Миливој Алановић

Миливој Алановић, редовни професор

Контакт
Кабинет 331
Е- адреса: milivoj.alanovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Миливој Алановић је доктор филолошких наука и редовни професор на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Доминантно се бави синтаксом српског језика, али и анализом дискурса и контрастивним истраживањима.

На Филозофском факултету у Новом Саду је дипломирао 2000. године на групи Српски језик и књижевност, магистрирао 2004, а докторирао 2010. године, на теми Лексичко-синтаксичка формализација каузативно-манипулативног концепта.

Запослен је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду од 2002. године. Прошао је звања асистента-приправника, асистента и доцента, а 2015. године изабран је за ванредног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика. Био је ментор у изради дипломских, мастерских и магистарских радова, као и једне докторске тезе.

Аутор је нешто више од 90 радова, међу којима je 8 монографијa, самостално или у коауторству припремљених. 

Радове је објављивао у Србији, Републици Српској, Аустрији, Немачкој, Хрватској, Румунији, Русији и Јапану.

Наставни рад
Синтакса и семантика просте реченице
Стандардни српски језик: морфосинтакса
Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице
Реченични модели у српском језику
Теорија валентности: начела и примена
Комуникативна синтакса

Научно-истраживачки рад
Тежишне тачке научно-истраживачког рада најбоље се очитују у темама обрађеним у до сада објављеним монографијама, а оне се доминантно тичу интерфејса лексике и граматике, значењских ресурса синтаксичких јединица, структурне организације различитих језичких израза, везе језика и мишљења те језика и контекста, при чему се у средишту анализе није налазио само српски језик. Иако је знатан део истраживачког опуса заснован на депенденцијалној граматици, посебно резултати објављени у контрастивним граматикама, новија испитивања се оријентишу ка когнитивној и посебно конструкционој граматици.

Кратка библиографија
- Aлановић, Миливој (2011). Каузативност – манипулативност: од концепта ка форми. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду.
- Engel, Ulrich & Smilja Srdić, Milivoj Alanović (2012). Deutsch-serbische kontrastive Grammatik. Teil I: Der Satz. München – Berlin – Washington: Otto Sagner Verlag, S.186.
- Alanović, Milivoj & Annette Đurović, Ulrich Engel, Smilja Srdić (2014). Deutsch-serbische kontrastive Grammatik. Teil II: Das Nomen und der nominale Bereich. München – Berlin – Washington: Otto Sagner Verlag, S.173.
- Alanović, Milivoj & Ulrich Engel, Branislav Ivanović, Sanja Ninković  (2014). Deutsch-serbische kontrastive Grammatik. Teil III. Verb und Verbalkomplex. München – Berlin – Washington: Otto Sagner Verlag,  S. 152.
- Ðurović, Annette & Branislav Ivanović, Smilja Srdić, Ulrich Engel, Milivoj Alanović (2017). Deutsch-serbische kontrastive Grammatik. Teil IV: Partikeln. In: Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 18. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, S. 232.
- Engel, Ulrich & Milivoj Alanović, Sanja Ninković (2018). Deutsch-serbische kontrastive Grammatik. Teil V: Vom Text zum Laut. In: Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 23. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, S. 146.
- Алановић, Миливој (2018). Реченице са допунском клаузом. У: Пипер, П. и др. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику (у редакцији П. Пипера). Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 91– 197.
- Алановић, Миливој (2019). О допунама и допуњавању у српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет.

 

Врх стране