш, Наташа, Jедан пример језичке (не)економије: синонимски односи међу деадјективним именицама страног порекла. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/1, 2017, 71‒85.                                                                         

10. Kiš, Nataša, Pridevi sa značenjem optativne modalnosti, Гогишњак филозофског факултета у Новом Саду, књига XLII-1. Нови Сад: Филозофски факултет, 2017, 305‒320.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране