Јелена Ајџановић

Јелена Ајџановић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 333
Број телефона: 021/459-626
Е-адреса: jelena.ajdzanovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
2014. године – избор у звање доцента за ужу научну област Српски језик и лингвистика
2014. године – докторат, Филозофски факултет, Нови Сад, Лингвистичке науке (наслов: Прилошки предикатски изрази у књижевно-уметничком дискурсу)
2009. године – избор у звање асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика
2005. године – магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад, Лингвистичке науке (наслов: Кондензација у језику војвођанских писаца 19. века)
2000. године – диплома, Филозофски факултет, Нови Сад; профил: професор српског језика и књижевности

Наставни рад
Синтакса и семантика глаголских облика;
Стандардни српски језик 1;
Стандардни српски језик 2;
Стандардни српски језик 3: синтакса;
Синтакса функционалних стилова;
Функционална граматика српског као страног језика;
Српски језик А2.

Научно-истраживачки рад
Синтакса и семантика савременог српског језика
Настава и учење српског језика као страног

Библиографија (избор)
- Војновић, Јелена (2006). Усвајање падежног система у настави српског језика као страног (почетни ниво). Савремене тенденције у настави српског језика и књижевности. Београд: Филолошки факултет у Београду. American Councils for International Education: Bureau of Educational and Cultural Affairs: 281–289.
- Ajdžanović, Jelena (2016). Modalni glagoli i njihovi perifrazni ekvivalenti u nastavi srpskog jezika kao stranog. Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III. Tematski zbonik radova. (Ur. Vesna Krajišnik). Beograd: Filološki fakultet: 51–61.
- Ајџановић, Јелена (2016). Садржинска и структурна својства глагола са значењем квантификације - семантичко-деривациона анализа. Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију. Зборник у част Љиљани Суботић. (Ур. Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић). Нови Сад: Филозофски факултет: 365–379.
- Jelena Ajdžanović, Jasmina Dražić (2016). Sintaksičko-semantička analiza konstrukcije ZA+INFINITIV i njene pragmatičke implikacije. Godišnjаk Filozofskog fakulteta XLI-1: 21–31.
- Дражић, Jасмина, Јелена Ајџановић (2016). Aсоцијативни портрет доброте и храбрости у српском језику и култури. Зборник Матице српске за књижевност и језик, LXIV/2: 343–353.
- Дражић, Jасмина, Јелена Ајџановић (2017). Прагматика и семантика императивних исказа типа буди кратак. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LX/1: 37-53.
- Ajџановић, Јелена (2018). Садржинска и структурна својства глагола са префиксом под-. Српски језик: статус, систем, употреба. Зборник у част проф. Милошу Ковачевићу. (Ур. Јелена Петковић, Владимир Поломац). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет: 591–603.
- Ајџановић, Јелена (2018). О експанзији префикса -из код глагола: семантичко-синтаксички и прагматички аспекти. езици и културе у времену и простору. Тематски зборник. VII/2. (Ур. С. Гудурић, Б. Радић Бојанић, Ј. Дражић, Ј, Ајџановић). Нови Сад: Филозофски факултет: 13–23.
- Ајџановић, Јелена (2019). Прилошки предикат у стандардном српском језику. Едиција Е-дисертација. Књига 17. Нови Сад: Филозофски факултет.
- Ajџановић, Јелена (2019). Синтаксичко-семантичка анализа глагола са префиксом -над. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LXII/1: 57–71.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране