Биљана Шимуновић-Бешлин

Биљана Шимуновић-Бешлин, редовни професор

Контакт
Кабинет 279
Број телефона + 381 (0) 21 485 39 40
Е-адреса simunovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

  • Професор историје – Филозофски факултет УНС (1988)
  • Магистар историјских наука – Филозофски факултет Универзитета у Београду (1996)
  • Доктор историјских наука – Филозофски факултет УНС (2004)

Од 1989. ангажована у настави и научно-истраживачком раду на Филозофском факултету УНС. Изабрана у звање редовног професора (2019) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја XX века).

Учествовала на бројним домаћим и међународним научним пројектима и научним скуповима. Стручно се усавршавала у САД (1997), Немачкој (2000, 2003, 2007, 2014), Аустрији (2005), Чешкој (2013), Италији (2017), Словенији (2018).

Наставни рад
Основне академске студије:

15ИСИС027 Историја Југославије 1
15ИСИС040 Историја Југославије 2
15ИСИС037 Историографија о Југославији
15ИСИС038 Историјски извори о Југославији
15ИСИС139 Историја XX века у књижевности и популарној култури
15ИСИС140 Основе дигиталне историје
15ИСИС067 Друштвена и културна историја југословенске краљевине
15ИСИС091 Друштвена и културна историја социјалистичке Југославије
15КККК53 / 15ЗУЗУ073 Историја Срба у XX веку

Мастер академске студије
15ИМ036 / 15СРКС009 Друштвена и културна историја Срба у XX веку
15ИМ029 / 15СРКС010 Биографска истраживања у историји Срба у XX веку

Докторске академске студије
15ИД39 Одабране теме из друштвене и културне историје Срба у XX веку

Научно-истраживачки рад
Ужа области интересовања: друштвена и културна историја Срба у XX веку (историја институција, културна и просветна политика, популарна култура), историјска биографија, јавна историја, дигитална историја

Библиографија (избор)
- Antolović, M. i B. Šimunović-Bešlin. (2019), Public history – istorijska praksa, alternativni pokret, naučna disciplina?. Istorija 20. veka. 9-36. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.1.ant.9-36
- Antolović, M. i B. Šimunović-Bešlin. (2018). History as Vallis Aurea. Đorđe Stanković and Modenization of Serbian Historiography. Tokovi istorije. 3. 109-145. DOI https://doi.org/10.31212/tokovi.2018.3.ant.109-145
- Šimunović-Bešlin, B. (2018). Faculty of Law in Subotica – „Northen Star“ of Higher Education System in Kingdom of Yugoslavia. Istraživanja, 29. 143-162. DOI https://doi.org/10.19090/i.2018.29.ant.143-162
- Шимуновић-Бешлин, Б. (2016). „Заборављени мемоариста“. У: Б. Шимуновић-Бешлин (прир.). Милан Петровић: Успомене. Стр. 9-66. Нови Сад: Матица српска, Градска библиотека.
- Шимуновић-Бешлин, Б. (2016). Тихомир Остојић - између личног и јавног интереса. Зборник Матице српске за књижевност и језик. 64(1). 217-229. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_64_1.pdf
- Šimunovic-Bešlin, B. (2013). The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press. In: Hladký, L. et al. T. G. Masaryk a Slované. 313-323. Praha: Historický ústav.
- Шимуновић-Бешлин, Б. (2007). Грејс Елисон и Карађорђевићи. У: Крестић, П. (ур.). Нововековне српске династије у мемоаристици. Стр. 179-203. Београд: Историјски институт.
- Шимуновић-Бешлин, Б. „Куда ћемо нашу децу, ђаке?“: Образовање за „господство“ на подручју данашње Војводине у раздобљу између два светска рата. У: Ристовић, М. (ур.). Приватни живот код Срба у 20. веку (Ур. М. Ристовић). Стр. 238-263. Београд: Clio.
- Шимуновић-Бешлин, Б. (2007). Просветна политика у Дунавској бановини (1929-1941), Нови Сад: Филозофски факултет.
- Šimunović, B. (1997). Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd: Zadužbina Andrejević (Biblioteka Dissertatio).

 

Врх стране