О одсеку

Оснивање Катедре за немачки језик и књижевност
Катедра за немачки језик и књижевност основана је 1954. године и са још четири катедре чини језгро из ког се развио Филозофски факултет у Новом Саду. Због недостатка сопствених кадрова првих година су наставу држали професори и сарадници Одсека за германистику Филозофског факултета у Београду. Године 1977. Катедра за немачки језик и књижевност постала је, уз Катедру за енглески језик и књижевност, Катедру за руски језик и књижевност, Катедру за француски језик и књижевност и Фонетску (касније Језичку) лабораторију, саставни део Института за стране језике и књижевности. Године 1993. Катедра за немачки језик и књижевност трансформисала се у Одсек за германистику. Данас Одсек за германистику чине Катедра за немачки језик и књижевност, Лекторат, Одељење за научноистраживачки рад и Семинарска библиотека.

Кадровски развој
У време оснивања Катедре носиоци организационог и наставног рада били су чланови Одсека за германистику тадашњег београдског Филозофског факултета (др Миљан Мојашевић, Огњан Радовић, др Јован Ђукановић, др Драгослава Перишић, др Иван Пудић, Божана Милекић, Милка Нешовић). Први стални наставник на Катедри био је др Страхиња Костић који је 1956. године изабран за доцента за Немачку књижевност. Као стални сарадници на Катедри тада су радили још и др Гертруда Стојан-Јовановић и Јелисавета Анђелић. Од 1960. године почиње постепено кадровско јачање Катедре, најпре доласком Хелене Војтеховски, асистента за предмет Немачки језик и Томислава Бекића, асистента за предмет Немачка књижевност, а потом Павице Мразовић, стручног сарадника за предмет Немачки језик и Весне Берић, асистента за предмет Историја немачког језика. Током наредне четири деценије на Катедри је дуже или краће време радило више од четрдесет наставника и сарадника.
Будући да се на Одсеку проучава немачки језик као страни, значајну улогу у настави имају лектори из земаља немачког говорног подручја. Скоро од самог почетка на Катедри су били ангажовани лектори из Савезне Републике Немачке, лектори фондације ДААД (од 1955. године до данас), а касније и лектори из некадашње Немачке Демократске Републике (1978-1992), лектори Фондације Роберт Бош (2002-2006) и лектори Аустријске службе за размену (ÖAD, од 2006. године до данас).
Катедром за немачки језик и књижевност су до сада руководили проф. др Мита Костић, професор историје на Филозофском факултету у Новом Саду, а потом су функцију шефа Катедре обављали проф. др Страхиња Костић (1956-1979), проф. др Павица Мразовић (1979-1981), проф. др Томислав Бекић (1981-1985), проф. др Каталин Хегедиш-Ковачевић (1985-1987, 1991-1993), проф. др Весна Берић-Ђукић (1987-1991). Одсеком за германистику су руководили проф. др Томислав Бекић (1993-1995, а од 1995. до 2002. године као шеф Одсека и декан Филозофског факултета), проф. др Јулијана Бели-Генц као заменик шефа Одсека (1995-2002), а затим и као шеф Одсека (2002-2012), доц. др Николина Зобеница (2012-2015) и доц. др Гордана Ристић (2015-).

Концепција и реализација наставе
Катедра за немачки језик и књижевност у првом реду образује кадрове за наставу немачког језика и књижевности у школама и другим образовним установама. Сходно томе, у склопу промена у школском систему, с једне стране, и развоја германистике као посебне научне дисциплине, с друге стране, наставни план и програм Катедре су током пет деценија постојања прошли кроз одређене промене, усмерене ка побољшању профила и компетенција кадрова који се на Катедри образују. Студенти у оквиру основних предмета Немачки језик и Немачка књижевност, као и одређених пропедеутичких, специјалних и изборних курсева стичу широко германистичко образовање које их легитимише као добре познаваоце немачког језика, немачке књижевности и немачке културе и које их оспособљава за рад у настави, али и за превођење и рад у различитим (интер)културним институцијама.
Године 1993. на Одсеку за германистику су основане магистарске студије са два смера: Наука о језику–Немачки језик и Наука о књижевности–Немачка књижевност. Студије су модерно конципиране и кроз широку понуду курсева и подстицање интердисциплинарног приступа отварају могућност активног учешћа студената у креирању свог даљег образовног и научног профила.
Од школске 2002/03. године наставни план и програм се постепено, али перманентно модернизовао и трансформисао, између осталог и кроз увођење факултативних курсева, чиме су се понуда и садржај курсева приближили савременим европским тенденцијама у сфери високошколског образовања, трасираним Болоњским процесом. Од 2008/09. године су уведене основне и мастер академске студије Немачког језика и књижевности у оквиру којих се образују дипломирани филолози (германисти) и мастер професори немачког језика и књижевности. Програми су успешно реакредитовани 2014. године и са мањим изменама се реализују од октобра 2015. године. Од школске 2015/16. године почиње и реализација мастер академских студија Конференцијског, стручног и аудиовизуелног превођења, као резултат заједничког рада Одсека за англистику, Одсека за германистику и Одсека за романистику. Студенти могу да се даље образују у оквиру докторских студија Језик и књижевност и Методика наставе, на којима се нуде и предмети из области германистике.

Научни рад
Истраживања наставника и сарадника Одсека за германистику у знатној мери имају контрастивни, компаративни, интеркултурни и интердисциплинарни карактер и баве се односима, везама и додирима између немачког и других језика, књижевности и култура. О темама и дометима тих индивидуалних истраживања сведоче библиографије чланова Одсека. Поред тога, наставници и сарадници објављују и резултате заједничких истраживања у оквиру међународних пројеката.
Тимски рад на подручју језичких истраживања започет је седамдесетих година прошлог века, на челу са проф. др П. Мразовић. На пројектима Речник валентности – немачки и српскохрватски и Педагошка граматика немачког и српскохрватског језика, поред чланова Катедре, учествовали су и лингвисти са некадашњег српскохрватског подручја, као и сарадници Института за немачки језик из Манхајма. Осамдесетих година чланови Катедре учествовали су и у научно-истраживачком пројекту у области истраживања страних књижевности који је финансирао тадашњи СИЗ за научни рад Војводине.
У оквиру сарадње са Педагошким факултетом у Фрајбургу (2008-2013) реализовани су пројекти „Самореференцијалност у лирици“, „Гете као књижевни лик“ и „Анализа и историја филма“, из којих је произашло неколико научних радова и једна докторска дисертација. Резултат сарадње са Педагошким факултетом у Лудвигсбургу је заједнички зборник радова аутора са Универзитета у Новом Саду, Универзитета у Крагујевцу и Педагошког факултета у Лудвигсбургу. У оквиру сарадње са Универзитетом у Регенсбургу предвиђен је пројекат „Историја и језичка садашњост Немаца у Војводини/ југоисточноевропски немачки језици у градовима Бачке, Баната и Срема“ (2013-2015). Резултат интеркатедарске сарадње на Темпус пројекту REFLESS (Reforming Foreign Language Studies in Serbia, 2011-) је програм мастер академских студија за превођење.

Међународна сарадња
У складу са природом струке, међународна сарадња се протеклих деценија одвијала у првом реду са земљама немачког говорног подручја. У оквиру међууниверзитетских споразума о сарадњи, Катедра за Немачки језик и књижевност имала је врло успешну сарадњу са универзитетима у Халеу,  Регензбургу, Франкфурту на Одри, Сегедину, као и са Педагошким факултетом у Фрајбургу и Лудвигсбургу. Многобројни професори са ових и других немачких универзитета и из еминентних научноистраживачких института гостовали су на Катедри као предавачи, а и чланови Катедре су држали предавања на страним универзитетима. На Одсеку су предавања држали и амбасадори Немачке и Аустрије, као и други представници немачких институција у Србији. Исто тако, на Катедри су своја књижевна дела на књижевним вечерима или у оквиру радионица представљали и писци из Немачке, Аустрије и Швајцарске.
Скоро сви наставници и сарадници Одсека провели су краће или дуже време на студијским и истраживачким боравцима на разним универзитетима, у научним установама, библиотекама и архивима немачког говорног подручја. Многи су учествовали са рефератима на научним скуповима у земљи и иностранству. Катедра за немачки језик и књижевност је и сама повремено организовала научне скупове као један од облика размене научних искустава и упознавања са радом других научноистраживачких установа и појединаца (1980. године Скуп југословенских и аустријских германиста, 1982. године Симпозијум југословенских германиста поводом стопедесетогодишњице Гетеове смрти). Поред тога, организовала је и радионице и семинаре у оквиру међународне сарадње, као што је семинар Презентација и визуализација у сарадњи са Фондацијом Роберт Бош (2008) и међународни семинар о настави немачког језика у сарадњи са Педагошким факултетом у Лудвигсбургу (2009).
Одсек за германистику има добру сарадњу са Немачком и Аустријском академском службом за размену (DAAD, ÖAD). Захваљујући пре свега овим фондацијама наставници Одсека као и велики број наших студената одлазили су током сваке школске године у Немачку или у друге земље у региону на разне облике усавршавања. Осим тога, у оквиру сарадње са Аустријском фондацијом за размену студенти са Универзитета у Бечу обављају праксу на Одсеку за германистику. Врло плодна сарадња постоји и са Гете Институтом из Београда који је протеклих година организовао едукационе семинаре и радионице за наставнике и сараднике из области методике наставе немачког језика и немачког језика као страног.

Библиотека
Семинарска библиотека Одсека за германистику поседује богат књижни фонд из области немачког језика, немачке књижевности и културе: око 20 000 наслова монографских публикација, међу којима посебно место заузима приручна литература (лексикони, енциклопедије, речници) и 118 наслова серијских публикација. Фонд се врло ажурно попуњава савременом примарном и секундарном литературом, захваљаујући донацијама разних немачких институција и појединаца из земаља немачког говорног подручја, затим куповином књига из средстава Факултета, као и међубиблиотечком разменом. Године 2006. је формиран легат књига истакнуте германистикиње и професорке Павице Мразовић који садржи око 1200 библиотечких јединица, а чине га књиге, часописи, рукописи, преписка и др.
Од 2007. године приспеле публикације се обрађују електронски у кооперативном онлине библиографском систему COBISS, чиме је претраживање књижног фонда постало доступно корисницима и преко интернета ( http://www.ff.uns.ac.rs/biblioteka/biblioteka_katalog.html ). У приручном фонду библиотеке студентима је доступна савремена литература потребне за научноистраживачки рад и квалитетно студирање, а семинарска читаоница је и технички опремљена рачунарима са приступом интернету. У библиотеци се налази и ТВ-пријемник са ДВД-плејером.
Поред редовних активности у раду са студентима и наставницима, Семинарска библиотека организује и повремене изложбе књига како би се обележили поједини значајни датуми из историје германистичке филологије.

Студенти
У периоду од 1985-2004. године на Одсек за германистику се у просеку уписивало 50 студената годишње, а од средине деведесетих година је забележен пораст, те се данас уписује у просеку 60 студената годишње. На магистарске студије се такође сваке године уписивало неколико кандидата, а на мастер академске студије Немачког језика и књижевности се од 2008. године уписује 30 студената.
Студентима Одсека за германистику пружа се могућност да уз помоћ читаве лепезе разних стипендија проведу извесно време у Немачкој, да студирају на неком немачком универзитету, или да похађају различите курсеве и семинаре на тај начин побољшају своје германистичке компетенције. Од 2015. године стоји им на располагању могућност да учествује у размени студената у оквиру програма Ерасмус+.
Студенти Одсека за германистику су активни и у ваннаставним активностима. Школске 2002/03. године су штампали свој интерни информативни лист на немачком језику, прво под насловом Hier!, а потом KreAktiv; организовали су књижевно вече Реч о песми (2010), затим Недељу немачког филма у сарадњи са Гете-Институтом у Београду (2013), учествовали су у преводилачким радионицама Превођење дечије књижевности (2014) и превођење поезије аустријске списатељице Маријане Јунгмајер (2015). На Одсеку је организовано и вече слем-поезије (Slam-Poetry) у којој су учествовали студенти са Филолошког факултета у Београду и студенти Одсека за германистику Филозофског факултета у Новом Саду (2015). Велики број садашњих и бивших студената похађа факултативне часове превођења суботом (2014, 2015), посећује циклусе предавања из превођења (2014) и методике наставе (2015) а одређени број студената већ годинама у оквиру сарадње са Педагошким факултетом у Лудвигсбургу (2008-) има прилику да учествују на радионицама и семинарима у Румунији. На Одсеку са прекидима већ годинама постоји и позоришна група студената која са својим представама гостује у земљи и иностранству. Тако је, на пример, представа Kiss me, Faust! премијерно изведена новембра 2008. године у Новосадском позоришту, а са њом су студенти 2009. године наступали у Торину на IX Међународном позоришном фестивалу Lingue in scena. У априлу 2013. године студенти су извели представу InterPlay Performance, а након паузе од годину дана студентска позоришна група је поново активирана.

 

Врх стране