Јасмина Дражић

Јасмина Дражић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 333
Број телефона: 021/459-626
E-adresa: jasmina@ff.uns.ac.rs

Биографија
2012 – диплома доктора филолошких наука (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Одсек за српски језик и 
лингвистику)
Докторска дисертација: Лексичке и граматичке колокације у настави српског језика као страног: лексиколошки и лексикографски аспекти
2006 – диплома магистра лингвистичких наука (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Одсек за српски језик и  лингвистику)
Магистарски рад: Минимални једнојезични тематско-терминолошки речник српског језика као страног
1995 – диплома: професор српскохрватског језика и јужнословенских књижевности (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Катедра за српски језик и лингвистику)
Дипломски рад: Неке напомене о језику Простонаравне историје Григорија Лазића из 1836. године

Наставни рад
1. Српски језик: Основи језичке културе и писмености
2. Лексикологија 1: Организација лексичког система
3. Лексичка семантика
4. Методика наставе српског као нематерњег и страног језика
5. Прегледна граматика српског језика као страног
6. Колокације у теорији и пракси
7. Културно специфична лексика

Научно-истраживачки рад

  • Настава српског језика као страног у теорији и пракси
  • Лексикологија српског језика, лексикографија, лексичка семантика; синтагматски лексички односи – колокације у теорији и пракси
  • Нормативистика и језичка култура
  • Сарадник на пројекту Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања (178004)

Библиографија (избор)
-
Dražić, Jasmina (2008). Minimalne leksičke i gramatičke strukture u srpskom kao stranom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet. 209 str.
- Dražić, Jasmina, Ljiljana Subotić (2010). Onlajn kurs srpskog jezika kao stranog (usvajanje gramatičkih modela). Srpska lingvistika / Serbische Linguistik. Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe. (ed. Ch. Voss, B. Golubović). München–Berlin: Verlag Otto Sagner. 213–225.
- Дражић, Јасмина (2011). Лексичка солидарност у српском језику на примеру соматизама. Зборник у част Гордани Вуковић. Лексикологија – Ономатика – Синтакса. Нови Сад: Филозофски факултет. 79–89.
- Дражић, Јасмина (2014). Лексичке и граматичке колокације у српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет. 261 стр.
- Каранович, З., Я. Дражич (2016). Мир флоры в словаре Српски рјечник Вука Стефановича Караджича. Acta Linguistica Petropolitana, Т. XIII, Ч. 2. Этноботаника 2: растения в языке и культуре, 60–79.
- Ajdžanović, Jelena, Jasmina Dražić (2016). Sintaksičko-semantička analiza konstrukcije za+infinitiv i njene pragmatičke implikacije. Godišnjak Filozofskog fakulteta XLI-1. Novi Sad: Filozofski fakultet. 21–31.
- Дражић, Јасмина (2017). Семантичко-деривационо гнездо лексеме брат и његове културолошке импликације у Српском рјечнику Вука Ст. Караџића. Путевима речи. Зборник у част Даринки Гортан Премк (ур. Рајна Драгићевић). Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. Катедра за српски језик са јужнословенским језицима. 425–427.
- Дражић, Jасмина, Јелена Ајџановић (2017). Прагматика и семантика императивних исказа типа буди кратак. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 60/1. 37–53.
- Дражић, Јасмина (2018). Нове колокације у савременом друштвеном и културном контексту. Језици и културе у времену и простиру VII/2 [Тематски зборник] (ур. Снежана Гудурић, Биљана Радић Бојанић, Јасмина Дражић, Јелена Ајџановић). Нови Сад: Филозофски факултет. 71–79.
- Дражић, Јасмина (2019). Лексикографски аспект глаголске метонимије. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 62/2. 71–84.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране