prof. dr Damir Smiljanić

Redovni profesor
Odsek za filozofiju
021/485-3860
Scientific Area Filozofske nauke
Promotion Date March 21, 2017

Predmeti

15DFO15 Filozofija jezika
15ZM005 Filozofija kulture
15INT19 Filozofija jezika
15FD1 Filozofska metodologija
15FD19 Filozofija duha
15FLFL010 Teorija saznanja
15FLFL014 Opšta metodologija
15FLFL028 Epistemologija medija
15FLFL039 Filozofija jezika
15FLFL047 Filozofija duha
15FM001 Filozofska metodologija
15FM011 Metodika filozofske propedeutike
15FM012 Studijsko istraživački rad

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Problem kvalija iz ugla Persove antikartezijanske epistemologije, Aleksandar Risteski, 10.09.2022.
 • Narativni metod u savremenoj filozofiji jezika, Nemanja Mićić, 11.12.2019.
 • Problem prediktivnog jaza: Status anomalija u Kantovoj naučnoj metodologiji i epistemologiji, Goran Rujević, 20.11.2019.
 • Hermeneutička kritika jezika medija, Andrea Ratković, 20.09.2016.

Master akademske studije drugog stepena

 • Epistemologija recepcije filma s posebnim osvrtom na stvaralaštvo Ingmara Bergmana, David Menčik, 27.09.2023.
 • Pojam ispovedničkog diskursa, Ana Bošnjaković, 14.07.2022.
 • Filozofska odbrana propagande, Petar Škrbić, 12.07.2022.
 • Procesna filozofija kao kritika metafizike supstancijalnosti, Filip Stanojević, 22.10.2021.
 • Ništavilo svesti: egzistencijalno-dijalektički pristup u filozofiji duha, Nikola Ačanski, 16.07.2021.
 • Bioetički problemi iz ugla naučne fantastike., Zorica Mijartović, 30.09.2019.
 • Ideje opovrgljivosti i istinolikosti u Poperovoj filozofiji nauke, Dorotej Nešković, 27.09.2019.
 • Nelagodna svest: Kritika redukcionizma u savremenoj filozofiji duha, Igor Janković, 30.10.2018.
 • Problem metode kod Hegela, Vuksan Šajnović, 18.10.2018.
 • Razlika svesti i svesnosti : Metod konstrukcije svesti u filozofiji duha, Andrija Jurić, 11.10.2018.
 • Logos i kriza filozofije .Metafilozofska rasprava, Vanja Lukić, 09.10.2018.
 • Ime kao metafora.Komparacija koncepcije jezika kod Platona ,Ničea i Vitgenštajna, Marija Dokić, 20.10.2017.
 • Odnos pojedinca i celine :bioetičko istraživanje, Miroslav Milojević, 14.06.2017.
 • Status iracionalnog u filozofiji Nikolaja Hartmana, Irena Karadarević, 03.03.2017.
 • Kantov i Džejmsov epistemički subjektivizam, Jovana Nešković, 14.10.2016.
 • Epistemološki anarhizam i budućnost naučnog znanja, Marko Damnjanović, 12.10.2016.
 • „Psihologizam u novovekovnoj britanskoj filozofiji“, Aleksandra Biberdžić, 01.10.2016.
 • "Poreklo i posledice rodne diskriminacije od antike do modernog doba", Biljana Savić, 20.09.2016.
 • Odnos Dostojevskog i Ničea: tipovi nihiliste i pojam natčoveka, Sara Kresojević, 19.09.2016.
 • Djuijeva pragmatistička teorija estetskog iskustva, Dušan Milenković, 19.09.2016.
 • Problem privatnog jezika kod Vitgenštajna, Miloš Nikodijević, 19.09.2016.
 • Hegelov uticaj na Diltajevo zasnivanje duhovnih nauka, Aleksandra Radulović, 30.06.2016.
 • Metafizičko mišljenje u pragmatizmu Persa i Džejmsa, Aleksandar Risteski, 12.10.2015.
 • Shvatanje bolesti kod Jaspersa, Frojda i Fukoa, Sanja Blagojević, 28.09.2015.
 • Ključne tačke Deridine filozofije, Bojan Simić, 23.02.2015.
 • Koncepcija znanja u Platonovoj i novovekovnoj filozofiji, Siniša Vazmić, 25.11.2014.
 • Problem vrednovanja čovekovog života i odgovori utilitarizma, Milica Janjatović, 21.11.2014.
 • Vitgenštajn i mogućnosti izricanja neizrecivog, Danilo Šajnović, 16.10.2014.
 • Pragmatizam i jezički obrt u nemačkoj filozofiji, Milan Vukadinović, 16.10.2014.
 • Filozofski osnovi psihoanalize, Milan Popov, 16.07.2014.
 • Eksternalizam i internalizam u Murovoj analitičkoj epistemologiji, Jelena Halas, 16.07.2014.
 • Transformacije hermeneutike. Istorijski-filozofski osvrt na hermeneutičke koncepcije, Andrea Ratković, 14.10.2010.
 • Odnos jezika i smisla iz perspektive hermeneutičke, logicističke i pragmatističke filozofije, Mirjana Krnić, 20.05.2009.

Osnovne akademske studije prvog stepena

 • Homo metaphoricus: Ničeov doprinos filozofiji jezika, Marija Kujundžić, 02.10.2023.
 • Filozofski pristup problemu klimatskim promenama, David Menčik, 29.09.2022.
 • Aporetički pristup u filozofiji s posebnim osvrtom na Platona, Hartmana i Vitgenštajna, Katarina Milojević, 29.09.2022.
 • Spektakl kao obilježje modernog društva, Žarko Cicović, 23.09.2022.
 • S one strane uma: filozofska subverzivnost antipsihijatrije, Galina Orčić, 10.06.2022.
 • Metod i skepsa u Dekartovoj filozofiji, Maja Bulović, 10.09.2021.
 • Biti opažen kao epistemički princip savremenih medija, Nenad Ranković, 09.10.2020.
 • Osnovne crte Fojerbahovog kritičkog mišljenja, Jasmina Graovac, 17.01.2020.
 • Od pojma zdravlja u filozofiji do filozofije zdravlja, Vuk Trnavac, 10.10.2019.
 • Komparacija fenomenološkog i scijentističkog pritupa u filozofiji duha, Nikola Ačanski, 04.10.2019.
 • Problem redukcionizma u analitičkoj filozofiji duha, Filip Stanojević, 04.10.2019.
 • Elementi teorije performativnosti kod Aristotela, Predrag Radojev, 10.10.2018.
 • Ničeova kritika gramatike, Mihajlo Stamenković, 30.09.2018.
 • Zasnivanje logičkog atomizma kod Rasela i Vitgenštajna, Igor Stanković, 23.01.2018.
 • Problematika specizma u bioetici, Milica Zbućnović, 13.10.2017.
 • Utvrđivanje granica veganstva .Bioetička studija, Igor Ilić, 13.10.2017.
 • Suicid, eutanazija i lekarski asistirano samoubistvo, Valentina Caran, 14.07.2017.
 • Problem određivanja kvaliteta u Bergsonovoj epistemologiji, Tamara Stojić, 14.07.2017.
 • Bergsonov pojam intuicije, Marija Radivojević, 11.10.2016.
 • Problem eutanazije iz bioetičke perspektive, Stanko Pejić, 11.10.2016.
 • Fukoova epistemologija disciplinarne moći, Livia Dorogi, 02.10.2016.
 • Fizikalizam -problem jedinstva ,metode i jezika nauke, Katarina Branković, 01.10.2016.
 • Ničeov koncept ,,natčoveka"u svetlu bioetike, Milka Pavlica, 01.10.2016.
 • Seksualnost između determinizma i konstruktivizma, Predrag Milenković, 20.09.2016.
 • Razumevanje povesnog iskustva sveta kod Diltaja, Ana Krstić, 19.09.2016.
 • Pozitivističko razgraničenje nauke i metafizike, Dorotej Nešković, 08.06.2016.
 • Kantova filozofija prirode, Ana Bošnjaković, 25.11.2015.
 • Tipovi skepticizma u filozofiji, Ivana Bosnić, 12.10.2015.
 • Epifenomenalizam svojstava - teorijsko i eksperimentalno preispitivanje, Miran Pogačar, 11.10.2015.
 • Pojam iracionalnog i aporetika spoznaje u Hartmanovoj filozofiji, Igor Janković, 03.10.2015.
 • Od kriticizma ka fikcionalizmu, Laura Kovač, 03.10.2015.
 • Atomistička teorija Ruđera Boškovića, Zorica Savić, 29.09.2015.
 • Abortus i eutanazija kao predmet bioetike, Biljana Savić, 28.09.2015.
 • Koncept modifikabilnosti prirode. Bioetički problem genetskog inženjeringa, Bojan Lazić, 19.06.2015.
 • Grajsova koncepcija razgovornih implikatura, Marija Dokić, 18.05.2015.
 • Epistemologija filmske slike, Nikola Bočkor, 07.11.2014.
 • Etika životinja, Ivana Đurđev, 03.10.2014.
 • Zasnivanje neantropocentrične etike, Predrag Zlokolica, 03.10.2014.
 • Teorija ideja u engleskom empirizmu, Oršolja Mosni, 04.07.2014.
 • O skripturalnosti, Bojan Simić, 09.10.2013.
 • Centralni aspekti Blumenbergove filozofije, Milan Vukadinović, 08.10.2013.
 • Problem slobode volje, Stela Tapavički, 04.10.2013.
 • Savremeni materijalizam u filozofiji duha, Marina Vioglavin, 27.09.2013.
 • Kantovo metafizičko zasnivanje prirodne nauke, Marko Damnjanović, 05.07.2013.
 • Pojam ideje u engleskom empirizmu, Jelena Cucić, 02.07.2013.
 • Fuko i jeres genealogije, Aleksandar Matković, 08.10.2012.
 • Koreni Platonovog primanja božanskog, Mihajlo Radivojević, 08.05.2012.
 • Uticaj Hjumovog skepticizma na Kantov transcendentalni idealizam, Jelena Halas, 21.10.2011.
 • Kritika antropocentrizma i mogućnost zasnivanja etike, Milica Janjatović, 19.10.2011.
Vrh strane