Драгица Кољанин

Драгица Кољанин, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 279
Број телефона: 021 485-3940
Е-адреса: dragica.koljanin@ff.uns.ac.rs

Биографија
Студије Историје на Филозофском факултету у Новом Саду завршила је 1981. године. Радила је као наставник историје у ОШ,,Петар Кочић“ у Козлуку. Од 1982. је запослена у Институту за историју Филозофског факултета у Новом Саду као асистент у научном раду за Савремену историју Војводине. Магистарске студије из историје Југославије завршила на Филозофском факултету у Београду и магистрирала 1997. са радом  Везе Народноослободилачког покрета  Срема и источне Босне 1941-1944.године. За асистента у настави за предмет Историја Југославије је изабрана 1990, а за асистента на предмету Методика наставе историје је изабрана 2002. Докторску тезу  Историја Југославије у уџбеницима  за основне школе у Србији  1929-1952. године  је одбранила 2010. на Филозофском факултету у Новом Саду. Изводи наставу на основним, мастер и докторским студијама. Ментор је и члан комисија на мастер и докторским студијама. Континуирано учествује на националним и покрајинским  научно-истраживачким и стручним пројектима, на научним скуповима у земљи и иностранству, као и у активностима везаним за реформу образовања и унапређење наставе историје на свим нивоима. У Друштву дидактичара Србије води секцију за наставу историје.

Наставни рад
ОАС

Методика наставе историје I
Методика наставе историје I
Историја Југославије у уџбеницима
Филм у настави историје
Просвета и школство на окупационим подручјима у Србији (1941-1944)
Инклузивно образовање и настава историје

МАС
Нови медији у настави историје
Методичка пракса
Методологија проучавања модерне историје

ДС
Настава историје у XIX и XX веку у Србији

Научно-истраживачки рад
Предмет научног интересовања и истраживања је историја 20.века, историја Југославије у периоду између два светска рата и у Другом светском рату, различити аспекти друштвене историје у југословенској држави, историја Војводине, историја школства и наставе историје, као и уџбеника за основне и средње школе. Друго истраживачко поље је методика наставе историје, њен историјски и савремени развој са нагласком на оцењивање и евалуацију, на активне методе у настави историје, циљеве и стратегију образовања у Србији. Бави се и питањима коришћења историјских извора у настави, развијања критичког мишљења, функцијом уџбеника историје, као и односом историје као научне дисциплине и школског предмета.

 Библиографија (избор)
- Изграђивање идентитета: историја Југославије у уџбеницима за основне школе у Србији 1929-1952, Филозофски факултет, Одсек за историју, Нови Сад  2013 [тј.] 2014, 359.  ISBN 978-86-6065-202-9
-  Функционално повезивање устаничких области Срема и источне Босне 1941-1944. године, у: Балкан и Панонија кроз историју, Нови Сад, 2006, 397-409. ISSN: 86-80271-35-7  УДК: 94(497.113)``1941/1944``
- Правни положај основног школства у Војводини 1919-1929, у: Српско-мађарски односи кроз историју, Нови Сад 2007, 335-347. ISSN:978-86-80271-70-5 УДК:727.11(497.113)``1919/1929``
- Од сарадње до сукоба. Устанички покрети у источној Босни јули 1941-фебруар 1942, Војноисторијски гласник, бр. 2/2009, 97-116. ISSN: 0042-8442 УДК:355.48 (497.15)``1941/1942``(093.2)
- Методичко образовање студената на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду, у: Криза и перспектива знања и науке, Наука и савремени универзитет, Тематски зборник радова,Универзитет у Нишу,Филозофски факултет, Ниш 2012, 253-265.  ISBN 978-86-7379-256-1       УДК 371.3:94 :378(497.11 Нови Сад)            
- У служби ,,новог поретка’’. Основно школство и уџбеници историје у Србији (1941-1944), Истраживања, бр. XXI, Нови Сад 2010,  395-415. ISSN: 0350-2112     UDC 371.3::94(497.11)(075.2)’’1941/1944``
- ,,Novi jugoslovenski patriotizam’’: Ideološke osnove prosvetne politike u Jugoslaviji (1945-1952), u: Izvori o istoriji i kulturi Vojvodine, Zbornik radova 2, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za istoriju, Novi Sad 2010, 235-250.  ISBN 978-86-6065-054-4    UDC:37.014.5:316.75(497.1)“1945/1952”
- Dunavsko narodno pozorište u okupiranoj Srbiji 1941-1944, u: Živančević-Sekeruš, I.−Šimunović-Bešlin, B. & Milanović, Ž. (ured.) Osmi međunarodni interdisciplinarni simpozijumSusret kultura: Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad 2016, 91-102. UDK 930.85(497.11)“1941/1944“ ISBN 978-86-6065-391-0
- Methodological and Motivational Basis of History Textbooks for Primary Schools in the Kingdom of Yugoslavia (1918-1941). Istraživanja, 26, Novi Sad 2015,133-146. Doi:10.19090/i2015.26. ISSN: 0350-2112   UDC: 37(497.1)    94(497.1)“1918/1941“
- The Function of History Textbooks for Primary Schools in Building New Identity and Historical Consciousness in the Yugoslav State (1918-1941), u: Lazarević, Z.−Shiba, N. & Kenta, S. (eds.) (2018). The 20th Century Through Historiographies and Textbooks:Chapters from Japan, East Asia, Slovenia and Southeast Europe, Zbirka Vpogledi, 21. Ljubljana: Institut za novejšo zgodovino 2018, 45-64. ISBN: 978-961-6386-89-0      UDC:94(100)”19 “(082)

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране