NACIONALNO ISTRAŽIVANJE DUŠEVNOG ZDRAVLJA NAKON PANDEMIJE COVID-19: HIJERARHIJSKO MODELOVANJE INDIVIDUALNIH I SOCIJETALNIH FAKTORA

Ovo istraživanje se sprovodi uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, broj projekta #7528289, https://cov2soul.rs/

Kako je pandemija uzrokovana COVID-19 uticala na duševno zdravlje stanovništva?
Naša namera  je da metodično i sistematično ispitamo stanje duševno zdravlja i učestalost psihijatrijskih poremećaja stanovništva Srbije. To će za nas biti prilika da razumemo postojeće potrebe stanovništva i da pomognemo institucijama da blagovremeno pruže odgovarajuću pomoć kod različiih duševnih smetnji.
Na duševno zdravlje u vreme pandemijskih kriza utiču mnogi faktori, na primer biološki faktori (blizina izvora zaraze, trenutno zdravstveno stanje), psihološki faktori (individualna psihološka predispozicija, emocionalna traumatizacija, trenutno duševno stanje), kao i socijetalni faktori (npr. demografija okruženja, ekonomski faktori, organizacija zdravstvene zaštite na nivou opština u kojima ljudi žive, infrastrukturni aspekti, bezbednost i sl.).
U našem projektu detaljno ćemo ispitati duševno stanje na uzorku preko 1000 ljudi, koji će biti odabrani tako da reprezentuju celokupno stanovništvo. Dizajn studije podrazumeva slučajan odabir ispitanika, što znači da će se ispitanici kontaktirati u njihovim kućama, gde će stručnjaci razgovarati i upoznati se sa eventualnim smetnjama i tegobama. Od centralnog interesa naše studije je da uočimo da li postoji određeni psihijatrijski poremećaj (ili više njih), koliko su jaki simptomi datog poremećaja, kakav je kvalitet života naših ispitanika. Ispitaćemo i različite parametre razvoja i funkcionisanja opština u kojima žive.

Vrh strane