Гордана Штрбац

Гордана Штрбац, редовни професор

Контакт
Кабинет
330
Број телефона 021 459-626
Е-адреса gordana.strbac@ff.uns.ac.rs

Биографија
Године 2002. дипломирала сам на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду одбранивши дипломски рад под насловом Апсолутни датив у Доментијановом Житију Светог Саве. Магистарски рад под називом Афективни глаголи: синтаксичко-семантичка анализа и речник валенције одбранила сам 2005. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Докторирала сам 2010. године на Филозофском факултету у Новом Саду одбранивши рад на тему Рекцијске допуне комуникативних глагола и глаголских именица. На Филозофском факултету у Новом Саду запослена сам од 2006. године. У звање доцента изабрана сам 2011, а у звање ванредног професора 2016. године.

Наставни рад
Лексикологија са фразеологијом српског језика
Српски језик: морфосинтакса
Фразеологија српског језика
Лингвокултурологија

Научно-истраживачки рад
Лексикологија и фразеологија савременог српског језика
Лингвокултурологија

Библиографија (избор)
- Гордана Штрбац (2011). Допуне комуникативних глагола (синтаксичко-семантички и лексикографски опис). Нови Сад: Филозофски факултет.
- Гордана Штрбац, Гордана Штасни (2014). Именички англицизми на -инг у српском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 57/2. Нови Сад: Матица српска. 101–113.
- Гордана Штрбац (2014). Фразеологија у роману Травничка хроника И. Андрића. У:  Бранко Тошовић (ур.). Андрићева хроника. Andrić-Initiative 7. Graz:  Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Beograd: Beogradska knjiga; Svet knjige – Banjaluka:  Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske. 885–896.
- Гордана Штрбац, Гордана Штасни (2017). Соматизми и концептуализација стварности у српском језику (глава и њени делови). Нови Сад: Филозофски факултет.
- Гордана Штрбац (2017). Градуелност у квалификацији човека (на примеру придева са значењем физичких особина). Научни састанак слависта у Вукове дане. 46/1: 301–311.
- Гордана Штрбац (2018). Деривациони потенцијал придева у српском језику – ономасиолошки и когнитивни приступ. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LXI/1: 85–99.
- Гордана Штрбац (2018). Фразеологија о човеку и човек у фразеологији. Нови Сад: Филозофски факултет.
- Гордана Штрбац (2018). Улога речника у когнитивнолингвистичким истраживањима српског језика. Научни састанак слависта у Вукове дане. 47/1: 313–323.
- Гордана Штрбац (2019). Лингвокултуролошки статус лексеме камен. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. ХLIV/1: 285–300.
- Гордана Штрбац (2019). Фразеолошка јединица и приступи у њеном изучавању. Научни састанак слависта у Вукове дане. 48/1: 259–269.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране