Марина Курешевић

Марина Курешевић, редовни професор

Контакт
Kабинет: 324
Tелефон: 021/459-626
Е-адреса: marina.kuresevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Образовање и акадамеска каријера

-2018. година – Избор у звање – ванредни проферосор, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: српски језик и лингвистика
-2013. година – Избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: српски језик и лингвистика
- 2012. година – Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: српски језик и лингвистика (Наслов рада: Синтаксичке одлике Српске Александриде)
- 2006. година – Избор у звање – асистент, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: српски језик и лингвистика
- 2005. година – Магистратура, Филозофски факултет,  Нови Сад
Област: српски језик и лингвистика (Наслов рада: Апсолутни датив у српском средњовековном стваралаштву од 12. до 15. века)
- 1999. година – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: српски језик и лингвистика (Наслов рада: Инфинитиви и инфинитивне конструкције у Теодосијевом делу „Живот светога Саве”)

Тренутна aнгажованост на пројектима
2011 – Сарадник на Пројекту бр. 178001 Историја српског језика Министaрства просвете и науке Републике Србије.
2013 – Сарадник на Пројекту Речник српског језика XII-XVIII века Матице српске.

Остали подаци из личне и стручне биографије
2017 – Члан редакције часописа националног значаја Прилози проучавању језика

Наставни рад
Старословенски језик
за студијске групу: Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом; Словачки језик и књижевности; Русински језик и књижевност (ОАС)
Историја српског књижевног језика 1 за студијску групу Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом (OАС)
Упоредна граматика словенских језика 1 за студијску групу Руски језик и књижевност (ОАС)
Упоредна граматика словенских језика 2 за студијску групу Руски језик и књижевност (ОАС)
Филолошка анализа српскословенских текстова: синтаксички ниво за студијску групу Српска филологија: српски језик и књижевност (MAС)

Научно-истраживачки рад
старословенски језик
српскословенски језик
историја српског језика
историјска синтакса

 Библиографија (избор)

  1. Хипотактичке структуре у Српској Александриди: функционалностилски аспекти. Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2014.
  2. Апсолутни датив у српској средњовековној писмености. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Нови Сад, XLIX/1 (2006): 35–113.
  3. О конкурентној употреби акузативних конструкција (са акузативом ипартиципом) и допунске реченице у Српској Александриди. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LIII/1 (2010): 79–92.
  4. Проучавање хипотактичких структура и њихова улога у расветљавању функционалностилске раслојености српскословенског језика. Српски језик и његове норме: дијахроно-синхрони аспекти (Ур. Ј. Грковић Мејџор, В. Ружић). Ед: Лингвистичке свеске. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику 2015: 64–82.
  5. Ка дефинисању црквенословенског језика нижег стила: на примеру исказивања семантичке субординације. Anatolij A. Alekseev, Nikolaj P. Antropov, Anna G. Krettschmer, Fedor B. Poljakov, Svetlana M. Tolstaja (Hrsg.). Slawische Geisteskultur: ethnolinguistische und philologische Forschung.  Teil 2: Zum 90. Geburtstag von N. I. Tolstoj. Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh, 2016, 133–150.
  6. The status and origin of the accusativus cum infinitivo construction in Old Church Slavonic. Björn Hansen, Jasmina Grković-Major, Barbara Sonnenhauser (Eds.). Diachronic Slavonic Syntax: The interplay between Internal Development, Language Contact and Metalinguistic Factors. Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM]. Berlin – Boston: De Gruyter Mouton, 2018: 261–283.
  7. Активни принципи у средњем стилу српске средњовековне писмености: могућ правац развоја српског књижевног језика. Рајна Драгићевић, Вељко Брборић (ур.). Српска славистика : колективна монографија (радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта). Том 1, Језик. Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018: 173–188.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране