Јасмина Грковић-Мејџор

Јасмина Грковић-Мејџор, редовни професор

Контакт
Кабинет:  329
Број телефона: 450‒352
Е-адреса: jgrkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
- Дипломирала 1981, магистрирала 1984. и докторирала 1990. године. Запослила се на Филозофском факултету 1982, од 2000. у звању редовног професора. Изабрана за дописног члана Српске академије наука и уметности 2009, за редовног 2015. године.
- Добитник награде Фонда „Александар Белић” при САНУ (1994), Повеље Одбора за обиљежавање петстоте годишњице прве ћириличке штампарије на словенском југу, ЦАНУ (1994), награде „Павле и Милка Ивић” Славистичког друштва Србије (2018).
- Руководилац пројеката Историја српског језика (МПНТР) и Речник српског језика XIIXVIII века (Матица српска). Главни уредник часописа Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, члан уредништва часописā Slověne. International Јournal of Slavic Studies (Руска академија наука) и Wiener Slavistisches Jahrbuch (Harrassowitz Verlag).
- Гостовала на више страних универзитета: The Ohio State University (Resource Center for Medieval Slavic Studies), Institut für Slawistik der Universität Wien, Institut für Slawistik der Universität Regensburg и др. Учествовала по позиву у раду низа међународних конференција (Брно, Велико Трново, Иркутск, Коламбус – САД, Краков, Москва, Охрид, Регенсбург, Софија, Беч, Цирих, Хајделберг и др.).

Наставни рад
Старословенски језик 1 (ОАС)
Старословенски језик 2 (ОАС)
Српскословенски језик (ОАС)
Упоредна граматика словенских језика 1 (ОАС)
Основе старословенске синтаксе (МАС)
Историјска лингвистика (ДАС)

Научно-истраживачки рад
Главне области научних истраживања: језик српске средњовековне писмености, диглосије и функционалностилске раслојености српскословенског језика; језик словенског обичајног права у индоевропском контексту, с акцентом на формулаичне изразе, њихову структуру и мотивацију у оквирима митског мишљења; историјска синтакса српског и словенских језика у индоевропским оквирима, са увидом у типолошке промене и развојне законитости, као и садејство унутарјезичких и контактних фактора; историјска семантика и лексикологија, укључујући законитости семантичког развоја, когнитивне примитиве, међуутицај универзалних и културом условљених фактора, као и посебна питања историјске лексикологије словенских језика, посебно међујезичких и међукултурних утицаја у изградњи старословенског лексичког система.

Библиографија (избор)
- Списи из историјске лингвистике. Сремски Карловци ‒ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007.
- Etymology and Historical Syntax. Александар Лома (ур.). Словенска етимологија данас Београд: САНУ, 2007, 93‒106.
- Тhe role of syntactic transitivity in the development of Slavic syntactic structures. Björn Hansen, Jasmina Grković-Major (eds.). Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus. Wiener Slawistischer Almanach (Sonderband 74). München – Berlin – Wien, 2010, 63–74.
- Тhe development of predicative possession in Slavic languages. Nomachi Motoki (ed.). The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Synchronic and Diachronic Perspectives. Slavic Eurasian Studies, No 24. Sapporo, 2011, 35–54.
- On Proto-Slavic оath formulas. Slověne. International Journal of Slavic Studies 1/1 (2012): 7‒26.
- Историјска лингвистика. Когнитивно-типолошке студије. Сремски Карловци ‒ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013.
- On the semantic development of OCS blǫd-. Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.). Etymological Research of Old Church Slavonic. Studia etymologica Brunensia 18. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 149‒157.
- Формуле с именицом вѣра у старосрпском језику. Anatolij A. Alekseev, Nikolaj P. Antropov, Anna Kretschmer, Fedor B. Poljakov (Hrsg.). Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische Und Philologische Forschungen. Teil 2: Zum 90. Geburtstag Von N.I. Tolstoj (Philologica Slavica Vindobonensia 2), Frankfurt am Main [u.a.], 2016, 43‒57.
- The development of perception verb complements in the Serbian language. Jasmina Grković-Major, Björn Hansen, Barbara Sonnenhauser (eds.). Diachronic Slavonic Syntax: The Interplay between Internal Development, Language Contact and Metalinguistic Factors. Berlin ‒ Boston: de Gruyter Mouton, 2018. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 135), 339‒360.
- The Slavic concept of ‘health’: Evidence from Old Church Slavonic. Amir Kapetanović (ed.). The Oldest Linguistic Attestations and Texts in the Slavic Languages. Vienna: Holzhausen, 2018, 154‒166.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране