Оливера Гајић

Оливера Гајић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 134
Број телефона: 021 450-419
Е-адреса: gajico@ff.uns.ac.rs

Биографија
Академска каријера:
2013. - Редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад;
2008. - Ванредни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад;
2003. - Доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад;
- Дипломирала (1984), магистрирала (1999) и одбранила докторску дисертацију (2003) на Филозофском факултету у Новом Саду, ужа научна област Педагогија; 

До данас је објавила десет монографија и публиковала десетине радова од међународног и националног значаја. Својим саопштењима  учествовала је на бројним научним скуповима  у земљи и иностранству.

Студијске посете:
School for Education and Communication, Jönköping (Sweden) 2007; University of Ljubljana (Slovenia) 2008-2009; University of Helsinki (Finland) 2011; University of Debrecen (Hungary) 2011; University of Roehampton, London (UK) 2013.

Чланство у стручним асоцијацијама:
- Члан Друштва истраживача у образовању у Србији/Европске асоцијације истраживача у образовању http://www.dios.edu.rs/dr-olivera-gajic-filozofski-fakultet-u-novom-sadu-doktor-pedagoskih-nauka-redovni-profesor/
- Члан ATEE - Association for Teacher Education in Europe  https://atee.education/ 

Наставни рад
Основне академске студије
: Теорије и методике наставе, Методички системи и апликације, Супервизија у педагогији, Педагогија уметности, Рад педагога у другим институцијама, Образовне реформе у Европи.
Мастер академске студије: Методика социјално-педагошког рада, Стратегије ефикасног образовања, Образовање за људска права и демократију, Увод у омладински рад у заједници.
Докторске академске студије: Методичко обликовање образовних стратегија, Одабрана поглавља методике васпитно-образовног рада, Социјално-педагошки рад у (не)формалном образовању.

Научно-истраживачки рад
Области интересовања:
Методика васпитно-образовног рада, Васпитање уметношћу,  Интеркултуралност и грађанско васпитање, Социјално-педагошки рад, Активизам младих у заједници.

Учешће на пројектима:
- Учествује као руководилац и/или истраживач на више међународних и националних научно-истраживачких пројеката финансираних од стране Министарства за науку Републике Србије и ЕАЦЕА:
- Руководилац пројекта „КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ – (KOSSEP), OI 179010 (2011-2019);
- Контакт особа на Универзитету у Новом Саду за Темпус пројекат Developing Human Rights at the Heart of Higher Education (HEART) EACEA-TEMPUS PROJECT - 517319 (2011-2015).

Чланство у уредништвима:
- Члан уредништва часописа Journal of Subject Didactics 2466-4618 (Online) http://aes.bio.bg.ac.rs/index.php/JSD/about/editorialTeam
- Члан уредништва часописа Cultural and Religious Studies http://www.davidpublisher.com/index.php/Home/Journal/detail?journalid=42&jx=CRS&cont=editorial 

Библиографија (избор)

http://orcid.org/0000-0002-6886-584X

  1. Gagić, Z., Skuban, S., Radulović, B., Stojanović, M. & Gajić, O. (2019). The Implementation of Mind Maps in Teaching Physics - Educational Efficiency and Studentsʹ Involvement, Journal of Baltic Science Education, 18(1), 117-131.  https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.117 
  2. Gajić, O. i Lungulov, B. (2018). Interkulturalne kompetencije viđene iz ugla ljudskih prava – obrazovni diskurs. UN. Hrvatić (ured.), Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti. Znanstvena monografija (str. 30-38). Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu/Odsjek za pedagogiju/Zavod za pedagogiju. Suizdavač: Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.https://www.bib.irb.hr/949448 
  3. Korać, I. & Gajić, O. (2017). . Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja,49(2), 297 - 313, DOI 10.2298/ZIPI1702297K 
  4. Gajić, O., Budić, S., Andevski, M. & Lungulov, B. (2016). Inclusion of Socially Marginalized Individuals in the Light of Human Rights Education [Inkluzija socijalno marginalizovanih pojedinaca i grupa u institucionalno okruženje i lokalnu zajednicu]. In N. Gutvajn & M. Vujačić (eds.), Challenges and Perspectives of Inclusive Education (pp. 103-117). Belgrade: Institute for Educational Research, Volgograd: Volgograd State Socio-Pedagogical University, Belgrade: Teacher Training faculty, University of Belgrade. https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost/izdanja-instituta/183-challenges-nd-perspectives-f-inclusive-education
  5. Andevski,M., Budić, S. & Gajić, O. (2015). Pogled na sistem vaspitanja i obrazovanja u Narodnoj Republici Kini. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 15(2), 47 – 64. https://doi.org/10.19090/gff.2015.2.47-64
  6. Gajić, O. (2014). PROBLEM BASED LEARNING AS A LITERATURE TEACHING STRATEGY. Literary Abilities – Critical Attitude – Creative Thinking. (Schaltungsdienst Lange o.H.G., Berlin) Saarbrücken: Scholar’ Press, OmniScriptum GmbH & Co.KG, 110p.   http://www.amazon.com/Problem-Learning-Literature-Teaching-Strategy/dp/3639714857   
  7. Krajnčan, M.- Polajnar, R. – Gajić, O. (2014). DEALING WITH CHILDHOOD TRAUMA, IIASS – Inovative Issues and Approaches in Social Sciences, IIASS – 7 (3), 167-188.  http://dx.doi.org/10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2014-no3-art09
  8. Gajić, O. and Zuković, S. (2013). Integrativity and Interdisciplinarity in Religious and Literary Education, European Journal of Science and Theology, 9 (4), 61-76. https://www.researchgate.net/publication/261471999_Integrativity_and_Interdisciplinarity_in_Religious_and_Literary_Education
  9. Gajić, O. – Budić, S. – Lungulov, B. (2011): Personalne i socio-demografske karakteristike kao korelati vrednosnih orijentacija i interesovanja studenata u Vojvodini, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, 43, 1 (2011), 139-159.http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0579-6431/2011/0579-64311101139G.pdf, doi: 10.2298/ZIPI1101139G. [COBISS.SR-ID 38564623]
  10. Gajić, O. (2011). Građansko obrazovanje za demokratiju : interkulturalnost, aktivizam mladih u zajednici, obrazovanje za demokratsko građanstvo = Civic education for democracy : interculturality, youth activism in community, education for democratic citizenship (EDC). Novi Sad: Filozofski fakultet, pp.159. [COBISS.SR-ID 265838599]

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране