Нада Арсенијевић

Нада Л. Арсенијевић (рођ. Малетић), редовни професор

Контакт
Кабинет: 334/III
Број телефона: 021 – 459 – 626
Е-adresa: nada.arsenijevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођена 1961. Групу за Јужнословенске језике уписала 1980. на Филозофском факултету у Новом Саду, дипломирала 1984.  Од 1985. стално запослена на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду. Постдипломске студије уписала на истом факултету 1984, магистрирала 1990, a 2002. одбранила докторску дисертацију под називом Акузативне синтагме с предлозима у савременом српском језику. На место доцента за ужу научну област Српски језик и лингвистика бирана 2003, за ванредног професора 2008. и за редовног 2013. Тренутно ангажована на основним студијама као носилац више различитих курсева на матичној и другим филолошким групама, на мастерским студијама на курсу Транзитивност и падежи објекатског значења и на докторским на курсу Синтаксичка синтагматика.  У протеклом периоду укључена у више научних пројеката а тренутно у  једном домаћем и једном међународном. Учесник више домаћих и међународних научних скупова. Објавила преко 60 научних радова и две књиге: Акузатив с предлогом у савременом српском језику и Падежи правог објекта у савременом српском језику. Члан-сарадник је Матице српске и члан уредништва Зборника Матице српске за филологију и лингвистику.

Наставни рад
Основи синтаксе: реченична структура
Стандардни српски језик 3: синтаксичке структуре и облици
Основи граматике српског језика: фонетика и морфологија
Транзитивност - падежи објекатског значења (мастерске студије)
Синтаксичка синтагматика (докторске студије)

Научно-истраживачки рад
Основна подручја интересовања су синтакса и семантика стандардног српског језика: синтагматски и реченични односи, посебно рекција и транзитивност, затим контрастивно проучавање српског језика у односу на мађарски језик: интерферентне појаве, сагледавање српског граматичког система из перспективе несловенског језика.

Библиографија (избор)
Mонографије
- Акузатив с предлогом у савременом српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVI/1, XLVI/2, Нови Сад 2003.
- Падежи правог објекта у стандардном српском језику. Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику. Нови Сад. 2012.

Радови из области стандардног српског језика
- Једно од значења акузативне конструкције с предлогом за у савременом српском језику, Slavia Meridionalis 6, Studia Linguistica, Slavica et Balcanica, SOW, Wаrszаwа 2006, 9–16.
- О конструкцији с основним бројем, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, Матица српска, Нови Сад 2007, 45–54.
- Лингвистичка анализа колорита у Андрићевом роману Проклета авлија. Andrić-Initiative 8. Branko Tošović (ur.). Graz – Београд – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl–Franzens Universität Graz – Beogradska knjiga – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige. 2015: 673–685.
- Градивност. Српска енциклопедија. Том 3. књига 1, Г – Демографски преглед. Теодор Атанацковић... и др. (ур. струка). Нови Сад: Матица српска; Београд: САНУ; Завод за уџбенике (Београд: Службени гласник – 932 стр.: илустр.; 31 цм). 2018: 489.
- Објекатски датив у стандардном српском језику. Српски језик: статус, систем, употреба. Зборник у част проф. Милошу Ковачавићу. Ј. Петковић, В. Поломац (ур.). Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац. 2018: 219–235.

Радови из области контактног односа стандарног српског и мађарског језика
- Исказивање посесије и квалификације у језику мађарско/српских двојезичних особа, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVI/1, Нови Сад 2003, 67–78.
- Мађарско-српска бикултуралност и билингвалност – прилог проучавању интерферентних појава у преводилачком контакту, Сусрет култура, борник радова Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2006, 419-426.  ISBN 86-80271-36–5
- Тишмини преводи мађарских фактитивних глагола.  Сусрет култура, књ. II,  зборник радова, Нови Сад: Филозофски факултет, 2010. 721–728.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране