prof. dr Predrag Novakov

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date July 03, 2009

Predmeti

15DFJ30 Kontrastivna proučavanja jezika (englesko-srpska)
15EJEJ04 Uvod u anglističku lingvistiku
15EJEJ55 Engleski glagol 1
15EJEJ67 Engleski glagol 2
15EJEJ84 Teorijska lingvistika
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM006 Glagolska semantika i glagolski vid
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EF115 Engleski glagol 1
15EF140 Engleski glagol 2
15EF9 Uvod u anglističku lingvistiku

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Diskursni markeri ograđivanja i isticanja propozicije u akademskom diskursu naučnih monografija u engleskom i srpskom jeziku., Stanka Radojičić, 27.04.2023.
 • Engleski modali u pravnim dokumentima Evropske unije i njihovi srpski ekvivalenti, Radmila Radonjić, 31.05.2018.
 • Glagoli ljudskog kretanja u engleskom i srpskom jeziku u svetlu kognitivne semantike, Dušan Stamenković, 10.07.2013.

Master akademske studije drugog stepena

 • Idiomatičnost engleskih fraznih glagola sa partikulama off, over i away i njihovi srpski ekvivalenti, Miroslav Milovanović, 09.03.2022.
 • Nefinitne participske klauze u engleskom jeziku i njihovi srpski ekvivalenti, Ivana Šobić, 06.04.2021.
 • Teličnost engleskih fraznih glagola sa partikulama anjay, off i on i njihovi srpski ekvivalenti, Jelena Savić, 21.11.2019.
 • Glagolski prefiksi u engleskom i rusinskom jeziku (semantička i aspektualna analiza), Marina Šlemender, 30.09.2019.
 • Srpski prevodi engleskih fraznih glagola sa partikulama off, over i out, Ivana Roksandić, 19.09.2019.
 • Engleski modalni glagoli NEED i DARE i njihovi srpski ekvivalenti, Teodora Petrović, 05.07.2019.
 • Majorativni, augmentativni i deminutivni glagoli u srpskom jeziku i njihovi engleski ekvivalenti, Borislava Dragunović, 08.05.2019.
 • Srpski glagolski prefiksi do-, za-, iz- i njihovi engleski ekvivalenti, Jovana Vujić, 25.09.2018.
 • Idiomatičnost engleskih fraznih glagola sa partikulama away, out i up i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku, Ana Marković, 29.09.2017.
 • Engleski modalni glagoli za označavanje epistemičke modalnosti i njihovi srpski ekvivalenti, Gorana Lupurović, 29.09.2017.
 • Engleski višečlani glagoli sa partikulama off-, out- i up- i njihovi srpski ekvivalenti, Marko Ilić, 22.09.2017.
 • Kontrastivna analiza dekomponovanih predikata u novinskim tekstovima na engleskom i srpskom jeziku, Tijana Ćuić, 16.05.2017.
 • Engleski frazni glagoli sa partikulama ON, OFF, IN i OUT i njihovi srpski ekvivalenti, Tijana Pačić, 03.02.2017.
 • Engleski modalni glagoli SHALL/SHOULD, WILL/WOULD i njihovi srpski ekvivalenti, Dragana Bubalo, 03.02.2017.
 • Tipovi kondicionala u engleskom i njihovi ekvivalenti u srpskom, Anđela Erceg, 21.11.2016.
 • Modalni glagoli MUST i NEED i njihovi srpski ekvivalenti, Katarina Cvetković, 27.06.2016.
 • UPOTREBA PERFEKATSKOG ASPEKTA U SAVREMENOM BRITANSKOM I AMERIČKOM ENGLESKOM, Snježana Babić, 06.05.2016.
 • Srpski glagolski prefiksi iz-, od-, raz- i njihovi engleski ekvivalenti, Tamara Radijevac, 17.03.2016.
 • Kontekst i učenje engleskog prezent perfekta – analiza grešaka, Vladan Vukmirović, 29.02.2016.
 • Frazno-predloški glagoli u engleskom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku, Kristina Jovanović, 29.02.2016.
 • Frontiranje participa u Kašupskom složenom prošlom vremenu sa pomoćnim glagolom imati i pasivnim participom, Milan Pupezin, 02.10.2015.
 • Engleski višečlani glagoli sa partikulama on, along i away i njihovi srpski ekvivalenti, Sonja Damjanić, 03.06.2015.
 • SRPSKI GLAGOLSKI PREFIKSI ZA-, IZ- I PO- I NJIHOVI ENGLESKI EKVIVALENTI, Mina Čanković-Vrbaški, 19.02.2015.
 • Predstavljanje roda u udžbenicima za engleski jezik za osmi razred osnovne škole, Jelena Bogić, 30.09.2014.
 • Engleski frazni glagoli i njihovi srpski ekvivalenti – nivoi idiomatičnosti, Iva Dulić, 30.06.2014.
 • Semantička i funkcionalna analiza srpskih glagolskih prefiksa PRE- i PRO- i njihovih engleskih ekvivalenata, Milica Lalić, 12.03.2014.
 • Genitiv u engleskom, srpskom i grčkom, Slađana Jajić, 26.02.2014.
 • Can/could, may/might i njihovi srpski ekvivalenti-nove tendencije u upotrebi, Snežana Bajat, 30.01.2014.
 • Analiza fraznih glagola sa partikulama pravca UP i DOWN u engleskom jeziku i njihovi ekvivalenti u mađarskom jeziku, Anita Tot, 30.01.2014.
 • Srpski glagolski prefiks DO-,Na-, i Nad- i njihovi engleski ekvivalenti, Jelena Ulardžić, 12.12.2013.
 • Pravi laki glagoli u srpskom, Mile Živković, 03.07.2013.
 • Karakteristike subjekta u engleskom i srpskom jeziku, Friderika Pavlović, 08.05.2013.
 • Trenutni glagoli u srpskom jeziku i njihovi engleski ekvivalenti, Ivana Džunja, 28.02.2013.
 • Engleski višečlani glagoli sa partikulama "on " "down" i njihovi srpski ekvivalenti, Tijana Varagić, 07.06.2012.
 • Engleski model i njegovi CAN/COULD srpski ekvivalenti, Milica Narančić, 05.06.2012.
 • Engleski frazni glagoli i njihovi srpski ekvivalenti, Nataša Paić, 03.04.2012.
 • Prevođenje engleskog prezent perfekta na slovački-kontrastivna analiza, Mirjam Mađar, 22.03.2012.
 • Teličnost kod srpskih glagola sa prefiksom i njihovim engleskim ekvivalentima, Kata Đukić, 03.12.2010.
 • Teličnost kod srpskih glagola sa prefiksom i njihov engleski ekvivalenat, Kata Đukić, 03.12.2010.
 • Stativnost u engleskom i srpskom jeziku, Sunčica Zdravković, 03.12.2010.
 • Vremenski odnosi izraženi infinitivom i participom prezenta i njihovi srpski ekvivalenti, Snežana Kljakić, 16.07.2010.
 • Glagolske složenice sa partikulama off i up i njihovi ekvivalenti na srpskom, Dragan Dondić, 28.06.2010.
 • Klasifikacija kod vidskih značenja Đure Grubara i njihovi engleski ekvivalenti, Miroslava Rakićević, 20.04.2010.
 • Psycholinguistic aspects of the prefixed verbs in English and Serbian, Nikola Tatar, 29.12.2009.
 • Frazni glagoli sa partikulama down i out i njihovi ekvivalenti na srpskom, Vera Karadžin, 19.11.2009.
 • Engleski idiomatski izrazi sa glagolima get, give, make i take i njihovi ekvivalenti u srpskom, Ivana Spasić, 03.05.2009.
 • Usvajanje prezent perfekta, Zagorka Radosavkić, 16.01.2009.
 • Temporalne i aspektivne karakteristike past perfekta u engleskom i ekvivalenti u srpskom, Vesna Gajšin, 18.12.2008.
 • Temporalne i aspektualne karakteristike engleskog past perfekta i njegovih srpskih ekvivalenata, Vesna Gajišin, 18.12.2008.
Vrh strane