Драгољуб Перић

Драгољуб Перић, ванредни професор

Контакт
Kабинет: 319
Е-адреса: dragoljub.peric@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • Гимназија Смедерево (1995)
 • Професор српске књижевности и језика (2000), Филозофски факултет, Нови Сад; просечна оцена: 9,52
 • Магистар књижевних наука (2007), Филозофски факултет, Нови Сад; просечна оцена на магистарским студијама: 10,00
 • Доктор књижевних наука (2013), Филолошки факултет, Универзитет у Београду; назив докторске дисертације Поетика времена српских усмених епских песама предвуковског бележења и Вукових збирки (ментор: проф. др Снежана Самарџија).

Професионално напредовање
- 1999–2011. Гимназија, Смедерево: професор српског језика и књижевности и Реторике и беседништва
- 2011–2016 Педагошки факултет, Сомбор
- 2011–2015. асистент (Методика наставе српског језика и књижевности и Савремена методика развоја говора)
- јан. 2016 – септ. 2016. доцент (ужа научна област: Методика наставе српског језика и књижевности)
- окт. 2016. Филозофски факултет, Нови Сад

Награде и признања

 • Награда »Прва књига Матице српске« за најбољи рукопис за 2005. годину
 • Прва награда за критику на књижевном конкурсу »Андра Гавриловић« (2008)

Курсеви:

 • Увод у народну књижевност: поетика и рецепција (српска књижевност)
 • Народна књижевност (компаративна књижевност, српски језик)
 • Основи народне књижевности (српска филологија у контакту)
 • Интерпретација усмене епике у настави (српски језик)
 • Вампир: од фолклорних наратива до српске фантастике поч. XXI века (српска књижевност, МАС)
 • Време и простор – конструктивни елементи поетског света српске усмене епике (ДАС)

Научно-истраживачки рад
Области интереовања: вербални фолклор – историја и савремена истраживања, методологија теренског истраживања фолклора; поетика усмене књижевности, жанровски систем усмене књижевности; фантастика (фолклорна, хорор, фентези); књижевност за децу; савремене књижевне теорије (семиотика; нови историзам, студије културе...); методика наставе књижевности

Библиографија
књиге:
-    Трагом древне приче, Библиотека прва књига, Матица српска, Нови Сад, 2006.
-    Териоморфни јунаци словенске епике, Волх Всеславјевич и Змај Огњени Вук (компаративно типолошка анализа), Београдска књига, Београд 2008.
радови:
-    Шаманска борба зооморфних јунака у словенској епици. Славистика. XII (2008): 174–182
-    Бог и срећа јуначка (веровања у судбину, срећу и вишу силу у Вуковим записима српске усмене епике). Бог: зборник радова са VI међународног научног скупа. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет – Скупштина града Крагујевца, 2012, 53–72.
-    Концепт времена у бугарштицама. Нацрт типологије темпоралних односа. Време, вакат, земан – аспекти времена у фолклору. Београд: Институт за књижевност и уметност у Београду, 2013, 357–390.
-    Temporal Formulas in Serbian Epic Songs, Balcanica. Annual of the Institute for Balkan Studies, knj. XLIV (2013) 43–64.
-    Живот јачи од смрти (биљни ликови српских епских, приповедних песама и балада – нацрт реконструкције лика митског сижеа). Немогуће: завет човека и књижевности: зборник радова са VII међународног научног скупа. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет – Скупштина града Крагујевца, 2013, 179–193.
-    Ратници, витезови, чаробњаци, деца и други суперхероји против сила зла (борба добра и зла као тематски оквир најновије српске фикционалне прозе). Рат и књижевност: зборник радова са IX међународног научног скупа. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, Скупштина града Крагујевца, 2015, 139–151.
-    Двојници Старца Милије. (у коауторству с М. Клеут). Српска славистика: колективна монографија, том II – књижевност, култура, фолклор, питања славистике. Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018. 173–183.
-    Календарско знање и аграрни календар у српским обредним песмама. Годишњак Филозофског факултета, књ. 43, св. 1 (2018): 485–501.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране