Virđinija Popović

Virđinija Popović, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 272
Broj telefona: 021 459 484
E-adresa: popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs

Biografija
2017. godine do danas – vanredni profesor za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
2012. godine – docent za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad;
2012. godine – doktorat iz književnih nauka, Filozofski fakultet, Novi Sad;
2009. godine – magistratura iz književnih nauka, Filozofski fakultet, Novi Sad;
2009. godine – asistent za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad;
2004. godine - asistent pripravnik, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Rumunski jezik, književnost i civilizacija;
2003. godine – postdiplomac angažovan u nauci, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Rumunski jezik, književnost i civilizacija;
2001-2002. godine – istraživač pripravnik, Učiteljski fakultet u Beogradu sa odeljenjem na rumunskom jeziku u Vršcu;
2000. godine – diploma profesora rumunskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Nagrade
- „Ioan Slavici“ – Godišnja nagrada Zapadnog univerziteta „Vasile Goldiš“ iz Arada, za 2011. godinu, za celokupnu naučnu aktivnost i promovisanje slike Univerziteta „Vasile Goldiš“ iz Arada u srpskom  kulturnom prostoru. Nagradu je dodelilo Ministarsvo obrazovanja, nauke, omladine i sporta Rumunije i Zapadni univerzitet „Vasile Goldiš“ iz Arada. Nagrada je urućena 15 januara 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

- Nagrada za naučni i književni doprinos u afirmisanju časopisa „Lumina“ i rumunske kulture na nacionalnom i međunarodnom planu. Nagradu dodelila Izdavačka kuća Libertatea iz Pančeva i časopis „Lumina“ povodom 65 godina od osnivanja časopisa „Lumina”, 20.10.2012. godine.

- Nagrada za najbolju knjigu u 2013. godini izdavačke kuće „Libertatea” iz Pančeva za monografiju Opinii și reflecții. Poezia românească din Voivodina (Stavovi i razmišljanja. Rumunska poezija u Vojvodini), Zrenjanin: Editura ICRV, 2013;

- Nagrada za izvrsnost (Premiul de excelență), za negovanje kulturnog nasleđa i identiteta Rumuna iz Srbije, negovanje maternjeg i rumunskog književnog jezika. Nagradu je dodelilo Društvo za rumunski jezik Vojvodine na „Književnoj koloniji”, 13. novembra 2015. godine u Devojačkom Bunaru.

- Diploma za izvrsnost (Diplomă de excelență), za negovanje rumunskog jezika i kulture van granica Rumunije. Nagradu su dodelili Ministarstvo obrazovanja i nauke Rumunije i Zapadni univerzitet „Vasile Goldiš” iz Arada, 21.04.2015. godine na 21. Međunarodnom Salonu knjiga u Novom Sadu.

- Jubilarna diploma (Diplomă aniversară), za izuzetni doprinos promovisanju kulturno-naučnih vrednosti istorijskog Banata i očuvanju etičkog, kulturnog, lingvističkog i hrišćanskog identiteta.  Diplomu je uručio Univerzitet “Eftimije Murgu” iz Rešice, Rumunija, Rumunsko društvo/fondacija za etnografiju i folklor Vojvodine i Instituta za kulturu Rumuna u Vojvodini, 26. juna 2015. godine u Rešici.

- Nagrada za najbolji zbornik s konferencije u 2015. godini za zbornik Communication, Culture, Creation – New Scientific Paradigms, urednici zbornika su Virđinija Popović, Ivana Janjić et. al., Fondacija Evropa, Novi Sad i „Vasile Goldiș” University Press, Univerzitet Vasile Goldiš u Aradu. Nagradu je dodelilo Ministarstvo nauke i prosvete Rumunije i Univerzitet Vasile Goldiš iz Arada, 17.12. 2015. Godine u okviru XXV promocije akademskih nagrada za 2015. godinu na Univerzitetu „Vasile Goldiš” iz Arada.

- Nagrada „Eminesku“ i zlatna medalja za promovisanje rumunske književnosti u inostranstvu, 14. januar 2017.godine u okviru Međunarodnog festivala „Eminesku“ održanog u Turnu Severinu

- Nagrada za izvrsnost i zlatna medalja za promovisanje rumunske kulture u inostranstvu, nagradu je uručila Biblioteka „I.B. Bibićesku“ iz Turunu Severina na svečanosti povodom 95 godina od njenog osnivanja,  14. januar 2017.godine.

- Diploma za učestvovanje u komisiji na takmičenju iz rumunskog jezika za osnovne škole u Vojvodini i zbog promovisanja rumunskog jezika i obrazovanja na rumunskom jeziku u Republici Srbiji. Diploma je uručila Ambasada Rumunije u Beogradu, 27. juna 2017. godine.

- Zahvalnica za objavljivanje naučnih i publicističkih radova u okviru Izdavačke kuće Libertatea iz Pančeva. Diploma je uručena povodom 70 godina beletristike na rumunskom jeziku u Vojvodini, 7. decembra 2017. godine.

- Jubilarna diploma povodom 100 godina od Ujedinjenja Rumunije. Nagradu je uručio Univerzitet „Vasile Goldiš“ iz Arada, u okviru Međunarodnog sajma knjiga u Novom Sadu, 7. marta 2018. Godine.

- Nagrada za književnu kritiku „Jon Miloš“, u okviru „Književne kolonije“, Lukino Selo, 07.09.2019. godine

- Diploma za izuzetne zasluge u promovisanju kulture. Nagradu dodelila Fundacija „Protopop Traian Oprea“ u Vršcu, 13. oktobra 2019. Godine.

Nastavni rad
OAS
Rumunska književnost 1 (predavanja i vežbe)
Rumunska književnost 2 (predavanja i vežbe)
Rumunska književnost 3 (predavanja i vežbe)
Rumunska književnost 4 (predavanja i vežbe)
Rumunska književnost 5 (predavanja i vežbe)
Rumunska književnost 6 (predavanja i vežbe)
Rumunska književnost 7 (predavanja i vežbe)
Rumunska književnost 8 (predavanja i vežbe)

DAS
Produbljene studije rumunske književnosti
Metodika nastave rumunskog jezika i književnosti - praksa

Naučno-istraživački rad
- Savremena rumunska književnost;
- Rumunska književnost iz Vojvodine;
- Rumunska kultura, etnologija, antropologija

Naučni i stručni projekti
2011-2019 – Učesnik na republičkom projektu „Jezici i kulture u vremenu i prostoru, finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

2016 – Odgovorno lice na projektu

 „Promovisanje rumunskog kulturnog identiteta u Republici Moldaviji i Republici Srbiji pomoću praktičnih kurseva i razmene iskustava“, finansiran od strane Departmana za relacije sa Rumunima iz celog sveta,  nosilac projekta Univerzitet u  Galaciju, Rumunija 

2017- Koordinator pokrajinskog projekta

„Jezik i književnost Rumuna i Mađara u Vojvodini danas“, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, administraciju i nacionalne manjine – nacionale zajednice, P.A. Vojvodina.

2018- Koordinator pokrajinskog projekta

„Jezik i književnost – osnova očuvanja identiteta Rumuna i Mađara u Vojvodini“, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, administraciju i nacionalne manjine – nacionale zajednice, P.A. Vojvodina.

2019 – Učesnik na međunarodnom projektu

TRANSINTELL 21-AUF/01.03.2019 «Transferts culturels et champs intellectuels transnationaux. Modernité et antimodernité à l’Ouest et à l’Est: France, Roumanie, Serbie», finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei (IFA).

Bibliografija (izbor)
Popović V.
(2013). Poezie şi joc – trei faze ale creaţiei lui Ion Barbu. U zborniku Jezici i kulture u vremenu i prostoru, I. Tematski zbornik. Urednik zbornika: Snežana Gudurić. Novi Sad:  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, str. 651-659

Popović, V. (2014). Poezia de limba română din Voivodina și postmodernismul literar. U Jezici i kulture u vremenu i prostoru, II, Novi Sad, Filozofski fakultet,  str. 215-220.

Popović, V. (2015). Importul de valori europene în literatura din Voivodina.  Analele Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir.  Seria Stiintele Limbii,Literaturii si Didactica predarii, br. 2, 2015, Eurofringes, 3rd Edition, Gender and Cultural Identity,  Bucharest September 17-19, 2015, Dimitrie Cantemir Christian University Faculty of Foreign Languages and Literatures.

Popović V. (2015).  Activitatea publicistică şi editorială în Banatul Sârbesc la începutul secolului XX. În Europa: centru şi margine, “Vasile Goldiş” Western University of Arad.  V. Arad: Gutenberg Univers, p. 45-54.

Popović V. (2015). Tablouri naturaliste în opera lui Alexandru Macedonski. In Comunication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms. Arad – Novi Sad: Vasile Goldiș University Press, Fondația Europa, Vasile Goldiș University Press, Fondația Europa, p. 706-710.

Popović V. (2016). Unele concepţii despre proza scurtă postmodernă a lui Pavel Gătăianţu, ”Studii de Știință și Cultură”, Vol. XII – Br. 3 (46), septembar, 2016, Arad, Vasile Goldis University Press, p. 169-175.

Popović V. (2016). Literatura din Voivodina în paginile ziarului „Libertatea” și revistei „Lumina”. In Mass-media in post-comunism. Mostenire, evolutie, tendinte.Ioan Laza, Florin Ardelean (coordonatori). Bucuresti: Editura Tritonic.

Popović V. (2016). Crișu Dascălu și cultura română din Voivodina. În  In honorem magistri. Crișu Dascălu -75. Timișoara: Academia Română- Filiala Timișoara& Editura David Press Print, p. 249-256

Popović V. (2017). Literatură, istorie și document. Proza de călătorie a lui Costa Roșu. In honorem magistri. Costa Roșu 70. Timișoara: Academia Română-Filiala Timișoara, Editura David Press Print & Zrenianin: Editura ICRV Zrenianin, p. 240-247.

Popović V. în colab. (2016). Literatura de călătorie în Voivodina, Studii de Știință și Cultură, Vol. XII – Nr. 2 (45), Arad, Vasile Goldis University Press, p. 141-148.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Virđinija Popović, Conferențiar universitar, Departamentul de Limba și Literatura Română

Contact
Cabinet: 272/ II
Număr de telefon: 021 459 484
E-adresa: popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs

Biografie
2017. – conferențiar universitar literatura română, Facultatea de Filosofie, Novi Sad
2012. lector universitar la Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filosofie Novi Sad;
2012 – susținerea tezei de doctorat din literatura română la Facultatea de Filosofie, Novi Sad;
2009 – magisteriu (masteratul) din literatura română, Facultatea de Filosofie, Novi Sad;
2009 – asistent, Facultatea de Filosofie, Novi Sad;
2004 - asistent preparator, Facultatea de Filosofie, Novi Sad. Domeniul: Limba română, literatură și civilizație
2003 – student postuniversitar inclus în învățământ, Facultatea de Filosofie, Novi Sad. Domeniul: Limba română, literatură și civilizație
2001-2002 – cercetător stagiar, Facultatea de Învățători, Universitatea din Belgrad
2000 – Studii de licență, Facultatea de Filosofie, Novi Sad.

Premii
2011 - Premiul pentru întreaga activitate ştiinţifică şi promovare a imaginii Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad în spaţiul cultural sârbesc acordat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Bucureşti;

2012 - diplomă de merit pentru contribuţiile literare, artistice şi ştiinţifice la afirmarea revistei „Lumina” şi culturii româneşti pe plan naţional şi internaţional acordată de Editura Libertatea din Panciova şi revista „Lumina”;

2015- Diplomă de excelență pentru păstrarea limbii și culturii române în afara graniței României. Premiul este înmânat de Ministerul de Educație și Știință a României și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, pe 21.04.2015. la Salonul internațional de carte din Novi Sad, ediția a XXI –a;

2015- Diplomă aniversară pentru păstrarea și promovarea deosebită a valorilor cultural-științifice a Banatului istoric și în păstrarea identității etice, culturale, lingvistice și creștine. Diploma este decernată de Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița și Fondația/ Societatea de Etnografie și Folclor din Voivodina și Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina pe 26 iunie 2015 la Reșița;

2015- Premiu pentru cel mai bun volum de la conferință în anul 2015 pentru volumul de lucrări Communication, Culture, Creation – New Scinetific Paradigms, redactorii volumului sunt Virginia Popović, Ivana Janjić, Speranța Milancovici și Eugen Gagea, Editura Fundația Europa, Novi Sad și Editura  „Vasile Goldis” University Press, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad. Premiul este înmânat de Ministerul de Educație și Știință a României și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pe 17. 12. 2015. În cadrul celei de-a XXV-a promoție a premiilor academice pentru anul 2015 la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad;

2017 - Premiul „Eminescu” și medalia de aur pentru promovarea literaturii române în străinătate, 14 ianuarie 2017, premiul este decernat în cadrul Festivalului internațional ”Eminescu” care s-a desfășurat la Turnu Severin, premiul este înmânat de acad. Mihai Cimpoi.

2017- Premiul de excelență și medalia de aur pentru promovarea culturii române în străinătate, prmiul este acordat de Biblioteca ”I.G.Bibicescu” din Turnu Severin cu ocazia a 95 ani de la înființarea ei.

2017 - Diplomă de apreciere pentru participarea la olimpiadelor de limba română și promovarea învățării limbii române în Republica Serbia. Diploma a fost înmânată de doamna ambasador, al României în Republica Serbia, Oana Cristina Popa, Belgrad, 27 iunie 2017.

2017 - Diplomă de gratitudine pentru publicararea lucrărilor științifice și publicistice în cadrul Editurii Libertatea din Panciova. Diploma este înmânat cu ocazia sărbătoririi a 70 de ani de beletristică în limba română în Voivodina, 7 decembrie, Panciova. 

2017 – Diplomă de apreciere, Festivalul internațional al poețilo tineri ”Masta i snovi”, Premiul este acordat de Centrul de Cultură Sirmiumart din Sremska Mitrovica, 31 mai 2017.

2017 -  „Diplomă de excelență” a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, acordată de Rectorul Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci și prof. Vasile Man, coordonatorul Colocviului Internațional „Europa: centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”.

2018 – Diplomă de excelență – Acordată de Universitatea Vasile Goldiș din Arad, în cadrul Târgului de Carte din Novi Sad.

2018 – Diplomă omagială, cu ocazia a 100 de ani de la Unire, înmânată de Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, în cadrul Salonului de carte din Novi Sad, luna martie.

2018 – Premiul de excelență, acordat de Societatea de Limba Română din Voivodina, în cadrul simpozionului internațional ”Memorial Radu Flora”, Zrenianin, 5 septembrie.

2019 – Premiul pentru critică „Ion Miloș”, decernat de Societatea de Limba Română la Colonia Literară, Lukino Selo, 7.09.2019.

2019 – Diplomă de merit pentru promovarea culturii și tradițiilor românești. Premiul a fost avordat de Fundația  „Protopop Traian Oprea“ din Vârșeț pe 13. Octombrie 2019.

Munca pedagogică
Licență

Literatura română 1 (predare+ sempredavanja i vežbe)
Literatura română 2 (curs + seminar)
Literatura română 3 (curs + seminar)
Literatura română 4 (curs + seminar)
Literatura română 5 (curs + seminar)
Literatura română 6 (curs + seminar)
Literatura română 7 (curs + seminar)
Literatura română 8 (curs + seminar)
Masterat
Studii aprofundate de literatura română
Metodica învățării limbii și literaturii române- practica

Naučno-istraživački rad
◦ Literatura română contemporană;
◦ Literatura română din Voivodina;
◦ Cultură, etnologie, antropologie.

Proiecte

2011-2019 – Participant la proiectul național  „Jezici i kulture u vremenu i prostoru” („Limbi şi culturi în timp şi spațiu”), finanţat de Ministerul Educației şi Ştiinţei din Serbia.

2016 – Responsabil de proiect

 „Promovarea valorilor cultural-identitare românești în Republica Moldova și Serbia prin cursuri de formare/perfecționare și schimburi de experiență”, finanțat de Departamentul de Relații pentru Românii de Pretutindeni, proiect inițiat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

2017- Coordonator de proiect

„Limba și literatura românilor și maghiarilor din Voivodina azi”, finanțat de Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Voivodina.

2018- Coordonator de proiect

„Limba și literatura – bazele păstrării identității românilor și maghiarilor din Voivodina”, finanțat de Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Voivodina.

2019 – Participant proiect internațional

TRANSINTELL 21-AUF/01.03.2019 «Transferts culturels et champs intellectuels transnationaux. Modernité et antimodernité à l’Ouest et à l’Est: France, Roumanie, Serbie», finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei (IFA).

Proiecte

2011-2019 – Participant la proiectul național  „Jezici i kulture u vremenu i prostoru” („Limbi şi culturi în timp şi spațiu”), finanţat de Ministerul Educației şi Ştiinţei din Serbia.

2016 – Responsabil de proiect

 „Promovarea valorilor cultural-identitare românești în Republica Moldova și Serbia prin cursuri de formare/perfecționare și schimburi de experiență”, finanțat de Departamentul de Relații pentru Românii de Pretutindeni, proiect inițiat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

2017- Coordonator de proiect

„Limba și literatura românilor și maghiarilor din Voivodina azi”, finanțat de Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Voivodina.

2018- Coordonator de proiect

„Limba și literatura – bazele păstrării identității românilor și maghiarilor din Voivodina”, finanțat de Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Voivodina.

2019 – Participant proiect internațional

TRANSINTELL 21-AUF/01.03.2019 «Transferts culturels et champs intellectuels transnationaux. Modernité et antimodernité à l’Ouest et à l’Est: France, Roumanie, Serbie», finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei (IFA).

Bibliografija (selecție din lucrări)
Popović V.
(2013). Poezie şi joc – trei faze ale creaţiei lui Ion Barbu. U zborniku Jezici i kulture u vremenu i prostoru, I. Tematski zbornik. Urednik zbornika: Snežana Gudurić. Novi Sad:  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, str. 651-659

Popović, V. (2014). Poezia de limba română din Voivodina și postmodernismul literar. U Jezici i kulture u vremenu i prostoru, II, Novi Sad, Filozofski fakultet,  str. 215-220.

Popović, V. (2015). Importul de valori europene în literatura din Voivodina.  Analele Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir.  Seria Stiintele Limbii,Literaturii si Didactica predarii, br. 2, 2015, Eurofringes, 3rd Edition, Gender and Cultural Identity,  Bucharest September 17-19, 2015, Dimitrie Cantemir Christian University Faculty of Foreign Languages and Literatures.

Popović V. (2015).  Activitatea publicistică şi editorială în Banatul Sârbesc la începutul secolului XX. În Europa: centru şi margine, “Vasile Goldiş” Western University of Arad.  V. Arad: Gutenberg Univers, p. 45-54.

Popović V. (2015). Tablouri naturaliste în opera lui Alexandru Macedonski. In Comunication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms. Arad – Novi Sad: Vasile Goldiș University Press, Fondația Europa, Vasile Goldiș University Press, Fondația Europa, p. 706-710.

Popović V. (2016). Unele concepţii despre proza scurtă postmodernă a lui Pavel Gătăianţu, ”Studii de Știință și Cultură”, Vol. XII – Nr. 3 (46), septembrie, 2016, Arad, Vasile Goldis University Press, p. 169-175.

Popović V. (2016). Literatura din Voivodina în paginile ziarului „Libertatea” și revistei „Lumina”. In Mass-media in post-comunism. Mostenire, evolutie, tendinte.Ioan Laza, Florin Ardelean (coordonatori). Bucuresti: Editura Tritonic.

Popović V. (2016). Crișu Dascălu și cultura română din Voivodina. În  In honorem magistri. Crișu Dascălu -75. Timișoara: Academia Română- Filiala Timișoara& Editura David Press Print, p. 249-256

Popović V. (2017). Literatură, istorie și document. Proza de călătorie a lui Costa Roșu. In honorem magistri. Costa Roșu 70. Timișoara: Academia Română-Filiala Timișoara, Editura David Press Print & Zrenianin: Editura ICRV Zrenianin, p. 240-247.

Popović V. în colab. (2016). Literatura de călătorie în Voivodina, Studii de Știință și Cultură, Vol. XII – Nr. 2 (45), Arad, Vasile Goldis University Press, p. 141-148.

 

Vrh strane