Ана Пајванчић Цизељ

Ана Пајванчић-Цизељ, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 249
Број телефона: 0214853911
E-адреса: ana.pajvancic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Ана Пајванчић – Цизељ је дипломирала (2008), мастерирала (2009) и докторирала (2015) на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду. На истом факултету запослена је од 2008. године а од 2016. у звању доцента. Као стипендисткиња Аустријске академије наука, у 2017. години боравила је на Универзитету за природне ресурсе у бионауке у Бечу, истражујући интер-урбани трансфер модела родно сензитивног града у Европи. Има више од 10 година предавачког и истраживачког искуства у области социологије. Учествовала је на бројним пројектима и сарађивала са различитим домаћим и међународним организацијама и институцијама. Координаторка је Центра за социолошка истраживања у Новом Саду. Чланица је Социолошког друштва Србије и Црне Горе, Секције за Феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета, Интернационалне социолошке асоцијације, секције за Социологију урбаног и регионалног развоја  и секције Жене у друштву. Говори енглески и немачки језик.

Наставни рад
Основне студије:
Социологија града
Социологија окружења
Социологија рода
Глобални урбани процеси
Екологија града

Мастер студије:
Урбана друштва: Савремени проблеми

Докторске студије:
Социологија града
Социологија окружења

Научно-истраживачки рад
Бави се истраживањима у области социологије града, окружења и рода као и темама које се налазе на пресеку ових дисциплина (феминистичке урбане студије, одрживи урбани развој и слично). У последње време посебно се бави урбаним наслеђем, глобалним урбаним процесима и интер-урбаним мрежама на Балкану и европској (полу)периферији.

 Библиографија (избор)

  • Tatjana Đurić Kuzmanović, Ana Pajvančić – Cizelj (2018) Economic violence against women: Testimonies from the Women’s Court in Sarajevo. European Journal of Women’s studies. Online first
  •  Ana Pajvančić – Cizelj, Marina Hjuson (2018) Urbanization and urban planning at the European semiperiphery: Unintended gender consequences. Sociologija. Vol. 60. Br. 1: 275-287.
  • Ana Pajvančić – Cizelj, Dušan Ristić, Dušan Marinković (2019) Culture – led urban transformation and urban heritage in the post-socialist city: The case of Petrovaradin Fortress in Novi Sad. In Nebojša Čamprag (ur.) Three decades of post-socialist transition, Darmstadt: Urban Morphosis Lab and Technische Universität Darmstadt. U štampi.
  • Ana Pajvančić-Cizelj, Dušan Ristić, Dušan Marinković (2019) Heritage Interpretation in the Public Discourse: The Case of Petrovaradin Fortress. In Goran Tomka,Višnja Kisić, Loes Veldpau  (Eds). Dossier Petrovaradin Managing Historic Urban Landscapes. Novi Sad: Faculty of sport and tourism, Novi Sad, Serbia Europa Nostra, Belgrade, Serbia Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Novi Sad, Serbia: 48-58.          
  • Ana Pajvančić – Cizelj (2019) Struggling with the title: Capital of culture at the superperiphery of Europe. In: Urban changes after transformation – actors and processes in the post-socialist city, Jelisaveta Petrović & Vera Backović (eds.). U štampi.
  • Ana Pajvančić – Cizelj (2018) Kamp iznutra: životne priče izbeglica sa Balkanske rute. Sociologija. Vol. LX (2018), N° 4: 838-855.
  • Ana Pajvančić – Cizelj (2017) Globalni urbani procesi: stanja, koncepti i alternative. Novi Sad: Mediterran Publishing.
  • Ana Pajvančić – Cizelj, Katarina Maksimov (2016) Sociološki aspekti proučavanja i revitalizacije graditeljskog nasleđa. Sociologija i prostor. 54 (2016) 206 (3): 247-263.
  • Ana Pajvančić – Cizelj (2015). Sociologija okruženja između klasične sociološke tradicije i nove ekološke paradigme. Sociološki pregled. 49 (1):2-24.
  • Ana Pajvančič, Dušan Ristić (2011) Ekološka svest stanovnika vojvođanskih gradova na Dunavu, Teme, 35 (2): 549-568.

Google scholar profile, Academia edu profile, Karton naučnog radnika

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране