prof. dr Bojana Dinić

Vanredni profesor
Odsek za psihologiju
485-3919
Scientific Area Psihologija
Promotion Date April 24, 2020

Predmeti

14DPPS35 Savremeni trendovi u psihometriji
14DPPS4 Odabrane teme iz metodologije psiholoških istraživanja
14PSPS017 Psihometrija 2
14PSPS113 Testiranje u nastavi
14PSPS120 Principi psihološkog testiranja
14PSPSO12 Psihometrija 1
15IOP005 Studijsko istraživački rad
15KP001 Studijsko istraživački rad
15MOP003 Studijsko istraživački rad
15MP019 Evaluacija psiholoških mernih instrumenata
15MP023 Psihologija nasilja
15MRP005 Studijsko istraživački rad
15NJNJ070 Testiranje u nastavi
15SLSL038 Testiranje u nastavi
15SRD5 Uvod u psihologiju
15SRDM3 Studijsko istraživački rad
15SRDM6 Psihologija nasilja

Bibliografija

Journal papers

The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language.

J. Međedović, P. Čolović, B. M. Dinić, S. Smederevac, The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language., JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT, Vol. 101, No. 1, pp. 25 - 31, 2019

Autori Janko Međedović, Petar Čolović, Bojana Dinić, and Snežana Smederevac
Godina 2019
DOI 10.1080/00223891.2017.1370426
Časopis JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT
Volumen 101
Broj 1
Strana od 25
Strana do 31

Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis.

B. M. Dinić, T. Jevremov, Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis., CURRENT PSYCHOLOGY: RESEARCH AND REVIEWS, pp. - - -, 2019

Autori Bojana Dinić and Tanja Jevremov
Godina 2019
DOI 10.1007/s12144-019-00250-9
Časopis CURRENT PSYCHOLOGY: RESEARCH AND REVIEWS
Strana od -
Strana do -

Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression

B. M. Dinić, S. Smederevac, Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression, Zeitschrift für Psychologie, Vol. 227, No. 3, pp. 225 - 229, 2019

Autori Bojana Dinić and Snežana Smederevac
Godina 2019
DOI 10.1027/2151-2604/a000381
Časopis Zeitschrift für Psychologie
Volumen 227
Broj 3
Strana od 225
Strana do 229

When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories.

B. M. Dinić, S. Smederevac, When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories., PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, Vol. 134, pp. 314 - 320, 2018

Autori Bojana Dinić and Snežana Smederevac
Godina 2018
DOI 10.1016/j.paid.2018.06.028
Časopis PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
Volumen 134
Strana od 314
Strana do 320

Serbian adaptations of the Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) and Short Dark Triad (SD3).

B. M. Dinić, B. Petrović, P. K. Jonason, Serbian adaptations of the Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) and Short Dark Triad (SD3)., PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, Vol. 134, pp. 321 - 328, 2018

Autori Bojana Dinić, Boban Petrović, and Peter K. Jonason
Godina 2018
DOI 10.1016/j.paid.2018.06.018
Časopis PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
Volumen 134
Strana od 321
Strana do 328

Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences.

B. M. Dinić, A. Wertag, Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences., PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, Vol. 123, pp. 44 - 49, 2018

Autori Bojana Dinić and Anja Wertag
Godina 2018
DOI 10.1016/j.paid.2017.11.003
Časopis PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
Volumen 123
Strana od 44
Strana do 49

Five-factor model best describes Narcissistic Personality Inventory across different item response formats.

B. M. Dinić, A. Vujić, Five-factor model best describes Narcissistic Personality Inventory across different item response formats., PSYCHOLOGICAL REPORTS, Vol. 122, No. 5, pp. 1946 - 1966, 2018

Autori Bojana Dinić and Aleksandar Vujić
Godina 2018
DOI 10.1177/0033294118794404
Časopis PSYCHOLOGICAL REPORTS
Volumen 122
Broj 5
Strana od 1946
Strana do 1966

Aggressiveness in the HEXACO personality model.

V. Sokolovska, B. M. Dinić, A. Tomašević, Aggressiveness in the HEXACO personality model., PSIHOLOGIJA, Vol. 51, No. 4, pp. 449 - 468, 2018

Autori Valentina Sokolovska, Bojana Dinić, and Aleksandar Tomašević
Godina 2018
DOI 10.2298/PSI170705022S
Časopis PSIHOLOGIJA
Volumen 51
Broj 4
Strana od 449
Strana do 468

Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT) [Evaluation of Buss-Perry Aggression questionnaire with Item response theory (IRT)]

B. Dinić, B. Janičić, Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT) [Evaluation of Buss-Perry Aggression questionnaire with Item response theory (IRT)], PSIHOLOGIJA, Vol. 45, No. 2, pp. 189 - 207, 2012

Autori Bojana Dinić and Bojan Janičić
Godina 2012
Časopis PSIHOLOGIJA
Volumen 45
Broj 2
Strana od 189
Strana do 207

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

 • Efekti crta Mračne tetrade i etičke kulture u organizaciji na sklonost ka korupciji, Lidija Komanović, 29.09.2023.
 • Relacije između Mračne tetrade i karakteristika počinjenih krivičnih dela kod osuđenika, Marijana Rođenkov, 29.09.2023.
 • Porodična studija: Kulturna transmisija strategija emocionalne regulacije s roditelja na decu odrasle dobi, Mila Blažić, 26.09.2023.
 • Efekti samopoštovanja i roditeljske uključenosti na izloženost i vršenje digitalnog nasilja kod učenika srednjih škola, Biljana Roksandić, 27.12.2022.
 • Povezanost crta Mračne tetrade i predrasuda prema migrantima: medijatorska uloga političke orijentacije, Aleksandar Gabona, 20.12.2022.
 • Povezanost crta Mračne tetrade i percepcije etičke klime u organizaciji sa načinima rešavanja etičkih dilema na poslu, Milena Knežević, 31.10.2022.
 • Izloženost digitalnom nasilju pre, tokom i posle COVID-19 pandemije kod učenika osnovne škole: zaštitni faktori i faktori rizika, Jelisaveta Sanadrović, 28.10.2022.
 • Relacije između crta Mračne tetrade i verovanja u teorije zavere: medijatorski efekti kognitivnih stilova, Anamarija Došenović, 26.10.2022.
 • Moderatorska uloga utilitarističkog suđenja na odnos između crta Mračne tetrade i COVID-19 protektivnih ponašanja, Kristina Malacko, 26.10.2022.
 • Stepen standardizacije stručne terminologije u psihologiji u akademskom diskursu: osvrt iz ugla prevodioca, Milena Lakić, 13.10.2022.
 • Relacije između crta Mračne tetrade i psihopatoloških crta ličnosti, Nevena Škorić, 25.01.2022.
 • Efekti crta Mračne tetrade i strategija rešavanja konflikata na zadovoljstvo partnerskim odnosima, Danilo Drobnjak, 18.01.2022.
 • Relacije crta Mračne tetrade sa tradicionalnim i sajber oblicima proganjanja, Ivana Branković, 17.12.2021.
 • Vreme latencije kao indikator davanja socijalno poželjnih odgovora na upitnicima ličnosti, Luna Radević, 14.10.2021.
 • Medijatorski efekti mehanizama prevladavanja stresa u odnosu između crta Mračne tetrade i psihološkog distresa, Nataša Kovačević, 28.09.2021.
 • Relacije crta Mračne tetrade i domena self-koncepta, Sanja Đošan, 14.09.2021.
 • Relacije partnerskog nasilja i crta Mračne tetrade, Danica Radosavljević, 15.07.2021.
 • Mračna tetrada i predrasude: Medijacioni efekat procene pretnje, Miroslav Milosavljević, 13.10.2020.
 • Efekti bazičnih i mračnih crta ličnosti na prilagođenost na starost kod korisnika gerontoloških centara, Lila Kovač, 25.09.2020.
 • Relacije crta Mračne trijade i sindroma profesionalnog sagorevanja kod socijalnih radnika, Katarina Živković, 16.09.2020.
 • Relacije između Mračne tetrade i proaktivne i reaktivne agresije: Medijatorski efekti hostilnih interpretacija i agresivnih uverenja, Jovana Mandarić, 10.09.2020.
 • Relacije dimenzija narcizma i ljubavnih stilova, Anđelka Jovanović, 10.09.2020.
 • Relacije crta Mračne tetrade i aleksitimije, Anđela Cmiljanić, 26.06.2020.
 • Relacije agensnog i komunalnog narcizma sa prosocijalnom ličnošču kod adolescenata, Vesna Petković, 29.05.2020.
 • Validacija Skale za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti kod odraslih – ček-lista simptoma (ASRS), Aleksandar Batoćanin, 30.09.2019.
 • Odnos narcizma i samoefikasnosti u različitim životnim domenima, Nevena Radojević, 24.09.2019.
 • Efekti osobina ličnosti i Mračne tetrade na psihopatološke probleme kod osuđenika, Tijana Brzić, 25.10.2018.
 • Uloge u elektronskom nasilju kod dece starijeg osnovnoškolskog uzrasta: relacije sa vaspitnim stavovima roditelja i nekim karakteristikama porodice, Tünde Karácsonyi, 03.10.2018.
 • Validacija srpske adaptacije Inventara narcističke ličnosti (NPI), Aleksandar Vujić, 30.10.2017.
 • Relacije između anksioznosti i pristrasnosti u pažnji prema emocionalno zasićenim sadržajima, Emilija Drobnjaković, 02.10.2017.
 • Moderatorski i medijatorski efekat ruminacija o besu u odnosu između agresivnosti i proaktivne-reaktivne agresije, Tihomira Stanojević, 30.06.2016.
 • Struktura relacija između dimenzija porodičnog okruženja i osobina ličnosti, Jasena Gligović, 15.12.2015.
 • Relacija strategija emocionalne regulacije i dimenzije impulsivnosti, Grozda Stojanović, 13.07.2015.
Vrh strane