Душанка Звекић-Душановић

Душанка Звекић-Душановић, редовни професор

Контакт
Kабинет: 334
Број телефона: 021/459-626, 021/459-275, 021/485-3850
е-адреса: dusazd@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије завршила на Филозофском факултету у Новом Саду 1990. године, студијски програм Српскохрватски језик и југословенске књижевности за професоре у школама са мађарским наставним језиком. Магистрирала 1999. године на Филозофском факултату у Новом Саду, тема Инфинитив у српском и мађарском језику. Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду 2007. године, тема Синтаксичко-семантичке структуре с модалним индикатором у српском и мађарском језику, научна област: хуманистичке науке – филологија. Од 1991. до 1995. године запослена у О.Ш. „Јожеф Атила“ у Новом Саду, као професор српског језика у одељењима с мађарским наставним језиком и у одељењима са српским наставним језиком. Од 1996. године ради на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Коаутор је више уџбеника за предмет Српски као нематерњи језик. Била је члан радне групе за израду Образовних стандарда и Програма за предмете Српски као нематерњи језик и Српски као страни језик. Сарадник је на више пројеката националног значаја. У периоду од 2013. до 2018. године била је координатор Центра за српски језик као страни при Одсеку за српски језик и лингвистику.

Наставни рад
15ДФЈ1    Контрастивна проучавања језика (српско-мађарска)
15ДФО12    Методика српског језика
15ДФО13    Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности
15МД013    Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности
15МД014    Методика српског језика
15МД023    Контрастивна проучавања језика
15МКМК030  Српски језик у контакту са мађарским
15СЈСЈ033  Методика са основама глотодидактике
15СЈСЈ040  Теорија језика у контакту
15СЈСЈ041  Методика наставе српског као нематерњег језика
15СЈСЈ053  Српски језик у контакту са мађарским
15СРКС001  Контактна и контрастивна лингвистика
15СРКС003  Студијско истраживачки рад
15СФСФ056  Методика наставе српског језика као страног и нематерњег
15ФС016     Српско-мађарска контрастивна језичка проучавања
15ФС027  Студијско истраживачки рад

Научно-истраживачки рад
Од самих почетака научно-истраживачки рад Д. Звекић-Душановић усмерен је на испитивање феномена усвајања другог језика. С тим у вези су радови посвећени проблематици и унапређивању наставе и учења српског језика као нематерњег и страног. Сродна овој јесте и област контактних и контрастивних истраживања српског и мађарског језика, из које такође има већи број радова. Из области савременог српског језика предмет њеног истраживања првенствено је синтаксички и семантички ниво језика, а најзаступљеније је проучавање синтачкичко-семантичког поља модалности.

Библиографија (избор)
- Dušanka Zvekić-Dušanović. Modalnost: Motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011.
- Dušanka Zvekić-Dušanović. Epistemička modalnost u srpskom i mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019.
- Душанка Звекић-Душановић. Инфинитив у српском и мађарском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIV/1-2, 2001, 25–95.
- Душанка Звекић-Душановић, О предикатима типа треба хтети, треба смети..., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIII/1, 2010, 143–162.
- Душанка Звекић-Душановић. Обичајна лексика у уџбеницима за српски као нематерњи језик. Научни састанак слависта у Вукове дане 39/1, 2010, 319–330.
- Душанка Звекић-Душановић, Семантика глагола успети. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LV/1, 2012, 177–195.
- Душанка Звекић-Душановић. Нека питања наставе српског као нематерњег језика у хомогеним мађарским и албанским срединама у Републици Србији. Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију: зборник у част Љиљани Суботић. Нови Сад: Филозофски факултет. 2016. 667–686.
- Dušanka Zvekić-Dušanović. Kulturni konteksti u nastavi Srpskog kao nematernjeg jezika u srednjim školama. Susret kultura, Zbornik radova sa VIII međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016, str. 37–54.
- Душанка Звекић-Душановић, Наташа Добрић. Приручник за наставу српског као нематерњег језика уз уџбенике за 3. и 4.  разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2008.
- Душанка Звекић-Душановић, Наташа Добрић, Приручник за наставнике српског као нематерњег језика уз уџбенике од 5. до 8. разреда основне школе са оријентационим распоредом градива. Београд: Завод за уџбенике, 2010.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране