Јелена Редли

Јелена Редли, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 334
Број телефона: 021/459-626
Е-адреса: redli@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду 2006. године, на студијској групи Српски језик и лингвистика, на теми Социолингвистички поглед на говор избеглица из Буковице и Равних Котара. Звање дипломираног филолога (србисте)-мастера стекла на Филозофском факултету у Новом Саду 2009. године, на теми Вештина говорења у српском језику као страном: апликације савремених метода. Докторирала 2015. године на теми Падежи квалификативног значења у стандардном српском језику на Филозофском факултету у Новом Саду. 2016. године изабрана у звање доцента за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

Секретар је часописа Прилози проучавању језика од октобра 2018. године. Била је чланица експертског тима за израду Образовних стандарда за Српски као страни језик у оквиру пројекта MADAD 2, чланица радне групе за израду Програма наставе и учења Српског као страног језика и водитеЉ обука за примену Општих стандарда постигнућа и нових Програма наставе и учења Српског језика као нематерњег и Српског језика као страног.

Наставни рад

  • Синтакса и семантика падежа 1
  • Синтакса и семантика падежа 2
  • Основи граматике српског језика: фонетика и морфологија
  • Основи граматике српског језика: синтакса
  • Методика с основама глотодидактике
  • Методика наставе српског као нематерњег језика
  • Методика наставе српског језика и књижевности
  • Методичка пракса
  • Савремене технологије у настави страног језика
  • Форензичка лингвистика

Научно-истраживачки рад

- синтакса и семантика падежа стандардног српског језика
- методика наставе српског као нематерњег и страног језика
- форензичка лингвистика

Библиографија (избор)
1. Редли, Jелена (2019). Нeсистeмски спojeви рeчи у прaвним тeкстoвимa. Нaучни сaстaнaк слaвистa у Вукoвe дaнe, 48/1. Београд: МСЦ. 227–236.
2. Редли, Јелена (2019). Именичке синтагме с начинским значењем у српском језику. Збoрник Maтицe српскe зa филoлoгиjу и лингвистику, LXII/1. Нови Сад: Матица српска. 45–56.
3. Redli, Jelena (2018). Inovacije u jeziku mladih na društvenim mrežama. Jezici i kulture u vremenu i prostoru, VII/2. 173–184.
4. Redli, Jelena (2018). Razvijanje interkulturne svesti u radu sa studentima srpskog jezika kao stranog. Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura. Zbornik radova. Novi Sad: Filozofski fakultet. 83–93.
5. Редли, Јелена (2017). Tипoлoгиja aднoминaлнoг прaтилaчкoг инструмeтaлa. Збoрник Maтицe српскe зa филoлoгиjу и лингвистику, LX/2. Нови Сад: Maтицa српскa. 135–147.
6. Redli, Jelena (2016). Transpozicija prostora u kvalitet radnje/pojma prostornim predlozima u srpskom i engleskom jeziku. Godišnjak Filozofskog fakulteta, vol. 1, no. XLI. Novi Sad: Filozofski fakultet. 347–368.
7. Редли, Јелена (2016). Метафоричке екстензије просторних значења у значење квалификативности у српском језику. Српски језик XXI. Београд. 393–413.
8. Redli, Jelena (2015). Metaforičke ekstenzije prostornih značenja u srpskim prevodima Novog zaveta. Zbornik radova: Društvo i prostor. Epistemologija prostora, društveni proctor i kulturnoistorijska značenja (ur. Pavle Milenković, Snežana Stojšin i Ana Pajvančić-Cizelj). Srpsko sociološko društvo – Filozofski fakultet u Novom Sadu – Institut za uporedno pravo, Novi Sad – Beograd. 385–398.
9. Редли, Јелена (2013). Лингвистички аспекти односа Бога и човека у српским преводима Библије и Курана. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVI/1. 89–102.
10. Редли, Јелена (2011). Употреба аутентичних песама у настави српског језика као страног. Зборник радова са Трећег конгреса Примењена лингвистика данас – између теорије и праксе. Београд – Нови Сад: Друштво за примењену лингвистику Србије – Филозофски факултет – Филолошки факултет. 305–316.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране