Душанка Вујовић

Душанка Вујовић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 324
Број телефона: 021/485-3850
Е-адреса: dusanka.vujovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основну и средњу школу као и студије на Филозофском факултету похађала у Новом Саду, дипломирала 1989, постдипломске студије похађала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, магистрирала 1994. и на Филозофском факултету у Новом Саду докторирала 2010.
Запослена на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за српски језик и лингвистику,  од 1997.

Наставни рад
Држи курсеве (предавања и вежбања) на основним, мастерским и докторским студијама из Стандардног српског језика: Лексикологија 1, Лексикологија  2, Основи лексикологије српског језика, Увод у ономастику, Рекцијски потенцијал речи, Лексикографија, Лексикологија и лексикографија савременог српског језика, Корпусна лексикографија.

Научно-истраживачки рад
Савремени српски језик: лексикологија, лексикографија, фразеологија, семантика, творба речи.

 Библиографија (избор)
- Imeničke složenice u srpskom književnom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku br. XXXVIII/1, Novi Sad, 1995. god. (127-174)
- Semantička analiza glagola kretanja u srpskom jeziku, 36. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 2006.
- Семантичка и деривациона обележја глагола отежаног кретања,  Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад - Београд, 2011. (349  361)
- Интернет као електронски корпус, Научни састанак слависта у Вукове дане, 40/1, Београд, 2011. (405-411)
- Прeфиксaлни твoрбeни oбрaсци глaгoлa крeтaњa, Tвoрбa рeчи и њeни рeсурси у слoвeнским jeзицимa: збoрник рaдoвa сa чeтрнaeстe мeђунaрoднe нaучнe кoнфeрeнциje Кoмисиje зa твoрбу рeчи при Meђунaрoднoм кoмитeту слaвистa / glavni urednik Rajna Dragićević. Beograd: Filološki fakultet, 2012. (527-534)
- „Fest” – od vašara do konferencije (o nazivima tipa tamburica fest). Leksika – gramatika – diskurs. Zbornik u čast Veri Vasić. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013. (179–189)
- Нове домаће речи у политичком жаргону. Српски језик и његове норме (дијахроно-синхрони аспекти). Лингвистичке свеске 10. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2015. (265-276)

 

Врх стране