Александра Цолић Јовановић

Александра Цолић Јовановић, асистент са докторатом

Контакт
Кабинет: 325
Е-адреса: aleksandra.colic@ff.uns.ac.rs

Академска каријера

 • 2018. Реизбор у звање асистента, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2015. Избор у звање асистента, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2014– Докторске академске студије, Област: Језик и књижевност (Модул: Језик)
 • 2013–2014. Дипломске академске (мастерске) студије, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и лингвистика, Наслов рада: Апсолутни датив у Житију краља Милутина од архиепископа Данила ИИ
 • 2009–2013. Основне академске студије, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и књижевност

Области интересовања и истраживања
Старословенски језик
Српскословенски језик
Упоредна граматика словенских језика
Историјска синтакса
Историјска семантика и лексикологија
Словеначки језик

Библиографија
Радови

 1. Цолић, Александра. Апсолутни датив у Житију краља Милутина од архиепископа Данила II, Прилози проучавању језика 46, 2015, 17–56.
 2. Цолић, Александра. Активни партиципи у Житију Светог цара Уроша од патријарха Пајсија, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/1, 2016, 7–26.
 3. Цолић, Александра. Односна реченица у Роману о Троји, Прилози проучавању језика 47, 2016, 33–54.
 4. Colić, Aleksandra. Hipotaktičke strukture adverbijalnog tipa u Venclovićevom Prološkom žitiju Svetog Maksima, Romanoslavica LIII/1, 2017, 13–30.
 5. Цолић Јовановић, Александра. Семантичка структура глагола држати (се) и његове контекстуалне реализације, Прилози проучавању језика 48, 2017, 161–176.
 6. Цолић Јовановић, Александра. Употреба претериталних глаголских времена у Венцловићевом Пролошком житију Светог Максима, Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са IX научног скупа младих филолога Србије, одржаног 8. 4. 2017. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, година IX / књига 1, Крагујевац: ФИЛУМ, 2018, 29–39.

Прикази
1. Цолић, Александра. Зборник студија о словенском и српском средњовековљу (Анатолий Аркадьевич Турилов. Исследования по славянскому и сербскому средневековью. Ђорђе Трифуновић, Снежана Јелесијевић (прир.). Београд: Чигоја штампа, 2014, 739 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик LXIII/3, 2015, 837–844.
2. Цолић, Александра. Т. И. Вендина. Типология лексических ареалов Славии. Москва – Санкт-Петербург: Институт славяноведения РАН – Нестор-История, 2014, 692 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/2, 2016, 171–175.

 

Врх стране