Драгана Поповић

Драгана Поповић, доцент

Контакт
Кaбинeт: 129
Брoj тeлeфoнa: 485-3867
E-aдрeсa: dragana.popovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала 2005. године на Одсеку за славистику (Катедра за руски језик и књижевност) Филозофског факултета у Новом Саду. Магистарски рад под називом Говорни жанр савета у руском и српском језику одбранила на Филозофском факултету у Новом Саду 2010. године. Докторирала 2016. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Наслов докторске дисертације је Предикати перцепције у руском и српском језику.  

Од 2005. до 2007. године радила као стручни секретар Одсека за славистику и Одсека за русинистику и истовремено била ангажована у настави.  У звању лектора радила од 2007. до 2013. године, у звању вишег лектора од 2013. до 2016. године, а у звању вишег наставника вештина од 2016. до 2018. године. У звање доцента изабрана 2018. године.

Заменик шефа Одсека за славистику од 2012. до 2015. године. Члан Комисије за проверу знања страног (руског) језика на докторским студијама. Члан Уредништва часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду.

Наставни рад
Практична граматика руског језика са лексичком анализом 1 (OAС)
Практична граматика руског језика са лексичком анализом 2 (OAС)
Морфологија руског језика са анализом грешака 1 (OAС)
Морфологија руског језика са анализом грешака 2 (OAS)
Руска комуникативна култура (MAС)
Техника научног рада (MAС)

Научно-истраживачки рад
Области истраживања и интересовања: прагматика (говорни чинови, говорни жанрови, перформативни искази), творба речи, аспектологија, семантика, комуникативна култура, контрастивна лингвистика.

Библиографија (избор)
1. Теорија говорних жанрова – актуелни правац руске лингвистике. Славистика. Књ. XV. Београд: Славистичко друштво Србије, 2011, 195–201.

2. Анализа перформативних глагола из групе апелатива (на материјалу руског и српског језика). Славистика. Књ. XV. Београд: Славистичко друштво Србије, 2011, 316–324.

3. Прагматичко-семантичка анализа говорног жанра савета (на материјалу руског и српског језика). Зборник Матице српске за славистику. Књ. 80. Нови Сад, 2011, 137–164.

4. Један поглед на изражавање савета у руском и српском језику. Славистика. Kњ. ХVI. Београд: Славистичко друштво Србије, 2012, 143–150.

5. Сербские глаголы движения: система как источник ошибок при изучении русского языка как иностранного (в соавт. с Е. В. Гусевой). Язык, литература, культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания: Сборник научных и научно-методических статей. Выпуск 8. Москва: МАКС Пресс, 2012, 273–289.

6. Реализација говорног чина „савет“ лексички транспарентним исказима (на материјалу руског и српског језика). Шести међународни симпозијум Сусрет култура. Зборник радова. Књига I. Нови Сад: Филозофски факултет, 2013, 577–585.

7. Проблемы, возникающие при изучении сербскими студентами видо-временной системы русского языка (в соавт. с Е. В. Гусевой). Язык, литература, культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания. Сборник научных и научно-методических статей. Выпуск 11. Москва: МАКС Пресс, 2015: 178–186.

8. Лексичко значење глагола перцепције и категорија вида (на материјалу руског и српског језика). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LX/I. Нови Сад, 2017: 195–207.

9. Изучение русских глаголов движения в сербской аудитории на разных этапах (в соавт. с Е. В. Гусевой). Славистика. XXII/2. Београд: Славистичко друштво Србије, 2018, 133–139.

10. Националано комуникативно понашање као објекат истраживања. Славистика. XXIII/1. Београд: Славистичко друштво Србије, 2019: 176–182.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране