Јована Милутиновић

Јована Милутиновић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 143
Број телефона: 021 450-419
Е-адреса: jovanajm@ff.uns.ac.rs

Биографија
Студије Педагогије завршила је школске 1994/1995. године на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету одбранила је 2003. године магистарску тезу, а 2007. године и докторску дисертацију под насловом Циљеви образовања и учења у светлу доминантних теорија васпитања 20. века. Прво радно искуство стиче у Музеју Воводине, где је радила на пословима музејског педагога (1995-2001). Од 2001. године ради на Филозофском факултету, и то као: асистент приправник (2001-2005), асистент (2005-2007), доцент (2007-2012), ванредни професор (2012-2017) и редовни професор (од 2017. године). Сарадница је на више научноистраживачких пројеката, а као ауторка или коауторка објавила је 5 монографија и преко 120 радова у научним часописима и зборницима радова. Поред ангажовања у наставном и истраживачком раду, ангажована је у раду органа и тела Филозофског факултета. Чланица је одбора многих научних конференција и уређивачких одбора научних часописа. Прошла је обуку за водитеља семинара TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), где је радила на садржају модула Дидактика и дизајн курикулума у високом образовању.

Наставни рад
- Основне академске студије: Савремене педагошке школе и правци 1; Савремене педагошке школе и правци 2; Конструктивистичка педагогија; Алтернативне школе; Рад педагога у другим институцијама; Интерактивна педагогија.
- Мастер академске студије: Информално образовање; Музејска педагогија; Концепције и модели алтернативних школа.
- Докторске студије: Учење у музеју и педагошки музејски пројекти; Општа педагогија са савременом филозофијом образовања.

Научно-истраживачки рад
- Ужа научна област: Педагогија.
- Научно-истраживачке области посебног интересовања: реформни педагошки правци, савремене теорије васпитања, социјални и критички конструктивизам у образовању, алтернативне школе, информално образовање, теорија и пракса васпитно-образовног рада у музеју, високошколско образовање.

Библиографија (избор)
- Milutinović, J.
(2019). Savremene tendencije u obrazovanju ˗ kritička pedagoška praksa u muzeju. Teme, 43(1), 53˗68.
- Maksimović, A., & Milutinović, J. (2019). The School Museum as a tool for building a bridge between the national and European cultural heritage in Vojvodina: A case study of the Serbian Orthodox Gymnasium in Novi Sad (1810-1918). History of Education & Children’s Literature, 14(1), 127-144.
- Milutinović, J., & Anđelković, A. (2018). Relations between teachers’ epistemological beliefs and teaching practice in Serbia. The New Educational Review, 53(3), 239–249.
- Milutinović, J. (2016). Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
- Milutinović, J. (2015). Kritički konstruktivizam ˗ koncepcija i mogućnosti u oblasti obrazovanja. Nastava i vaspitanje, 64(3), 437˗451.
- Milutinović, J., & Zuković, S. (2015). Preconditions for the development of alternative education in the process of transition. Teme, 39(3), 783˗800.
- Milutinović, J., & Zuković, S. (2013). Educational tendencies: Private and alternative schools. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Croatian Journal of Education), 15(Sp.Ed.No. 2), 241˗266.
- Milutinović, J. (2011). Alternative u teoriji i praksi savremenog obrazovanja: put ka kvalitetnom obrazovanju. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.
- Milutinović, J. (2011). Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43(2), 177–194.
- Milutinović, J. (2003). Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране