Мила Драгић

Мила Драгић, асистент са докторатом

Контакт
Кабинет: 328
Број телефона: 021/459-626        
Е-адреса: mila.dragic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Школовање

 • 2008–2012. године – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српскијезик и лингвистику, основне академске студије – Српска филологија: српски језик и књижевност; звање: Дипломирани филолог србиста – српски језик и књижевност;
 • 2012–2013. године – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, дипломске академске студије (мастер) – Српска филологија: српски језик и лингвистика; звање: Мастер професор језика и књижевности (србиста); тема мастерског рада: Концептуализација емоција у српској фразеологији (на примеру страха, изненађења, чуђења и збуњености);
 • 2013. године – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, докторске академске студије – Језик и књижевност, модул: Језик.

Избори у звање:

 • 2016. године – избор у звање асистента
 • 2019. године – реизбор у звање асистента

Наставни рад

 • Матерњи језик 2: Морфосинтакса; Журналистика (ОАС);
 • Матерњи језик 3: Лексикологија са фразеологијом; Журналистика (ОАС);
 • Стандардни српски језик: морфосинтакса; Француски језик и књижевност (ОАС), Руски језик и књижевност (ОАС), Словачки језик и књижевност (ОАС), Немачки језик и књижевност (ОАС),  Енглески језик и књижевност (ОАС);
 • Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице; Немачки језик и књижевност (ОАС), Француски језик и књижевност (ОАС), Словачки језик и књижевност (ОАС), Енглески језик и књижевност (ОАС).
 • Стандардни српски језик: лексикологија и фразеологија;  Руски језик и књижевност (ОАС), Русински језик и књижевност (ОАС); Румунски језик и књижевност (ОАС), Немачки језик и књижевност (ОАС).

Научно-истраживачки рад

 • Лексикологија са фразеологијом
 • Морфосинтакса
 • Синтакса и семантика глагола
 • Когнитивна лингвистика

Библиографија (избор)

 1. Драгић, М. (2014). Концепт страха у српској фразеологији. Прилози проучавању језика, бр. 45: 73–95. [ISSN 2334-7457 (онлајн издање); ISSN 0555-1137 (штампано издање); COBISS.SR-ID 42732295 / УДК 811.163.41’373.7] 
 2. Dragić, M. (2015). Frazeologizmi sa leksemom jezik i ciljnim domenom jezičke radnje u srpskom i u engleskom jeziku. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, god. 5, br. 5: 9–20. (elektronska publikacija:  http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik).  [ISSN: 2217-8546 (онлајн); COBISS.SR-ID: 191558412;  DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2015.5 /  UDC 81’373.7:811.163.41;  81’373.7:811.111]
 3. Драгић, М. (2015). Емоционални концепти изненађења, чуђења и збуњености у српској фразеологији. Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, год.VI, књ. 1: 103–113. [ISBN 978-86-85991-74-5; COBISS.SR-ID 214038284 / 811.163.41’373.72; 81:159.9]
 4. Драгић, М. (2016). Развој теоријско-методолошких концепата рекције и валентности у српској лингвистици. Прилози проучавању језика, бр. 47: 99−121.[ISSN 2334-7457 (онлајн издање); ISSN 0555-1137 (штампано издање); COBISS.SR-ID 42732295 / УДК 811.163.41’367“19/20“]
 5. Драгић, М. (2017). Глаголи из домена топлоте/хладноће као интензификатори. Зборник радова са Трећег међународног интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, одржаног 1. децембра 2015. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Бр. 3: 55−78. [ISBN: 978-86-6065-409-2; COBISS.SR-ID: 313129479 / УДК: 811.163.41.‘367.625]
 6. Драгић, М. (2017). Морфосинтаксичка обележја фразеологизама у српском језику. Прилози проучавању језика, бр. 48: 93−107. [ISSN 2334-7457 (онлајн издање); ISSN 0555-1137 (штампано издање); COBISS.SR-ID 42732295 / УДК 811.163.41’373.7]   
 7. Драгић, М. (2019). Глаголи промене положаја у простору као интензификатори, Филолог, година X, бр. 20. [ISSN 1986-5864] (Рад ће бити објављен у 20. броју часописа Филолог (Бања Лука) 2019. године)

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране