Јасмина Коџопељић

Јасмина Коџопељић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 146
Број телефона: +381 21 48 53 919
Е-адреса: jasmina.kodzopeljic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала је психологију 1987. године на Одсеку за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Диплому магистра психологије стекла је 1995. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду.  Докторску дисертацију под називом „Метајезички чиниоци усвајања писмености - Синтаксичка свест код деце предшколског узраста као предуслов успеха у усвајању читања и писања“ одбранила је 2003. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Звање асистента и запослење на Филозофском факултету у Новом Саду добија 1988. године. У звање доцента бирана је 2004. године, у звање ванредног професора 2009., а у звање редовног професора 2017. године. Током 1999. године борави три месеца на Универзитету у Регенсбургу као ДААД-стипендиста. Осим предмета које реализује на сва три нивоа студија психологије, предаје и студентима основних студија педагогије и наставничких студијских група на Филозофском факултету. Била је ментор у више десетима дипломских и мастер радова и у две докторске дисертације.

Наставни рад
Психологија интелигенције
Психологија образовања
Школска психологија
Педагошка психологија (за наставничке групе)
Педагошка психологија (за студенте педагогије)
Одабране теме из психологије образовања (Докторске студије Психологије)

Научно-истраживачки рад
Област научно-истраживачког рада проф. др Јасмине Коџопељић јесте психологија образовања. Најзначајније области интересовања у оквиру психологије образовања биле су развој метајезичких способности, језички и когнитивни предуслови усвајања читања, мотивација за учење, вршњачко насиље код деце и адолесцената. Последњих година као члан тима који спроводи близаначку студију интензивније се бави бихејвиорално-генетичким истраживањима о доприносу наследних и срединских чинилаца у развоју интелигенције и других психолошких феномена. Један је од коаутора теста личности за децу основношколског узраста.

 Библиографија (избор)
- Kodžopeljić, J. (2008). Metajezički aspekti zrelosti za polazak u školu. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
- Kodžopeljić, J., Pekić, J., (2017). Psihologija u nastavi: Odabrane teme iz psihologije obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Genc, L., Kodžopeljić J. (1991). Exposure to two languages in the preschool period: metalinguistic development and acquisition of reading. Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 12(3), 137-163.
- Kodžopeljić, J. (2013). Pretpostavke za usvajanje veštine čitanja. (pp. 120-144). U D. Lalović (ur.). Teorijski i primenjeni aspekti psihologije čitanja. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, Akademska misao, Beograd.
- Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., Čolović, P. (2014). School bullying in adolescence and personality traits: A person-centred approach. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 29 (4), 736 - 757.
- Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, Vol. 69, 50–55.
- Čolović, P. Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Dinić, B., Smederevac, S. (2015). Roles in violent interactions in early adolescence: Relations with personality traits, friendship and gender. Psihologija, Vol 48 (2), 119-133.
- Milovanović, I., Pekić, J., Kodžopeljić, J. (2016). Osobine ličnosti, način kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, vol. 9(2), 219-235.
- Dinić, B. Kodžopeljić J.Sokolovska  V. Milovanović I. (2016). Empathy and peer violence among adolescents: Moderation effect of gender.  School Psychology International, 37 (4),  359-377.
- Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., Pajić, D. (2019). Velikih pet plus dva – verzija za decu – Primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. (u štampi)

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране