Соња Веселиновић

Соња Веселиновић, ванредни професор

Контакт
Кабинет 308
Е-адреса sonja.veselinovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Завршила студије Компаративне књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду 2005. године. На истом факултету магистрирала 2009. године са темом „Функционално двојство преводилачке и песничке поетике у делу Ивана В. Лалића”, а 2014. године одбранила докторску дисертацију под насловом „Рецепција модерног англо-америчког песништва у српској књижевности друге половине XX veka”. Од 2009. године запослена је на Одсеку за компаративну књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, прво као асистент, а од 2016. године као доцент.

Добила је награду за најбољег младог истраживача, коју сваке године додељује Филозофски факултет у Новом Саду 2012. године, а за свој књижевни рад стипендију „Борислав Пекић“ (2009) и награду „Исидора Секулић“ (2014).

Наставни рад
Модерне поетике
Српска књижевност 19. века
Европски роман и драма у 19. веку
Проблеми модерне лирике
Савремена светска књижевност
Дискурс песме у прози (МАС)
Упоредно проучавање јужнословенских књижевности (МАС)
Превођење и студије културе (ДАС)

Научно-истраживачки рад
Књижевност 19. и 20. века, модерна и савремена поезија, теорија превођења

 Библиографија (избор)
- Prevodilačka poetika Ivana V. Lalića, Akademska knjiga, Novi Sad, 2012.
- „Streifzüge durch Danilo Kiš’ narrativen Garten. Die Kindperspektive im Roman Bašta, pepeo von Danilo Kiš“, Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens, Grazer Studien zur Slawistik, band 1. Hrsg. R. Hansen-Kokoruš, E. Popovska. Karl-Franzens-Universität Graz, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2013, s. 111-125.
- „Autobiografski elementi i dokument u poeziji Roberta Louela“, Penser l'autofiction: perspectives comparatistes = Preispitivanja: autofikcija u fokusu komparatistike/sous la direction de /priredile A. Marčetić, I. Grell, D. Dušanić; Beograd: Faculté de philologie, Agence universitaire de la francophonie, 2014, str. 155-164.
- „Datum u poeziji: tekst i paratekst“, Jezik, književnost, vreme (Кnjiževna istraživanja), ur. V. Lopičić, B. Mišić Ilić, Niš: Filozofski fakultet, 2017, str. 387-399.
- „Slika moderne i savremene američke poezije u antologijama na srpskom jeziku“, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 65, sv. 3 (2017), str. [883]-900.
- „Antologije bit i andergraund poezije Vojislava Despotova“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. CLII-1, 2017, str. 185-196.
-  „The Symbolic Role of Ex-Yugoslav Literature in The Ministry of Pain by Dubravka Ugrešić“, Transcultural Studies, 14 (2018), pp. 89-100.
- Recepcija, kanon, ciljna kultura: slika modernog angloameričkog pesništva u savremenoj srpskoj književnosti, Novi Sad: Аkademska knjiga, 2018, 380 str.
- „Anthologies of Yugoslav Poetry in Socialist Yugoslavia“, Jugoslovenska književnost: prošlost, sadašnjost i budućnost jednog spornog pojma = Yugoslav Literature: the Past, Present and Future of a Contested Notion, Čigoja štampa, Beograd, 2019, p. 169-178.
- „Poetika i revizija: Volele su me dve sestre, skupa (1970) i Volile su me dvije sestre, skupa (1989) Milana Milišića“, Кnjiževna istorija, god. 51, br. 167 (2019), str. 161-176.
 

Врх стране