Контакт

Шеф Одсека: проф. др Владимир Гвозден
Заменик шефа: проф. др Бојана Стојановић Пантовић
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: komparativna@ff.uns.ac.rs, ana.topoljski@ff.uns.ac.rs
телефон: 485-3873

Врх стране