Јована Чикић

Јована Чикић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 336
Број телефона: 021 485 39 08
Е-адреса: jovana.cikic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Јована Чикић (1978) дипломирала је на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду (2003), магистарску тезу одбранила на Студијског групи за социологију села Пољопривредног факултета у Новом Саду (2008), а титулу доктора социолошких наука стекла на матичном факултету (2012). До сада је била запослена на Пољопривредном факултету у Новом Саду (2003-2013) у истраживачким и научним звањима, Природно-математичком факултету у звању доцента (2013-2014), а од 2014. године запослена је на Филозофском факултету као наставник за ужу научну област Социологија.

Јована Чикић је чланица уредништва Социолошког прегледа (2017- ). Била је координатор рада Новосадског социолошког клуба (2015-2017). Чланица је  Српског социолошког друштва и Социолошког друштва Србије и Црне горе. Говори, чита и пише енглески језик.

Наставни рад
Социологија породице – ОАС Социологија
Социјална патологија – ОАС Социологија
Социологија хране – ОАС Социологија
Социјални развој и планирање – ОАС Социјални рад
Системи социјалне сигурности – ОАС Социјални рад
Државно уређење Србије – ОАС Журналистика
Социјално планирање и социјални развој – МАС Социологија у социјалној заштити
Системи социјалне сигурности – МАС Социологија у социјалној заштити
Социологија образовања – МАС Социологија
Социологија туризма – ДС Социологија

Научно-истраживачки рад
Јована Чикић бави се социолошким истраживањима породице, туризма, села, образовања. До сада је у (ко)ауторству објавила три монографије и више од 80 научних радова у домаћим и иностраним часописима и тематским зборницима. Учествовала је на више од 25 научно-истраживачких и стручних пројеката као руководилац и/или члан пројектног тима, као и на више од 35 домаћих и међународних научних скупова.

 Библиографија (избор)

  1. Čikić, Jovana, Tamara Jovanović, Мarina Nedeljković. 2018. Business and/or Pleasure – gender (in)equalities in rural tourism in Vojvodina. Journal of Agricultural Science and Technology, 20: 1341-1352.
  2. Jована. 2018. Породична газдинства на раскршћу: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције. Нови Сад: Филозофски факултет (електронско издање), ISBN 978-86-6065-458-0, URL http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-458-0; стр. 1-294.
  3. Чикић, Јована, Ана Билиновић-Рајачић. 2018. Новија истраживања породице у „Социолошком прегледу“ – допринос јачању дисциплине. Социолошки преглед. 52 (1): 216-251, doi: 10.5937/socpreg52-16270. 
  4. Čikić, Jovana. 2017. Biološka reprodukcija porodičnih gazdinstava: iz perspektive ruralnog rodnog režimа. Sociologija. 59 (1): 102-123, doi: 10.2298/SOC1701102C.
  5. Čikić, Jovana, Marica Petrović. 2015. Rural Families аnd Households in Post-Socialist Transition: Serbian Experience. Eastern European Countryside. 21: 35-62.
  6. Čikić, Jovana, Tamara Jovanović. 2015. Difuzija znanja i razvoj ruralnog turizma u Vojvodini. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet. ISBN 978-86-7031-383-5.
  7. Чикић, Јована. 2014. Образовна структура и постсоцијалистичка транзиција – српско искуство. Теме. 38 (3): 1037-1057.
  8. Čikić, Jovana. 2012. Participacija građana u sistemu zaštite životne sredine lokalne društvene zajednice. Sociologija. 54 (3): 549-566. 
  9. Čikić, Jovana; Živojin Petrović. 2012. Nongovernmental Organizations and the Local Environmental Policy: Case Study for the City of Novi Sad (Serbia). In: Mihailović, Dragutin (ed.) Esseys on Fundamental and Applied Environmental Topics. New York: Nova Publishers. p. 333-352.
  10. Čikić, Jovana, Živojin Petrović. 2010. Organska proizvodnja i poljoprivredna gazdinstva Srbije – ruralnosociološka analiza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet. ISBN 978-86-7520-187-8.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране