Драгана Милин

Драгана Милин, асистент са докоратом

Контакт
Кабинет 281
Број телефона 021/ 485-3918
Е-адреса: dragana.milin@ff.uns.ac.rs

Академска каријера
2022 – ... Асистент са докторатом
2016 – 2016 Специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”, Универзитет у Новом Саду, Фонд за европске послове АП Војводина
2011 – 2014 Доктор техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
- научна област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
2003 – 2006 Магистар менаџмента, Факултет за менаџмент, Привредна академија, Нови Сад
- научна област: ИТ менаџмент
1996 – 2002 Дипломирани информатичар, Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Биографија

Драгана Милин завршила је дипломске студије Информатике 2002. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду, магистарске студије Менеџмента у информатици на Факултету за менаџмент завршила је 2006. године, а докторску дисертацију под називом „Утицај организационе културе и организационе структуре на успех пројеката“ одбранила је 2014. године на Факултету техницких наука у Новом Саду из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

За време дипломских студија у периоду од 2000. до 2002. била ангажована као лаборант у рачунарском центру за Нумеричку математику и информатику на Природно-математичком факултету. Као професор математике и информатике у Основној школи „Жарко Зрењанин“ радила је у периоду 2002-2003. године. Од 2003. радила је у ЈКП „Информатика“ као програмер и пројектант информационих система, затим као аналитичар за моделовање пословних процеса и на крају као виши стручни сарадник за управљање квалитетом и безбедношћу информација. Од 2018. члан је тима за управљање пројектима у ЈКП „Информатика“, ЛЕАР за Х2020 пројекте, док је од 2017. члан је тима за имплементацију пројеката финансираних из ЕУ фондова града Сомбора.

Драгана Милин поседује богато искуство у припреми и реализацији различитих врста пројеката. Бавила се пројектима из области информационо-комуникационих технологија, реализованих за потребе функционисања обједињене наплате стамбено-комуналних услуга Града Новог Сада. Такође, била је ангажована и на пројектима из области успостављања процесног управљања у предузећима, као и на пројектима који су имали за циљ побољшање безбедности информационих система који се користе у оквиру предузећа. Поред тога, била је ангажована на имплементацији великог броја међународних пројеката финансираних путем различитих фондова Европске уније, који су се бавили различитим тематским областима, од подстицања одрживог развоја привреде и туризма, преко пружања подршке одређеним гранама креативних индустрија до социјалног предузетништва и поспешивања прекограничне сарадање. На тим пројектима је стекла искуство како у припреми предлога пројеката за аплицирање тако и у самој реализацији пројеката, обављајући улоге комуникационог менаџера, регионалног коориднатора и пројектног менаџера.

Такође, присуствовала је на великом броју семинара, конференција, тренинга и конгреса, како на локалном тако и на међународном нивоу, на којима је партиципирала излагањем својих радова, презентацијом реализованих активности или пројеката као и активним учешћем у дискусијама и радним групама. Тематски оквир ових усавршавања пратио је њена интересовања и потребе позиција на којима је била ангажована, од информационо-комуникационих технологија, преко стандардизације и квалитета пословања до пројектног менаџмента.

Наставни рад
Информатичка писменост
Бесплатни софтверски алати
Увод у веб дизајн
Интернетско новинарство
Управљање пројектима у култури

Научно-истраживачки рад

Библиографија

1. Ivan Šećerov, Srđan Popov, Srđan Sladojević, Dragana Milin, Lazar Lazić, Dragan Milošević, Daniela Arsenović, Stevan Savić „Achieving high reliability in data acquisition” Remote Sensing, 2021, Vol 13, 345. https://doi.org/10.3390/Rs13030345

2. Dragana Milin „Transferring Data to Wisdom in Project Management: Project Management Office“ u Strategic Data-Based Wisdom in the Big Data Era, urednici: John Girard, Deanna Klein i Kristi Berg, 2015 (pp. 229-244), doi:10.4018/978-1-4666-8122-4.ch013

3. Dragana Milin „Project management software tools as a means for assuring project's success“ u Knowledge, Education and Media, 2013/2014 (pp. 74-87), Faculty of Management, Sremski Karlovci, Srbija, ISBN 978-86-85067-48-8 UDC 005.8:004.4

4. Dragana Milin, Slobodan Morača, Nenad Simeunović, Slavica Mitrović „Impact of organisational structure on success of projects in the food industry in transition countries” Journal of Food, Agriculture and Environment – JFAE, October 2013 (Vol11.(3&4), pp. 88-92), WFL Publisher Ltd., Helsinki, Finska, ISBN 1459-0255 (pozicija 2012.god 100/124, IF. 0,435)

5. Dragana Milin, Slobodan Morača „How knowledge can be managed in projects” Refereed Proceedings for Knowledge Management Conference, 2013 (pp. 60-72), Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-6211-087-9

6. Dragana Milin, Slobodan Morača „Project organisational culture and its’ influence on project success“ Innovative Approaches in Project Management Research - IRNOP 2013, 2013 (pp.32), Oslo, Norveška

7. Arsenijević Jasmina, Tot Vilmoš, Nikolić Marija, Milin Dragana „The Gap between Science, Education and Economy of Serbia and Developed Countries“ African Journal of Business Management, 2011, vol. 5, no. 34, pp. 13176 – 13186, ISSN 1993-8233 (pozicija 2009. god. 54/87, IF. 1,105)

8. Jasmina Arsenijević, Milica Andevski, Dragana Milin „Key topics in debate on distance learning“ u Knowledge, Education and Media, 2012 (pp. 30- 5), Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, Srbija, ISBN 978-86-85067-42-6, UDK: 004:316 (082)

9. Dragana Milin, Slobodan Morača, Jasmina Arsenijević „Project management in digital economy“ u Knowledge, Education and Media, 2012 (pp. 164-179), Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, Srbija, ISBN 978-86-85067-42-6, UDK: 004:316 (082)

10. Slobodan Morača, Dragana Milin „Achieving Lean concept through cooperation with other companies” 1st International Scientific Conference on Lean Technologies, 2012 (pp. 67-72), Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija, ISBN 978-86-7892-445-3

11. Slobodan Morača, Dragana Milin „Clusters and network value system” 11th International Scientific Conference MMA 2012 – Advanced production technologies, 2012 (pp. 149-152), Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija, ISBN 978-86-7892-419-4

12. Dragana Milin, Slobodan Morača, Nikola Radaković, Sabahudin Jašarević, Miodrag adžistević „Analysis of the possibility for establishing project management office (PMO) in companies in Serbia“ International Journal of Quality Research, 2012 (vol. 6, no. 3, pp. 213-219), ISBN 1800 – 6450

13. Dragana Milin, Slobodan Morača „Edukacija i trening za upravljanje projektima“ TIO – Tehnika i informatika u obrazovanju, 2012 (pp. 849-853), Tehnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak, Srbija, ISBN 978-86-7776-139-4

14. Dragana Milin, Slobodan Morača „Sertifikacija projektnih menadžera kao mera njihove kompetencije“ Naučno-stručna konferencija Metodički dani 2012 „Kompetencije vaspitača za društvo znanja“, 2012 (pp.251-259), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kiknda, Srbija, ISBN 978-86-85625-10-7

15. David Konrad, Dragana Milin, Slobodan Morača „Sistemska analiza faktora uspešnosti projekata“ XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, 2012 (pp. 343-348), YUPMA - Udruženje za upravljanje projektima Srbije, ISBN 978-86-86385-09-3

16. David Konrad, Dragana Milin, Slobodan Morača „Rizici projekata i njihov uticaj na uspeh projekata“ XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, 2012 (pp. 226-230) YUPMA - Udruženje za upravljanje projektima Srbije, ISBN 978-86-86385-09-3

17. Dragana Milin, Slobodan Morača, Janko Hodolič „Kako poboljšati uspešnost projekata – mišljenje projektnih menadžera“ XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, 2012 (pp. 353-358) YUPMA - Udruženje za upravljanje projektima Srbije, ISBN 978-86-86385-09-3

18. Dragana Milin, Ilija Ćosić, Slobodan Morača, Zdravko Tešić „Primena softverskih alata za upravljanje projektima u Srbiji“ XI međunarodni naučno-stručni Simpozijum - Infoteh, 2012 (pp. 829-832), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Jahorina, ISBN 978-99938-624-8-2

19. Dragana Milin „Upravljanje IT projektima, faktori neuspeha i metodologija za uspeh“ XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadzmenta, 2011 (pp. 306-310), YUPMA - Udruženje za upravljanje projektima Srbije, ISBN 978-86-86385-08-6

20. Dragana Milin „The role of ICT in sustainable development” IV Internacionalna konferencija „Informatika, obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju”, 2007 (pp. 827-83 ), Pedagoški fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Sombor, Srbija, ISBN 978-86-83097-63-0, UDK:37.01:004(082), 37.02(082)

21. Jasmina Arsenijević, Dragana Milin „Schools networking and new technologies in education” IV Internacionalna konferencija „Informatika, obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju”, 2007 (pp. 640-65 ), Pedagoški fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Sombor, Srbija, ISBN 978-86-83097-63-0, UDK:37.01:004(082), 37.02(082)

22. Dragana Milin „Upotreba imejla u javnim i javno-komunalnim preduzećima u Novom Sadu”, Četvrti međunarodni simpozijum „Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja”, 2007 (pp. 324-339), Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike Novi Sad, Srbija, ISBN 978-86-7447-069-5

 

 

 

Врх стране