Ана Маргарета Лачок

Ана Маргарета Лачок, асистент

Кoнтaкт
Кaбинeт: 245/II
Брoj тeлeфoнa: 021/485-3892
E-aдрeсa: anna.margareta.lacok@ff.uns.ac.rs

Биoгрaфиja
Ана Маргарета Лачок је рођена 1990. године у Новом Саду. Основну школу „Јан Колар“ у Селенчи и гимназију „Јан Колар“ у Бачком Петровцу је завршила на словачком језику. На Филозофском факултету у Новом Саду на студијској групи Словачки језик и књижевност је 2013. године завршила основне, а 2014. године и мастер академске студије, оба нивоа студија са просечном оценом 10,00. Докторске студије Језик и књижевност (модул: Језик) је на Филозофском факултету у Новом Саду уписала 2014. године. Дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм Biblická frazeológia v slovenskom a srbskom jazyku (Библијска фразеологија у словачком и српском језику) oдбрaнилa je 2020. г. и стекла титулу доктор филолошких наука.

Нa Филoзoфскoм фaкултeту je зaпoслeнa oд 2018. г., најпре као истраживач приправник (2018), а затим као асистент (2020).

Нaстaвни рaд
Слoвaчки jeзик A1.1 и A1.2 (страни jeзик по избору)
Слoвaчки jeзик A1.1 и A1.2 (избoрни jeзик)

Нaучнo-истрaживaчки рaд
Поље истраживачког интересовања Ане Маргарете Лачок се тиче словачког језика, књижевности и културне историје војвођанских Словака. Највећи број истраживања која је спровела је контрастивног карактера где се пореде језичке појаве словачког и српског језика.

Резултате својих истраживања представља на домаћим и међународним научним скуповима, а своје радове објављује у научним часописима, зборницима и монографијама у Србији и у Словачкој Републици.

Као млади истраживач је била ангажована на билатералном пројекту између Словачке Републике и Републике Србије Словачко-српска културна и књижевна прожимања (2015. – 2016.). Од 2015. до 2021. г. је била ангажована на научноистраживачком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у југоисточној и средњој Европи, од 2019. до 2021. г. на билатералном пројекту између Словачке Републике и Републике Србије Динамика и перспективе савременог словачког језика као језика националне мањине на територији Војводине а од 2020. г. учествује на мултилатералном пројекту између Словачке Републике, Републике Србије, Републике Хрватске и Румуније Самоидентификација у мултиетничком окружењу као средство етничке толеранције.

Библиoгрaфиja (избoр)
-
Lačoková, A. M. (2020). Lexikálne zloženie a motivácia biblických frazém (na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie). Slavistika XXIV-2 (2020), XXIV, 219 – 228.
- Lačoková, A. M. (2020). K výskumu slovenskej a srbskej biblickej frazeológie. In: Nový život, 11 – 12, 35 – 45.
- Lačoková, A. M. (2019). Biblická frazeológia a jej uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese. In: Ramač, J., Petković, V., Mudri, A. (ed.) (2019). InterKult 2018 : izabrani radovi sa Četvrte međunarodne konferencije Interkulturalnost u obrazovanju 2019 održane 11.10.2018. u Novom Sadu. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine. 55 – 75.
- Lačoková, A. M. (2019). Rôznorodosť biblizmov a problém vymedzenia tejto skupiny frazém (na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie). Slavistika XXIII/2 (2019), XXIII, 50 – 54.
- Valent, A. M.  (2018). Fonološke odlike srpskog razgovornog jezika kod Slovakinja iz Selenče. In: Spăriosu, L., Ivanić, I., Petković, V. (ed.) (2018). InterKult 2017 : selected papers from the Third International Conference Interculturalism in Education. Vol 2. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine. 281 – 296.
- Valent, A. M. (2018). Morfofonološke odlike srpskog razgovornog jezika kod Slovakinja iz Selenče. Građenje perfekta. In: Gutiérrez Rubio, E., Grishchenko, A., Kislova, E., Kruk, D., Speed, T., Týrová, Z, (ed.) (2018). Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavist (Polyslav) (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 64). Weisbaden: Harrassowitz Verlag. 307 – 317.
- Valent, A. M.  (2018). Stilističko-semantička odstupanja od originala u autorskom prevodu sa srpskog na maternji slovački jezik kod slovačko-srpskih dvojezičnih pisaca. In Živančević Sekeruš, I. (ur.) (2018). Međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti. Novi Sad: Filozofski fakultet. 85 – 97.
- Valent, A. M. (2018). Prilog kontrastivnoj analizi biblijske frazeologije slovačkog i srpskog jezika. In: Ratković, A. (ur.) (2018). Krizni aspekti mišljenja [Elektronski izvor] : elektronski zbornik radova sa IV interdisciplinarnog studentskog skupa „Karlovački dani slobodne misli“, [1-3. jun 2018, Sremski Karlovci]. Sremski Karlovci: Centar za afirmaciju slobodne misli. 37 – 46.
- Valentová, A. M. (2016). Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine. Slovenská literatúra, 63/4, 298 – 302.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Anna Margaréta Lačoková, asistentka

Kontakt
245/II
021/485-3892
anna.margareta.lacok@ff.uns.ac.rs

Životopis
Anna Margaréta Lačoková sa narodila roku 1990 v Novom Sade. Základnú školu Jána Kollára ukončila v Selenči a vo svojom vzdelávaní po slovensky pokračovala na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade (študijný program slovenský jazyk a literatúra) ukončila základné (2013) a master akademické štúdium (2014), oba stupne štúdia s priemernou známkou 10.00. Na doktorandské štúdium jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade sa zapísala v roku 2014. Dizertačnú prácu pod názvom Biblická frazeológia v slovenskom a srbskom jazyku obhájila v roku 2020 a získala titul doktor filologických vied.

Na Filozofickej fakulte pôsobí od roku 2018, najprv ako výskumníčka praktikantka (2018), potom ako asistentka (2020).

Pedagogická činnosť
Slovenský jazyk  A1.1 a A1.2 (cudzí jazyk)
Slovenský jazyk  A1.1 a A1.2 (výberový jazyk)

Vedeckovýskumná činnosť
Anna Margaréta Lačoková sa venuje výskumu biblickej frazeológie, dialektológie, teórii a praxi prekladu, výskumu jazyka v médiách, ako i kultúrnym dejinám vojvodinských Slovákov. Najčastejšie sú predmetom jej záujmu kontrastívne výskumy slovenského a srbského jazyka.

Výsledky svojich výskumov prezentuje na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách a svoje práce uverejňuje vo vedeckých časopisoch, zborníkoch a monografiách v Srbsku a na Slovensku.

Ako mladá výskumníčka zapojená bola do bilaterálneho projektu medzi Slovenskou republikou a Republikou Srbsko Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky (2015 – 2016) a ako štipendistka Ministerstva vedy, osvety a technologického rozvoja Republiky Srbsko do vedecko-výskumného projektu Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe (2015 – 2021). Zúčastnila sa aj na bilaterálnom projekte medzi Slovenskou republikou a Republikou Srbsko Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny (2019 – 2021). V súčasnosti participuje na multilaterálnom projekte medzi Slovenskou republikou, Republikou Srbsko, Republikou Chorvátsko a Rumunskom Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie.

Bibliografia (výber)
- Lačoková, A. M. (2020). Lexikálne zloženie a motivácia biblických frazém (na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie). Slavistika XXIV-2 (2020), XXIV, 219 – 228.
- Lačoková, A. M. (2020). K výskumu slovenskej a srbskej biblickej frazeológie. In: Nový život, 11 – 12, 35 – 45.
- Lačoková, A. M. (2019). Biblická frazeológia a jej uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese. In: Ramač, J., Petković, V., Mudri, A. (ed.) (2019). InterKult 2018 : izabrani radovi sa Četvrte međunarodne konferencije Interkulturalnost u obrazovanju 2019 održane 11.10.2018. u Novom Sadu. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine. 55 – 75.
- Lačoková, A. M. (2019). Rôznorodosť biblizmov a problém vymedzenia tejto skupiny frazém (na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie). Slavistika XXIII/2 (2019), XXIII, 50 – 54.
- Valent, A. M.  (2018). Fonološke odlike srpskog razgovornog jezika kod Slovakinja iz Selenče. In: Spăriosu, L., Ivanić, I., Petković, V. (ed.) (2018). InterKult 2017 : selected papers from the Third International Conference Interculturalism in Education. Vol 2. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine. 281 – 296.
- Valent, A. M. (2018). Morfofonološke odlike srpskog razgovornog jezika kod Slovakinja iz Selenče. Građenje perfekta. In: Gutiérrez Rubio, E., Grishchenko, A., Kislova, E., Kruk, D., Speed, T., Týrová, Z, (ed.) (2018). Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavist (Polyslav) (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 64). Weisbaden: Harrassowitz Verlag. 307 – 317.
- Valent, A. M.  (2018). Stilističko-semantička odstupanja od originala u autorskom prevodu sa srpskog na maternji slovački jezik kod slovačko-srpskih dvojezičnih pisaca. In Živančević Sekeruš, I. (ur.) (2018). Međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti. Novi Sad: Filozofski fakultet. 85 – 97.
- Valent, A. M. (2018). Prilog kontrastivnoj analizi biblijske frazeologije slovačkog i srpskog jezika. In: Ratković, A. (ur.) (2018). Krizni aspekti mišljenja [Elektronski izvor] : elektronski zbornik radova sa IV interdisciplinarnog studentskog skupa „Karlovački dani slobodne misli“, [1-3. jun 2018, Sremski Karlovci]. Sremski Karlovci: Centar za afirmaciju slobodne misli. 37 – 46.
- Valentová, A. M. (2016). Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine. Slovenská literatúra, 63/4, 298 – 302.

 

Врх стране