Сабина Халупка-Решетар

Сабина Халупка-Решетар, редовни професор

Контакт
Кабинет: 231/2
Број телефона: 485-3857
Е-адреса: halupka.resetar@ff.uns.ac.rs

Биографија

Школовање
9/1995    Професор енглеског језика и књижевности, Катедра за енглески језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
2/2000    Магистар лингвистичких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
6/2009    Доктор лингвситичких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Радно искуство
1/4/1996–24/5/2000    Асистент приправник, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија, Нови Сад (Србија)
25/5/2000–2/7/2009    Асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија, Нови Сад (Србија)
3/7/2009–5/11/2009    Наставник језичких вештиина, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија, Нови Сад (Србија)
6/11/2009–05/11/2014    Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија, Нови Сад (Србија)
6/11/2014–до сада    Ванредни професор, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia, Novi Sad (Serbia)

Вештине
Матерњи језик (језици)    Мађарски, српски
ДРУГИ ЈЕЗИЦИ    РАЗУМЕ
Други језици
Енглески    СЛУШАЊЕ    ГОВОРИ    ПИШЕ
                 Ц2    Читање    Говорена продукција    Писана продукција    
Немачки    А2    Ц2    Ц2    Ц2    Ц2
Шпански    Б1    А2    А2    А1    А2

Награде и признања
Друга награда Министарства науке и технологије Републике Србије за истраживаче из области науке о језику и књижевности према резултатима из 2002. и 2003. године за рад објављен у часопису са ИСИ листе (Journal of Pragmatics)

Наставни рад
Основне академске студије:

Генеративна синтакса 1
Генеративна синтакса 2
Комуникативна компетенција

Мастер академске студије:
Информацијска структура реченице
Теорија језика и усвајања језика

Докторске академске студије:
Контрастивна синтакса енглеског и српског језика
Лева периферија клаузе

Научно-истраживачки рад
У протеклом периоду објавила научну монографију Exploring Communicative Competence in English as a Foreign Language. A Student's Resource Book (2019), која представља синтезу њених досадашњих оригиналних и аутентичних теоријских и емпиријских истраживања комуникативне компетенције и процеса њеног развијања код студената англистике. Публиковала више научних радова (неке у коауторству), из области синтаксе, прагматике, лексикологије и лексикографије енглеског, српског и мађарског језика, методике наставе, те енглеско-српске, енглеско-мађарске и српско-мађарске контрастивне лингвистике, као и социолингвистике.

 Библиографија (избор)

1.

(2019). Exploring communicative competence in English as a foreign language: A student’s resource book. Novi Sad: Filozofski fakultet. 242 p. ISBN 978-86-6065-527-3

2.

Halupka-Rešetar, S., Knežević, Lj., Topalov, J. (2018). Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language: The Serbian perspective. Journal of Multilingual and Multicultural Development 39/10: 912-924.

3.

Kovács Rácz, E., Halupka-Rešetar, S. (2018). The relationship between sense of local identity, attitudes toward dialects and functional-situational language teaching. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 54/1: 115-146.

4.

Ilić Matijević, N., Halupka-Rešetar, S. (2017). WH-phrases in the Nominal Domain in Serbian. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LX/2: 149-165.

5.

Halupka-Rešetar, S., Todorović, N. (2015). Serbian verbs front to be expressive. Grazer Linguistische Studien 83: 139-148.

6.

Halupka-Rešetar, S., Radić-Bojanić, B. (2014). The discourse marker znači in Serbian. Pragmatics 24(4): 785-798.

7.

(2011). Реченични фокус у енглеском и српском језику. Едиција Е-дисертација, књига 1. Нови Сад: Филозофски факултет. ISBN 978-86-6065-077-3

8.

(2009). Ред речи у служби изражавања информационог фокуса у српском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/2: 169-186.

9.

Halupka-Rešetar, S., Radić, B. (2003). Animal names used in addressing people in Serbian. Journal of Pragmatics 35, pp. 1891-1902.

10.

(1999). Питања с упитним речима у српском језику: генеративни приступ. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLII: 157-188.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране