Milorad Miljaković

Milorad Miljaković, viši lektor

Kontakt
Kabinet 223
Telefon: 021/4853867
E-adresa: milorad.miljakovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
2013. godine – Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
2014. godine – Master profesor slavista – ruski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Rusistika, (naslov rada: Govorni čin poziva u ruskom i srpskom jeziku)
2016, 2019. godine - Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Rusistika

Nastavni rad
15RJRJ001 Ruski jezik 1 – Fonetika ruskog jezika 1
15RJRJ10 Ruski jezik 2 – Fonetika ruskog jezika 2
15RJRJ002 Praktična gramatika ruskog jezika sa leksičkom analizom 1
15RJRJ004 Praktična gramatika ruskog jezika sa leksičkom analizom 2
15RJ001 Ruski jezik A1.1
15RJ005 Ruski jezik A1.2
15RJ002 Ruski jezik A2.1
15RJ006 Ruski jezik A2.2

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja i istraživanja

◦ Kontrastivna lingvistika (kontrastivno proučavanje ruskog, srpskog i drugih slovenskih jezika)
◦ Fonetika ruskog jezika
◦ Pragmatika (teorija govornih činova, performativi)
◦ Aspektologija

 Bibliografija (izbor)

  1. Milяkovič, M. M. (2014). Institucionalizirovannыe priglašeniя / vыzovы v russkom i serbskom яzыkah. V: A. Ю. Maslova (otv. red.) (2014). Slavяnskie dialogi: meždunarodnый sbornik naučnыh stateй molodыh učenыh. Saransk: Izdatelьstvo Mordovskogo universiteta. 79–88.
  2. Miljaković, M. (2015). Intencija govornog čina poziva i kategorijalna situacija poziva u ruskom i srpskom jeziku. Slavistika, knj. XIX, 304–311.
  3. Miljaković, M. (2016). Koncept smeha u asocijativnom sistemu ruskog jezika. U: Ž. Milanović (ur.) (2016). Treći međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka. Novi Sad: Filozofski fakultet. 91–102.
  4. ljaković, M. (2016). Tvorbeni modeli neregistrovanih glagolskih leksema tipa lajkovati, tvitovati i sl. u srpskom, ruskom i drugim slovenskim jezicima. U: S. Gudurić I M. Stefanović (ur.) (2016). Jezici i kulture u vremenu i prostoru V. Novi Sad: Filozofski fakultet. 387–394.
  5. Milяkovič, M. M. (2016). Nestandartnыe glagolьnыe leksemы, upotreblяющiesя dlя opisaniя deйstviй na kompьюtere, v internete i socialьnыh setяh v serbskom яzыke. V: O. V. Dedova, E. V. Petruhina, L. M. Zaharov (sost.); pod obщ. ruk. M. L. Remnёvoй (2016). III Meždunarodnый naučnый simpozium «Slavяnskie яzыki i kulьturы v sovremennom mire» (Moskva, MGU imeni M. V. Lomonosova, 23–26 maя 2016 g.). Moskva: Izdatelьstvo MAKS Press. 357–358.
  6. , M. (2017). Mogućnosti primene programa PRAAT u praktičnoj nastavi fonetike ruskog jezika. U: K. Končarević (ur.) (2017). Univerzitetska slavistika: tradicije, savremeno stanje, perspektive: [Međunarodni naučni zbornik povodom 140 godina Katedre za slavistiku Beogradskog univerziteta]. Beograd: Filološki fakultet. 257–267.
  7. M. (2018). Glagolske lekseme sa prefiksom raz– u ruskom jeziku u poređenju  sa srpskim i engleskim prevodnim ekvivalentima. U: S. Gudurić i B. Radić-Bojanić (ur.) (2018). Jezici i kulture u vremenu i prostoru VII/2. 2. Novi Sad: Filozofski fakultet. 297–310.
  8. , M. M (2019). Upotreblenie glagolьnogo vida v tekstah kulinarnogo recepta v russkom i serbskom яzыkah. V: M. L. Remnёva i O. V. Kukuškina (red.) (2019). Russkiй яzыk: istoričeskie sudьbы i sovremennostь: VI Meždunarodnый kongress issledovateleй russkogo яzыka (Moskva, filologičeskiй fakulьtet MGU imeni M. V. Lomonosova, 20–23. marta 2019 g.). Moskva: Izdatelьstvo Moskovskogo universiteta. 112–113.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane