Ивана Антонић

Ивана Н. Антонић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 327/3
Број телефона: (++381-21)-452-626
Е-адреса: iantonic@ff.uns.ac.rs

Биографија

Школовање

 • 1996. докторат из лингвистике – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за срспски језик и лингвистику.
 • 1991. магистаратура из лингвистике – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику.
 • 1986. диплома – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Институт за јужнословенске језике.

Професионално искуство и напредовање

 • 2006. редовни професор за област Српски језик и лингвистика, наставни предмет Синтакса и семантика.
 • 2001. ванредни професор за област Савремени српски језик, наставни предмет Синтакса и семантика.
 • 1996. доцент за област Савремени српски језик, наставни предмет Синтакса и семантика.
 • 1993. реизор у звање асистента за наставни предмет Стандардни српски језик.
 • 1990. асистент за наставни предмет Савремени српскохрватски језик.
 • 1987. асистент-приправник у научноистраживачком раду за област Психолингвистика и заснивање радног односа у Институту за јужнословенске језике (данас Одсек за српски језик и лингвистику) Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду као стипендиста СИЗ-а за научни рад Војводине.

Награде и признања

 • 2005. награда "Павле Ивић" Славистичког друштва Србије као члан групе аутора (П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Људ. Поповић, Б. Тошовић) за књигу: Прилози граматици српскога језика: Синтакса савременога српског језика. Проста реченица. Поглавље: Синтакса и семантика падежа. У редакцији академика М. Ивић, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, 2005: 119–300.
 • 2001. посебна награда Владе републике Србије и Министарства за науку, технологију и развој најбољим младим истраживачима рођеним после 1961. са одбрањеном докторском дисертацијом.

Наставни рад

 • Синтакса и семантика падежа (ОАС)
 • Синтакса и семантика сложене реченице (ОАС)
 • Синтакса и семантика падежних система (МАС)
 • Синтакса и семантика стандардног српског језика (ДАС)
 • Увод у лингвистику (ОАС)
 • Увод у историју лингвистике (ОАС)

Научно-истраживачки рад

 • Синтакса и семантика стандардног српског језика
 • Теоријски аспекти синтаксе, синтаксичке семантике и прагматике
 • Општа лингвистика
 • Историја лингвистике

Библиографија (избор)

 • Антонић, Ивана 2018. Реченице с временском клаузом. У: Пипер, Предраг; Алановић, Миливој; Павловић, Слободан; Антонић, Ивана; Николић, Марина; Војводић, Дојчил; Поповић, Људмила; Танасић, Срето; Марић, Биљана. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. У редакцији Предрага Пипера. Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 289–363.
 •  Антонић, Ивана 2013. Српски преводи Сосировог Курса опште лингвистике. У: Фердинанд де Сосир – век опште лингвистике / Ferdinand de Saussure – sièkle de linguistique générale. Ур. Душанка Точанац, Милена Јовановић. Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 201–208.
 • AntoniIvanaSintaksapadeaUPredragPiperiMiloradRadovanoviurLingvistika Milke Ivić.Beograd: XX vek.
 • Антонић, Ивана 2005. Синтакса и семантика падежа. У: Пипер, П., И. Антонић, В. Ружић [Петровић], Људ. Поповић, С. Танасић, Б. Тошовић, Прилози граматици српскогa језика: Синтакса савременога српског језика. Простa реченицa. У редакцији академика М. Ивић, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, 2005: 119–300.
 • AntoniIvanaVremenska rečenicaSremskiKarlovciNoviSadIzdavakaknjiarnicaZoranaStojanovia
 • Antonić, Ivana. 1990. Jezičke osobenosti jednog tipa informativnog teksta. Specifičnosti jezika spoljnopolitičkih rubrika radija i televizije, Izveštaji i studije br. 10, Radio-Televizija Novi Sad, Centar za istraživanje programa i auditorijuma, 1990: 5-48 [sa Goricom Vujović].
Врх стране