Данка Вујаклија

Данка Вујаклија (рођ. Урошевић),  доцент

Контакт
Кабинет 332
Број телефона +381 21 459 626
Е-адреса dankaur@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођена 1. јула 1984. у Сремској Митровици.
2008 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Српски језик и књижевност).
2009 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду ‒ мастер студије (Српска филологија: Српски језик и лингвистика).
2009 Запослила се на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и лингвистику) у звању сарадник у настави за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
2010 Изабрана у звање асистент за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
2015 Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Језик и књижевност, модул: Језик).
2016 Изабрана у звање доцент за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Учесник Међународног семинара за македонски језик, књижевност и културу 2008, 2009, 2010. и 2016. године, Охрид, Универзитет Св. Ћирило и Методије у Скопљу.
Дугогодишњи сарадник на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. пројекта: 178020).
Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.
Члан-сарадник Матице српске.
Дугогодишњи одсечки академски координатор пројеката у области образовања (Еразмус + и др.)

Наставни рад
Дијалекти српског језика у настави (Српска књижевност и језик, 2. година, предавања и вежбе)
Македонски језик 1 (Српска књижевност и језик, 3. година, предавања и вежбе)
Македонски језик 2 (Српска књижевност и језик, 4. година, предавања и вежбе)
Дијалектологија српског језика 1 (Српска филологија: Српски језик и књижевност, 4. година, вежбе)
Дијалектологија српског језика 2 (Српска филологија: Српски језик и књижевност, 4. година, вежбе)
Дијалектологија српског језика (Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом, 4. година, вежбе)
Синтакса падежа у штокавским дијалектима (Српска филологија: Српски језик и книјжевност, мастер студије, предавања и вежбе)
Урбана дијалектологија (Српска филологија: Српски језик и књижевност, мастер студије, вежбе)

Научно-истраживачки рад
Бави се дијалектологијом и историјом српског језика, највише облашћу синтаксе.
Написала већи број научних радова из области дијалекатске синтаксе падежа и сложене реченице, урбане дијалекатске фонологије, фонологије, морфологије и синтаксе српскословенског језика, лексикологије старословенског језика, те из технике и методологије дијалектолошких истраживања.
Учествовала на више научних скупова у земљи (Нови Сад, Београд, Крагујевац, Лесковац) и иностранству (Будимпешта, Темишвар, Софија, Пловдив).
Учествовала на Заседању Међународне комисије и Међународне радне групе за Општесловенски лингвистички атлас при Међународном комитету слависта, 16‒23. октобра 2016. године, Београд.

Библиографија (избор)
- Урошевић, Данка: Релативна реченица у банатским говорима шумадијскo-војвођанског дијалекта, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 199−225.
- Урошевић, Данка: Релативна реченица с релативизатором ШТО у војвођанским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта, Прилози проучавању језика 42, Нови Сад 2011, 115–134.
- Урошевић, Данка: Српскословенски језик измећу архаизације и понародњавања: партиципи у Житију Георгија Кратовца од Попа Пеје, у: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012. Том I – Езикознание, София: Университетско издателство Св. „Климент Охридски”, 2012, 474−480.
- Урошевић, Данка, Ивана Чанчар: О глаголима vxzqryti и ouzqryti у старословенском језику (с освртом на стање у грчком језику), у: Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу IV/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 19−32.
- Вујаклија, Данка: Транскрипција и транскрипти у дигиталној ери, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 60/2, Нови Сад 2017, 7−39.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране