Слађана Зуковић

Слађана Зуковић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 142
Број телефона: 021 450-419
Е-адреса: sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне Студије Педагогије завршила је школске 1995/1996. год. на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету одбранила је 2004. године магистарску тезу, а 2008. године и докторску дисертацију под називом Рефлексије верске наставе на функционалност савремене породице. Прво радно искуство стиче у ОШ "Прва војвођанска бригада" у Новом Саду, где је радила на пословима школског педагога (1996-1997). Од 1997. ради на Одсеку за Педагогију, Филозофског факултета у Новом Саду, и то као: стручни сарадник у научно-истраживачком раду (1997-2001), асистент приправник (2001-2005), асистент (2005-2009), доцент (2009-2013), ванредни професор (2013-2018) и редовни професор (од 2018. године). Сарадница је на више научноистраживачких пројеката, а као ауторка или коауторка објавила је 6 монографија и преко 100 радова у научним часописима и зборницима радова. Поред ангажовања у наставном и истраживачком раду, ангажована је у програмима стручног усавршавања и целоживотног образовања, као и у раду универзитетских и факултетских стручних органа. Осим академске каријере, професионално се усавршавала у области Системске породичне терапије и има звање породичног саветника.

Наставни рад
-  Основне академске студије: Породична педагогија 1; Породична педагогија 2; Методика рада школског педагога; Савремено родитељство, Образовање и религија; Педагошко-методички практикум 1; Педагошко-методички практикум 3.
- Мастер академске студије: Педагошко-саветодавни рад; Партнерство породице и васпитно-образовне установе; Педагошко лидерство; Партнерства и комуникација.
- Докторске студије: Породична педагогија; Педагошко-методички аспекти сарадње породице и школе; Теоријски и истраживачки приступи породици.

Научно-истраживачки рад
- Ужа научна област: Педагогија.
- Научно-истраживачке области посебног интересовања: функционалност породичног система; породични односи и родитељство; компетенције и улоге школског педагога; педагошко лидерство; саветодавни рад у институцијама васпитања и образовања, партнерски приступ у сарадњи са породицом; педагошки и школски плурализам; религијско образовање у школи.

Библиографија (избор)
- Zuković, S
., Slijepčević, S. (2019). Counselling competences from the perspective of school pedagogues (Kompetencije za savetodavni rad iz perspektive školskih pedagoga). Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 51 (1), 198–237.
https://www.ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Sladjana-Zukovic.pdf

- Zuković, S., Popović, D., Slijepčević, S. (2019). Capacity of the Family System for Peer Violence Prevention. The New Educational Review, 56 (2), 161-171.
http://www.educationalrev.us.edu.pl/e56/a13.pdf

- Zuković, S., Milutinović, J. (2018). Teachers, parents and students attitudes towards private and alternative schools: The case of Serbia. Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies, 69 (135), 3, 170-187.
http://www.sodobna-pedagogika.net/en/archive/2018-69135/issue-3-october/a10

- Zuković, S. (2018). Savetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja – teorijski i praktični aspekti. Novi Sad: Filozofski fakultet.
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-436-8

- Zuković, S., Milutinović, J., Slijepčević, S. (2016). Supervizija u institucijama formalnog i neformalnog obrazovanja. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLI-2, 233-246.
http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1882/1902

- Zuković, S., Slijepčević, S. (2015). Roditeljska kontrola ponašanja dece na internetu i socijalnim mrežama. Nastava i vaspitanje, год. LXIV, br. 2, 239-254.

- Zuković, S., Knežević-Florić, O. (2014). Pedagogical Management in the Function of Family and School Partnership. Školski vijesnik - Journal for educational and school issues, 63 (1-2), 201-212.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184156

- Gajić, O., Zuković, S. (2013). Integrativity and Interdisciplinarity in Religious and Literary Education. European Journal of Science & Theology, 9 (4), 61-76.
http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/40/5_GajicZucovic.pdf

- Milutinović J., Zuković, S. (2013). Educational Tendencies: Private and Alternative Schools. Croatian Journal of Education, 15 (Sp. Ed. 2), 241-266.
http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/article/view/271

- Zuković, S., Knežević-Florić, O., Ninković, S. (2012). Adolescents' Perception of Coping Strategies within Families. Annual of Social Work, 19 (2), 275-296.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=7719

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране