Гордана Покрајац

Гордана Покрајац, редовни професор

Контакт
Кабинет   311
Број телефона   66 21 552
Е-адреса    gordana.pokrajac@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије: студијски програм - Југословенске књижевности и српскохрватски језик (научна област Филолошке науке) на Филозофском факултету у Новом Саду завршила 1994. године. Магистарске студије: студијски програм - Наука о књижевности (научна област Филолошке науке) на Филолошком факултету у Београду завршила 2001. године. Докторске студије: студијски програм - Наука о књижевности (научна област Књижевне науке) на Филолошком факултету у Београду завршила 2007. године. Избор у звање доцента: 2008. године на Катедри за компаративну  књижевност Филозофског факултета у Новом Саду; избор у звање ванредног професора: 2012. године; избор у звање редовног професора 2017. године.

Наставни рад
Основне студије: Античка трагедија; Класична епска књижевност; Књижевност старог Дубровника; Европска књижевност средњег века и ренесансе; Светска књижевност
Мастер студије: Иконографски аспекти у еповима Дантеа и Милтона
Докторске студије: Европски контекст дубровачке књижевности

Научно-истраживачки рад
Светска књижевност од антике до барока; компаративне релације дубровачке и италијанске књижевности средњег века, ренесансе и барока са класичним писцима. У оквиру интердисциплинарног истраживања укључене су области европске историје уметности, филозофије, религије и митологије.

Библиографија (избор)
- Od Hekube do Atamanta, Novi Sad, 2010.
- Uticaji antike i italijanske renesanse na pojavu natprirodnih bića u dubrovačkoj renesansnoj tragediji, Književna istorija, XLII, 140/41, Beograd, 2010, 75-83.
- Hristijanizacija renesansnih prevoda antičkih dramatičara, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 39/2, Beograd, 2010, 157-169.
- „Ljubav Pirama i Tizbe” Dominka Zlatarića u evropskom kontekstu, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 40/2, Beograd, 2011, 89-100.
- Najstariji dubrovački petrarkisti i antičko nasleđe, Novi Sad, 2012.
- Poetika i retorika Ilije Crijevića-studije i rasprave Darinke Grabovac, Novi Sad, 2013.
- Od Plautovih „Меnehma“ ka Držićevom „Pjerinu“, Filološki pregled, XL, 1, 2013, 143-160.
- Antičke refleksije u poetici i poeziji dubrovačke renesanse, Novi Sad, 2016.

Комплетна библиографија (пдф)

 

 

 

Врх стране