Бојана Стојановић-Пантовић

Бојана Стојановић Пантовић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 309/III
Број телефона:  062 806 7638; 021 458 3962
Е-adresa: bspantovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

Дипломирала је (1983), магистрирала (1985) и докторирала на Филолошком факултету у Београду. Од 1985. је у звању асистента запослена најпре у Институту за југословенске књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, затим од 1992. на Одсеку за српску и компаративну књижевност и од 2000. године на Одсеку за компаративну књижевност са теоријом књижевност на истом факултету. У звање доцента изабрана је 1993, ванредног професора 1999. и редовног 2004. године. Од 1995. до 2002. предавала је хонорарно на Филолошком факултету у Београду, а по позиву у Љубљани, Халеу, Хамбургу, Берлину и Врославу, а у оквиру програма Erasmus+ у Грацу. Била је стипендиста Министарства за културу Републике Словеније (1984), Удружења словеначких писаца (2000, 2008), DAAD (1990/1991, 2004), Erasmus+ (2017, Грац, Аустрија). Била је заменик шефа Одсека (2005-2012), његова управница (2013-2019), члан Комисије за стицање научних звања (2010-2014), члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета у високом школству (2013-2015),  председница Стручног већа за хуманистичке науке и уметност Универзитета у Новом Саду (2013-2014) и члан Сената Универзитета у Новом Саду. Добитница је награда: „Милан Богдановић‟, „Исидоријана‟, Златна значка КПС Србије, „Ђура Јакшић‟, „Васко Попа‟.

Наставни рад
Нормативне поетике  ОАС
Модерне поетике  ОАС
Српска књижевност 19. века ОАС
Српска књижевност 20. века ОАС
Проблеми модерне лирике ОАС
Поетичке тенденције у савременој српској књижевности после 1980. ОАС
Правци у словеначкој књижевности 19. и 20. века ОАС
Модерна словеначка поезија ОАС
Упоредно изучавање јужнословенских књижевности МАС
Дискурс песме у прози МАС
Компаративна поетика ДАС

Научно-истраживачки рад

Научне области: Eкспресионизам и авангарда у европској и српској књижевности, модерна српска и словеначка поезија, савремена књижевност, родне студије, књижевна критика.Преводи са словеначког језика. Руководила је пројектом МПНТР Републике Србије „Теоријско-историјски преглед компаратистичке терминологије код Срба‟ (2006-2010); учествовала на међународном пројекту DAAD Media and Memory (2010-2013); руководилац српског тима на билaтералном пројекту Словенија-Србија „Студентски покрети 1968. у словеначкој и српској књижевности: авангардне теорије и праксе‟ (2018-2019); учесница на пројекту „Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности‟ МПНТР РС под руководством проф. др Светлане Томин (2011-).

Библиографија (избор)
- Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури (2011). Ур. са М. Радовићем и В. Гвозденом. Нови Сад: Академска књига.
- Pesma u prozi ili prozaida (2012). Beograd: Službeni glasnik.
- „Die fluide autobiograpische Identität:  Das Mädchen/der Junge in der Erwachsenen“(2013) Kind und Jugendlicher in der Literatur und in Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens. Hrsg. Renate Hansen-Kokoruš und Elena Popovska. Grazer Studien zur Slawistik, Band I, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, S. 139-150
- Kulturna politika i ex-jugoslovenske književnosti: teorijski pristup Endrua Baruha Vahtela (2019). Jugoslovenska književnost: prošlost, sadašnjost i budućnost jednog spornog pojma-Yugoslav Literature: The Past, Present and Future of a Contested Notion. Ur/Ed. A. Marčetić, B. Stojanović Pantović, V. Zorić, D. Dušanić. Beograd: Čigoja štampa, 97-108.
- World Literature in Review (2011). Without Anesthesia, New and Selected Poems by Aleš Debeljak, World Literature Today, University of Oklahoma, September-October 2011, Vol. 85, No. 5, pp. 70-71
- World Literature in Review (2012). The Blue Tower by Tomaž Šalamun, World Literature Today, July-August 2012, Vol. 86, No. 4,   pp.71-72   ISSN 0196-3570. 
- World Literature in Review (2013). Lidija Dimkovska, PH Neutral History, World Literature Today, University of Oklahoma, July 2013, Vol. 87, No.4, pp. 71 ISSN 1756-0349
- Ekspresionistički pokret i problem rodnog kodiranja (2016). Philologia Mediana, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2016, VIII, новембар, бр. 8,  29-41.
- Георг Тракл и српски експресионизам (2016). Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 64, св. 3, 2016, стр. 603-622
- Бодлерове песме у прози у светлу теоријских приступа жанру (2018). Књижевна историја, L 2018, 65, 185-204

Комплетна библиографија

Врх стране