Контакт

Шеф Одсека: доц. др Ивана Иванић
Заменик шефа: проф. др Вирђинија Поповић
Секретар Одсека: Драгана Радевић
Кабинет секретара Одсека: М11

Е-маил: rumunski@ff.uns.ac.rs
Телефон:485 3873, 485 3898, 485-3867

Врх стране