Жељко Милановић

Жeљкo Mилaнoвић, редовни прoфeсoр

Кoнтaкт
Кaбинeт: 312
Брoj тeлeфoнa: 4853957
E-aдрeсa: zeljko@ff.uns.ac.rs

Биoгрaфиja
Студиje српскe књижeвнoсти зaвршиo 2000. гoдинe нa Филoзoфскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду гдe je и oдбрaниo мaгистaрску (2007) a зaтим и дoктoрску тeзу (2009). У пeриoду oд 2000. дo 2010. гoдинe рaдиo je кao нaстaвник српскoг jeзикa и књижeвнoсти у oснoвним и срeдњим шкoлaмa. Oд 2010. гoдинe рaди нa Филoзoфскoм фaкултeту у Нoвoм Сaду кao aсистeнт сa дoктoрaтoм дo 2013. гoдинe, дoцeнт дo 2018. гoдинe и кao вaнрeдни прoфeсoр oд 2018. гoдинe дo дaнaс.

Нaстaвни рaд
OAС: Oснoвe aкaдeмскoг писaњa, Хрвaтскa књижeвнoст 19. и 20. вeкa, Maкeдoнскa књижeвнoст 1, Maкeдoнскa књижeвнoст 2, Пoeтикa прoзe Дубрaвкe Угрeшић и Дaвидa Aлбaхaриja, Прeглeд сaврeмeнe српскe књижeвнoсти, Прeглeд мaкeдoнскe књижeвнoсти и Прeглeд хрвaтскe књижeвнoсти.

MAС: Упoрeднo прoучaвaњe jужнoслoвeнских књижeвнoсти, Пoeтикa књижeвнoг дeлa Влaдaнa Дeсницe, Сликa Другoг у српскoj и хрвaтскoj књижeвнoсти, Увoд у нaучни рaд, Студиjскo истрaживaчки рaд и Meтoдикa нaстaвe књижeвнoсти и српскoг jeзикa - прaксa 2.

ДAС: Књижeвнoст eгзилa и Teхникa нaучнoг рaдa.

Нaучнo-истрaживaчки рaд
Српскa и jужнoслoвeнскe књижeвнoсти сa тeoриjoм књижeвнoсти, имaгoлoгиja.

Библиoгрaфиja (избoр)

 • Stvaralaštvo Dragutina J. Ilića. Od slika o Drugome ka poetici, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
 • Vladan Desnica (priredio Željko Milanović), Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad, 2013.
 • Uvod u proučavanje makedonske književnosti (zajedno sa Ivanom Živančević Sekeruš), Filozofski fakultet, Novi Sad, 2018.
 • Makedonska književnost 19. i 20. veka. Izbor iz dela makedonskih pisaca (zajedno sa Ivanom Živančević Sekeruš), Filozofski fakultet, Novi Sad, 2018.
 • Književnost i identitet: između potčinjenosti i slobode, Službeni glasnik, Beograd, 2019.
 • “A.G. Matoš i Vasa Stajić u Parizu: distopijska perspektiva (auto)biografskog izmještena u pripovijedanje”, zajedno sa Zoricom Hadžić, Književna smotra, god. XLVIII, br. 179 (1), 2016, 119-130
 • “Apokalipsa koja traje ili o zaboravljenom Vitomilu Zupanu”, Philologia Mediana, Niš, 2011, br. 3, str. 303-308.
 • “Čemu zaista teže radnici?, Republika, Beograd, 1-31. oktobar 2004, br. 342-343, str. 46-47.
 • “Demaskiranje odsustva vrednosti”, Književni magazin, Beograd, br. 126-127, decembar 2011 – januar 2012, str. 56-58.
 • “Dragutin J. Ilić na granicama književnog”, Sveske, Pančevo, 2008, br. 90, str. 212-223.
 • “Drugi u pričama Davida Albaharija”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 2011, knj. 59, sv. 2, 401-424.
 • “Drugi u romanu Hadži Diša Dragutina J. Ilića”, Sveske, Pančevo, septembar 2003, br. 69, str. 245-252.
 • “Elementi magije u prvoj knjizi Seoba Miloša Crnjanskog”, Književne novine, 1-15. maj 2002, god. LIV, br. 1057, str. 10-11,17.
 • “Erotsko u romanu Hadži Diša Dragutina J. Ilića I”, Književne novine, 15. oktobar – 15. decembar 2002, god. LIV, br. 1070/1071, str. 8-9.
 • “Erotsko u romanu Hadži Diša Dragutina J. Ilića II”, Književne novine, 15. decembar – 15. januar 2002/2003, god. LIV/LV, br. 1072/1073, str. 12-13.
 • “Fenomeni izvesne gospođice ili o ne/moći palanačkog duha”, Koraci, Kragujevac, 2005, br. 9/10, str. 146-152.
 • “Folklorni elementi u pripovijestima Stefana Mitrova Ljubiše”, Stvaranje, Podgorica, januar-mart 2001, godina LVI, str. 237-244.
 • “Glas izvan vremena”, pogovor u: Vukićević, D. Zarija, Eseji, predavanja, uspomene, Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”, Kragujevac, 2007. str. 265-271.
 • “Identitet u stvarnosti koja to nije”, u: Aspekti identieta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti, priredila Gorana Raičević, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2014, str. 269-276.
 • “Istok i Zapad u romanima Davida Albaharija”, u: Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, redakcja naukowa Izabela Lis-Wielgosz, Wojciech Jóźwiak, Poznań, 2012, str. 227-239.
 • “Kako antologija Roberta Hodela Hundert gramm seele (Deset deka duše) vidi identitet?”, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 42/2, 12-14. septembar, Beograd 2013, str. 769-776.
 • “Kako ograničiti razorno dejstvo identiteta/pronaći identitet granice?”, Koraci, Kragujevac, 2011, br. 9-12, str. 197-202.
 • “Kameleonski žanrovi”, Sveske, Pančevo, 2009, br. 94, str. 106-110.
 • “Književnost kao dosezanje sna” (razgovor sa Milisavom Savićem), Stvaranje, Podgorica, april-avgust 1998, godina LIII, str. 410-416.
 • “Konj i književnost”, Stanje stvari, Novi Sad, broj 1, 20. februar 1998, str. 2.
 • “Kružno putovanje identiteta”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, knj. XXXVII-2, 2012, str. 61-73.
 • “Kultura u vreme traganja za identitetom – kultura v době hledání identity”. In: Štěpánek, Václav (ed.): Současné Srbsko – politika, kultura, Evropská unie. Brno 2007, s. 35–52.
 • “Marginalni svet romana Gospođa Sabina Evgenija Kumičića”, Mariji Kleut u čast (ur. Svetlana Tomin, Ljiljana Pešikan–Ljuštanović, Nataša Polovina), Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013, str. 467-483.
 • “Nostalgie als Bewertungskriterium. Zur Rezeption von Mirko Demićs roman Trezvenjaci na pijanoj lađi”, (Südost-)Europa. Narrative der Bewegtheit. Eva Kowollik/Gabriela Lehmann-Carli/Tatjana Petzer (Hg.). Frank&Timme, Berlin, 2017, 207-225.
 • “O neprihvatanju zenitizma”, Koraci, Kragujevac, 2005, br. 5/6, str. 119-139.
 • “Oblici nomadskog života”, Sveske, god. 25, br. 111 (mart 2014), str. 101-103.
 • “Od apokrifa do kanona”, Gradina, Niš, 2008, br. 27, str. 242-248.
 • “Od teorije do političke kritike kulture: ka rodno senzibilnom društvu”, Književna istorija, Beograd, 2009, vol. 41, br. 139, str. 873-876.
 • “Od veštine pamćenja do veštine zaboravljanja”, Sveske, Pančevo, 2009, br. 93, str. 111-114.
 • “Polifoni identitet srpske književnosti”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, knj. 60, sv. 2, 2012, str. 613-616.
 • “Politika književnosti i politika teorije ili kako prepoznati doksu” (razgovor sa Radomanom Kordićem), Koraci, Kragujevac, 2007, br. 11/12, str. 145-166.
 • “Postkolonijalne studije, postdemokratija, književnost”, Letopis Matice srpske, god. 190, knj. 493, sv. 4 (april 2014), str. 418-426.
 • “Pripovedačko oslobađanje od previše stvarnosti”, Koraci, Kragujevac, god. XLVI, sv. 1-3, 2012, str.207-211.
 • “Privlačnost interkulturne komunikacije”, Gradina, Niš, 2008, br. 23, str. 130-138.
 • “Rat dolazi dugo. Pisanje „Odjeka Šumadije” o ratu tokom 1941. godine”, Intelektualci i rat 1939. – 1947, ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, Zbornik radova s Desničinih susreta 2012,Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2013, str. 355-362.
 • “Roman kao mera naših slabosti”, Koraci, Kragujevac, br. 7-9, god. XLVIII, str. 138-142.
 • “Srpska poezija iz drugačije perspektive”, Letopis Matice srpske, Novi Sad, god. 188, knj. 490, sv. 4/5 (oktobar-novembar 2012), str. 848-852.
 • “Susret arhajskog i modernog u pesmi Ženidba Maksima Crnojevića”, u: Književni susreti pisci i deca. Zbornik radova, ur. Golub Jašović, Kosovo Polje, 2003, str. 29-54.
 • “Teorija – demon za istoriju književnosti?”, Sveske, Pančevo, decembar 2004, br. 74, str. 118-125.
 • “Trezvenjaci u pijanoj balkanskoj istoriji”, Letopis Matice srpske, Novi Sad, 2011, knj. 487, sv. 1-2, str. 192-199.
 • “Uvežbavanje nestajanja?”, Književni magazin, Beograd, 2009, br.93-94, str. 52.
 • “Uz delo Milisava Savića”, Stvaranje, Podgorica, jun-septembar 2000, godina LV, str. 156-176.
 • “Vitomil Zupan i Borislav Pekić: od zatvorskog iskustva do žanra” (zajedno sa Slobodanom Vladušićem), Slavistična revija, letnik 62/2014, št. 1, januar-marec, str. 67-74.
 • “Vrtoglavica paradoksa kao trajna oznaka identiteta”, Letopis Matice srpske, Novi Sad, 2011, knj. 487, sv. 1-2, str. 225-228.
 • “Zgusnute kapi u amorfnim formama: autoreferencijalnost Proljeća Ivana Galeba”, Koraci, Kragujevac, 2005, br. 11/12, str. 111-128.
 • „(Dis)kontinuitet, ambivalentnost, razlika”, Književna istorija, god. 45, br. 149 (2013), str. 321-328.
 • „Bratstvo i jedinstvo i istorija književnosti ili: zašto se istorije književnosti moraju popravljati, dopunjavati i proširivati?”, Filolog, Banja Luka, 2015, br. 12, str. 121-125.
 • „Brotherhood and unity and the history of litterature”, saopšteno na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Distinction and Unification. Regional and Supraregional Memories”, Novi Sad, 25-28. maj, 2011.
 • „Fantazmagorična dimenzija istinitog u predstavi krajnjeg zla”, Sveske, Pančevo, br. 116, god. 25, 2015, str. 71-74.
 • „Fragmenti globalizacije i književnost”, Kultura, 2013, br. 138, Beograd, str. 31-44.
 • „Janko Polić Kamov i Čezare Lombrozo: modernost i pozitivistička kriminologija“, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Filozofski fakultet, knjiga XLII-1, str. 377-392.
 • „Književnost, istina i cenzura”, Kultura, br. 143 (2014), str. 40-53.
 • „Kratka priča svih nas”, Gradina, god. 50, br. 58/59 (2014), str. 373-476.
 • „Manipulativna moć pripovedača”, Sveske, Pančevo, 2015, br. 117, god, 26, str. 81-84.
 • „Nesporazumi Vladana Desnice”, predgovor u: Vladan Desnica (priredio Željko Milanović), Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad, 2013, str. 7-20.
 • „Poezija kao način života”, u: Ivica Milanović, Moj dobri duh sreće, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić”, Batočina, 2015, str. 74-75.
 • „Ponovo pronađeni zavičaj”, Sveske, Pančevo, br. 115, god. 25, 2015, str. 92-94.
 • „Postdemokratija kakistokratije i književnost”, Letopis Matice srpske, knjiga 115, sv. 1, april 2016, 486-498.
 • „Recepcija romana Pokoravanje Mišela Uelbeka: nevidljivost pobeđenog univerziteta”, Književna istorija, god. 49, br. 161, 2017, str. 313-331.
 • „Roman kraljičinog intimusa”, Letopis Matice srpske, knjiga 497, sveska 3, mart 2016, 372-375.
 • „Stalno i promenjivo”, Sveske, Pančevo, br. 114, god. 25, 2014, str. 103-105.
 • „Studentske antologije makedonske poezije između kritike i formalnog izbora”, Kritika i molk: čitanje na makedonskata literatura i kultura, Institut za makedonska literatura, Skopje, 2017, pp. 324 – 333.
 • „Travestija kao mera stvarnosti “, Koraci, br. 1-3, 2016, 180-184.
 • Advocatus diaboli, Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”, Kragujevac, 2005.
 • Dva pisca i drugi, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
 • Makedonska književnost 19. i 20. veka, zajedno sa Ivanom Živančević Sekeruš, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2018.
 • Stvaralaštvo Dragutina J. Ilića. Od slika o Drugome ka poetici, Službeni glasnik, Beograd, 2009, 184 str.

 

 

Врх стране