Биљана Радић-Бојанић

Биљана Радић-Бојанић, редовни професор

Контакт
Кабинет 241
Е-адреса: radic.bojanic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Биљана Радић-Бојанић је завршила основне студије енглеског језика у књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду 1998. године, након чега је уписала магистарске студије на истом факултету. Магистарски рад под насловом Дискурс комуникације на интернету на енглеском и српском језику (с тежиштем на електронском ћаскању) је одбранила 2005. године, а наредне године је пријавила докторску дисертацију под насловом Примена појмовне метафоре у усвајању вокабулара енглеског језика као страног, коју је одбранила 2010. године. Од 2000. године ради на Одсеку за англистику, прво као асистент приправник, а потом као асистент. У звање доцента је изабрана 2011. године, а у звање ванредног професора 2016. године. Објавила је пет монографија, самостално или у коауторству, те уредила три међународна тематска зборника и четири тематска зборника водећег националног значаја. Сем тога, објавила је велик број радова у домаћим и иностраним часописима, те учествовала у многим домаћим и међународним конференцијама. Од 2014. године уређује часопис Методички видици у издању Филозофског факултета у Новом Саду.

Наставни рад
ОАС
Академске вештине
Интеркултурна комуникација и настава енглеског језика
Увод у социолингвистику
Варијетети енглеског језика
Примењена лингвистика

ДАС
Примењена когнитивна лингвистика
Социолингвистика

Научно-истраживачки рад
Биљана Радић-Бојанић се у свом научном раду бави двема широким областима примењенолингвистичких истраживања, а то су учење и усвајање другог и страног језика, те социолингвистичке теме. У оквиру прве области до сада је истраживала улогу афективних фактора у процесу учења и усвајања другог/страног језика, развој дигиталних компетенција студената, као и културу као значајан фактор у настави страних језика. У оквиру друге области бавила се истраживањем језика интернета, као и разним друштвеним појавама везаним за дигиталну средину и електронске друштвене заједнице. Сем тога, истраживала је и јавни дискурс и друштвене околности које га обликују. У склопу пројекта билатералне сарадње са Републиком Хрватском ради на формирању академског корпуса студентских радова, а радила је и на формирању сличног корпуса у склопу пројекта са Универзитетом у Источном Сарајеву. Поред ова два, тренутно је члан и два републичка пројекта, Језици и културе у времену и простору и Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене.

Библиографија (избор)
- Wattles, Isidora, Radić-Bojanić, Biljana. (2018). Stavovi i uverenja studenata o visokoškolskoj nastavi filoloških predmeta. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Prištini 48 (4), str. 39-58.
- Radić-Bojanić, Biljana. (2017). Jezička anksioznost kod studenata engleskog jezika i književnosti. Nasleđe 38, str. 9-21.
- Radić-Bojanić, Biljana (2017), Bogatstvo minimalizma na internetu: tri funkcije emotograma u onlajn komunikaciji, Kultura, Vol. 155, str. 222-238.
- Radić-Bojanić, Biljana, Topalov, Jagoda, Sinwongsuwat, Kemtong. (2015). Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom. Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 36 br. 7, str. 750-764.
- Halupka-Rešetar, Sabina, and Radić-Bojanić, Biljana. (2014). The discourse marker znači in Serbian: an analysis of semi-formal academic discourse. Pragmatics 24: 4, str. 785-798.
- Topalov, Jagoda, i Radić-Bojanić, Biljana. (2014). Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika. Nastava i vaspitanje, 1, str. 121-134.
- Topalov, Jagoda, i Radić-Bojanić, Biljana. (2014). Istraživanja afektivnih faktora u visokoškolskom obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Radić-Bojanić, Biljana. (2013). Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Radić-Bojanić, B., Lazović, V., Topalov, J. (2011). Ocenjivanje usmenih prezentacija na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira: kvantitativna i kvalitativna analiza. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 43/1, str. 106-121.
- Topalov, Jagoda, Radić-Bojanić, Biljana. (2011). Uticaj povoljnih i nepovoljnih stavova prema izvornoj i ciljnoj kulturi na učenje stranog jezika. Pedagogija LXVI -1, str. 113-120.

 

Врх стране