Милан Ајџановић

Милан Ајџановић, редовни професор

Контакт
Кабинет 331
Телефон: 021/459-626
Е-адреса: ajdzanovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
– Године 1994. уписао сам се на Филозофски факултет у Новом Саду на студијску групу Српски језик и књижевност.
– Дипломирао сам 18. 10. 2000. године (с просечном оценом 9,88), одбранивши дипломски рад под називом Прилог проучавању лексике северозападне Лике.
– У току основних студија више сам пута награђиван за успех: 1995. године добио сам Диплому Универзитета у Новом Саду за постигнут изванредан успех у току студирања, 1996. Годишњу награду Универзитета, а 1998. Награду Задужбинских фондова Матице српске.
– Магистарски рад (Функционално оптерећење суфикса за обележавање особа) одбранио сам 23. 3. 2007.
– Докторску дисертацију (Речи страног порекла са терминолошким значењем из области географије од 1868. до данас (Дијахроно-синхрони аспект)) одбранио сам 9. 11. 2012.
– Од школске 2002–2003. године ангажован сам у настави на Одсеку за српски језик и лингвистику, у Центру за српски језик као страни, и у Међународној летњој школе српског језика, културе и историје.
– У звање асистента-приправника изабран сам 10. 10. 2003.
– У звање асистента изабран сам 26. 6. 2007.
– У звање доцента изабран сам 29. 3. 2013.
– У звање ванредног професора изабран сам 29. 3. 2018.
– У току професионалне каријере био сам или сам још увек учесник више различитих пројеката, како домаћих тако и међународних.

Наставни рад
– Морфологија српског језика;
– Дериватологија српског језика;
– Стандардни српски језик 2: Морфологија;
– Српски језик 1: Ортоепија и ортографија;
– Од значења ка деривационом моделу;
– Српски језик као страни.

Научно-истраживачки рад
Области којима се бавим су: ортографска норма стандардног српског језика, морфологија, дериватологија, синтакса и семантика, српски језик као страни.

 Библиографија (избор)

  1. Ajdžanović, Milan [et al.], Radna sveska Naučimo srpski I, Filozofski fakultet, Dnevnik, Novi Sad, 2004.  (Милан Ајџановић [et al.], Научимо српски 1: Радна свеска, Нови Сад: Филозофски факултет – Дневник, 2. издање, 2006, 54)
  2. Ајџановић, Милан, Миливој Алановић, Нормативни и морфосинтаксички статус придевског вида у савременом српском, хрватском и бошњачком језику, Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik – Wortbildung – Phraseologie. Slawische Sprachkorrelationen. Universität Graz. 2009. 2: 321–332.
  3. Ајџановић, Милан, Миливој Алановић, Функционални и прозодијски аспекти дистрибуције придевског вида у говору Новог Сада. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Нови Сад. L, 2007, 23–30.
  4. Ајџановић, Милан, Семантичко-деривациона гнезда лексема селити, кћи, муж, син и супруг у: Гортан-Премк, Даринка, Вера Васић и Рајна Драгићевић, Семантичко-деривациони речник, св. 2, (Човек-унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања, и радње, психофизичке особине, сродство), Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику. Нови Сад. 2006, 774.
  5. Ајџановић, Милан, Функционално оптерећење суфикса за обележавање особа, Филозофски факултет, Нови Сад, 2008, 157
  6. Ајџановић, Милан, Страхиња Степанов. Погрешке у конгруенцији именичке и придевске апозиције у језику медија. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Нови Сад. LIX/2, 2016, 83–96.
  7. Ајџановић, Милан. Семантичка деривација фитонима и зоонима у Ћопићевим делима. Зборник Матице српске за књижевност и језик. Нови Сад. 2016, LXIV/3: 765–774.
  8. Ајџановић, Милан. Именице с обележјем [особа +] у језику младих корисника интернета. In: Branko Tošović, Arno Wonisch (Ур./Hg.). Wortbildung und Internet. Творба ријечи и интернет. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee. 2016, 13–26.
  9. Ајџановић, Милан. Савремена српска географска терминологија страног порекла. Е-дисертација 14. Нови Сад: Филозофски факултет. 2017. (http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-424-5)
  10. Ајџановић, Милан. Номинација јабуке у Речнику српскохрватскога књижевног језика. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Нови Сад: Филозофски факултет. XLIII–2, 2018, 233–244.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране