О одсеку

О одсеку
Словачки језик и књижевност се на Филозофском факултету у Новом Саду студира од 1961. године. Најпре су студије биле организоване у оквиру Катедре за источне и западне словенске језике и књижевности, а од  1972.  године на самосталној Катедри за словачки језик и књижевност. Оснивачи словакистичких студија у Новом Саду били су професори Јан Кмећ, Даниел Дудок, Михал Филип и Михал Харпањ. Наставни и научни рад на Филозофском факултету у Новом Саду обједињује се 1975.  године, а студије словакистике се реализују у оквиру Института за словакистику. Институти су 1993. године преименовани у одсеке. Наставници Одсека за словакистику баве се педагошком и  научном делатношћу, а на одсеку се такође реализују лекторски испити из словачког језика. Запослени и студенти Одсека за словакистику могу да користе богату семинарску библиотеку. У складу са Болоњском декларацијом од школске 2006/2007. године студирање на Одсеку за словакистику се реализује кроз четворогодишње основне студије са могућношћу настављања једногодишњих мастер студија.

Студије и студенти
Основне академске студије словачког језика и књижевности трају четири године и имају за циљ стицање знања о дијахронијским и синхронијским садржајима и процесима у језику, књижевности и култури,  као и савладавање основних практичних језичких, књижевно-научних и преводилачких техника. Ова сазнања студенти усвајају пре свега кроз изучавање словачког језика, словачке књижевности, теорије књижевности, историје и културе Словака у Војводини, сагледавајући их у ширим лингвистичким, књижевно-теоријским и културно-историјским контекстима. Овако конципиран студијски програм словачког језика и књижевности, нарочито систем обавезних и изборних предмета, омогућава студентима да у великој мери сами креирају профил своје стручности. Стечена знања студентима словачког језика и књижевности, који по завршетку студија стичу стручни назив дипломирани филолог, омогућавају рад у просвети, у институцијама културе и медијима, у подручју преводилачке и научно-истраживачке делатности, али и пружају могућност даљег образовања на мастер и докторским студијама.

Једногодишње мастер академске студије словачког језика и књижевности се надовезују на основне академске студије, продубљују претходно стечена знања студената и оспособљавају за самостални научно-истраживачки рад, просветну и преводилачку делатност, рад у институцијама културе и медијима. Ове студије уједно омогућавају даље образовање на докторским студијама. По завршетку мастер студија студенти стичу академски назив мастер професор словачког језика.

Научно-истраживачки рад
Разгранат научно-истраживачки рад чланова Одсека за словакистику одвија се кроз међународне, националне и покрајинске истраживачке пројекте. На међународном нивоу Одсек за словакистику учествује у мултилатералном пројекту Еразмус КА2 у сарадњи са Универзитетом „Матеј Бел“ у Банској Бистрици као и у билатералном пројекту у кооперацији са Универзитетом „Констатин Филозоф“ у Њитри, у Словачкој. У протеклих пет година успешно је реализован билатерални пројекат са Институтом за словачку књижевност Словачке академије наука у Братислави. Одсек за словакистику координира републички пројекат „Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у југоисточној и средњој Европи“ у сарадњи са одсецима за хунгарологију и русинистику. Одсек за словакистику реализује и интердисциплинарна истраживања језика, књижевности и образовања Словака у Војводини која се спроводе кроз покрајинске пројекте у сарадњи са Одсеком за педагогију и Педагошким факултетом у Сомбору а у протеклих пет година реализована су два таква пројекта.

Међународна сарадња
Одсек за словакистику је од свог оснивања имао веома успешну међународну сарадњу са наставно-научним установама и другим институцијама из Словачке и шире. То су пре свега Словачка академија наука – Лингвистички институт „Људевит Штур“, Институт за словачку књижевност, али и универзитети у Братислави, Њитри, Прешову, Трнави, Банској Бистрици. Многобројни професори са ових и других универзитета, из еминентних научно-истраживачких института гостовали су на одсеку као предавачи, такође чланови Одсека за словакистику предају на страним универзитетима (највише путем програма размене Еразмус плус). У последњих пет година на одсеку је гостовало преко 20 савремених словачких аутора. Студенти сваке године имају могућност усавршавања у иностранству, како у оквиру програма размене (Еразмус, Темпус), тако и добијањем стипендија (САС). Поједини представници Одсека за словакистику су чланови комисија, уређивачких одбора у међународним часописима и у другим научним и стручним асоцијацијама. Скоро сви наставници и сарадници одсека апсолвирали су студијски или истраживачки боравак на универзитетима, у научним установама, библиотекама и архивима у иностранству.

Библиотека
Семинарска библиотека Одсека за словакистику садржи више од 17.000 библиотечких јединица и подстиче реализацију наставе и образовања студената, као и научно-истраживачки рад запослених на универзитету. Посебне целине, а уједно и саставни делови библиотеке Одсека за словакистику представљају Легат Михала Филипа као и део личне библиотеке Вићазослава Хроњеца, који су драгоцени извори за истраживаче. Велики део личне библиотеке поклонио је Библиотеци Филозофског факултета и Одсеку за словакистику Душан Шимко. Међу највећим дародавцима библиотеци Одсека за словакистику је Министарство културе Словачке Републике.

 


Oddelenie slovakistiky

O oddelení
Slovenský jazyk a literatúra sa na Filozofickej fakulte v Novom Sade vyučuje od roku 1961, najprv v rámci Katedry východoslovanských a západoslovanských jazykov a literatúr a od roku 1972 na samostatnej Katedre slovenského jazyka a literatúry. Zakladatelia slovakistických štúdií  boli profesori Ján Kmeť, Daniel Dudok, Michal Filip a Michal Harpáň. Roku 1975 sa na Filozofickej fakulte v Novom Sade zjednotila pedagogická a vedecká činnosť a vyučovanie slovenského jazyka a literatúry sa realizovala v rámci Slovakistického ústаvu. V roku 1993 bol Slovakistický ústav premenovaný na Oddelenie slovakistiky. Jeho zamestnanci pokračujú v súbežnej pedagogickej a vedeckej činnosti, tiež zabezpečujú lektorské skúšky zo slovenského jazyka. Profesori a študenti Oddelenia slovakistiky majú k dispozícii bohatú seminárnu knižnicu. V súlade s Bolonskou deklaráciou od školského 2006/2007 roku sa vyučovanie na Oddelení slovakistiky realizuje ako štvorročné základné  štúdium  s možnosťou jeho pokračovania v jednoročnom master štúdiu. 

Štúdium a študenti
Základné akademické štúdium slovenského jazyka a literatúry trvá štyri roky a umožňuje študentom získavať vedomosti o synchronických a diachronických stavoch a procesoch v jazyku, literatúre a kultúre a zároveň aj osvojiť si základné praktické jazykové, literárnovedné a prekladateľské techniky. Tieto vedomosti študenti získavajú predovšetkým prostredníctvom výskumu slovenského jazyka, slovenskej literatúry, teórie literatúry, dejín a kultúry Slovákov vo Vojvodine, odpozorovaných však aj v širších lingvistických, literárnoteoretických a kultúrnohistorických kontextoch. Takto komplexne skoncipovaný študijný program slovenského jazyka a literatúry, osobitne systém povinných a voliteľných predmetov, umožňuje študentom aktívne sa podieľať na vytváraní svojho odborného profilu. Študenti slovenského jazyka a literatúry sa po ukončení štúdia stávajú diplomovaní filológovia a získané vedomosti im umožňujú prácu v osvete, v kultúrnych inštitúciách a v médiách, prekladateľskú a vedeckovýskumnú činnosť a zároveň príležitosť pokračovať vo vzdelávaní na master a doktorandských štúdiách.

Master akademické štúdium slovenského jazyka a literatúry nadväzuje na základné akademické štvorročné štúdium, trvá dva semestre, prehlbuje získané vedomosti študentov a profiluje ich na samostatných vedeckých, osvetových pracovníkov a prekladateľov v kultúrnych inštitúciách a v médiách. Toto štúdium im zároveň umožňuje pokračovať vo vzdelávaní na doktorandských štúdiách. Po skončení master akademického štúdia študent získáva akademickú  hodnosť master profesor slovenského jazyka. 

Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť Oddelenia slovakistiky sa realizuje prostredníctvom medzinárodných, republikových a pokrajinských výskumných projektov. Na medzinárodnej úrovni oddelenie participuje na multilaterálnom projekte Erasmus KA2 v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a na bilaterálnom projekte s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre na Slovensku. Za posledných päť rokov bol úspešne realizovaný bilaterálny projekt v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Oddelenie slovakistiky je koordinátorom republikového projektu Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúry v juhovýchodnej a strednej Európe, ktorý prebieha v spolupráci s oddeleniami hungarológie a rusinistiky. Na vojvodinskej úrovni Oddelenie slovakistiky realizuje interdisciplinárne výskumy v spolupráci s Oddelením pedagogiky  a Pedagogickou fakultou v Sombore a za posledných päť rokov sa uskutočnili dva pokrajinské projekty (výskumy jazyka, literatúry a vzdelávania Slovákov žijúcich vo Vojvodine).

Medzinárodná spolupráca
Oddelenie slovakistiky má od svojho vzniku veľmi úspešnú medzinárodnú spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami a inými ustanovizňami zo Slovenska a iných krajín. Ide predovšetkým o Slovenskú akadémiu vied – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra,  Ústav slovenskej literatúry, ale aj univerzity v Bratislave, Nitre, Prešove, Trnave, Banskej Bystrici. Na oddelení prednášalo množstvo profesorov z týchto a ďalších univerzít a významných vedeckovýskumných ústavov, taktiež pedagógovia Oddelenia slovakistiky prednášajú na zahraničných univerzitách (najviac prostredníctvom programu výmeny Erasmus plus). Za posledných päť rokov sa na oddelení predstavilo viac ako 20 súčasných slovenských spisovateľov. Študenti majú možnosť zdokonaliť svoje znalosti v zahraničí v rámci programov výmeny študentov (Erasmus plus, Tempus) alebo získaním štipendií (SAS). Niektorí zamestnanci Oddelenia slovakistiky sú členmi komisií, vedeckých rád medzinárodných časopisov a iných vedeckých a odborných združení. Takmer všetci učitelia a spolupracovníci oddelenia strávili kratšie alebo dlhšie obdobie na študijných a výskumných pobytoch na rôznych univerzitách, vo vedeckých inštitúciách, knižniciach a archívoch v zahraničí.

Knižnica
Knižnica Oddelenia slovakistiky v súčasnosti vlastní viac ako 17 000 knižničných jednotiek a podporuje realizáciu výučby a vzdelávania študentov,
ako aj vedeckú činnosť zamestnancov univerzity. Osobitným celkom a zároveň súčasťou knižnice Oddelenia slovakistiky sú Legát Michala Filipa (knihy poručené v závete), ako aj časť osobnej knižnice Víťazoslava Hronca, ktoré sú vzácnym prameňom pre výskumníkov. Veľkú časť vlastnej knižnice daroval Filozofickej fakulte a Oddeleniu slovakistiky Dušan Šimko. Najväčší počet publikácií poskytlo knižnici Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Врх стране